29 november 2017

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Afronden administratie
Begin 2018 moet de mestboekhouding over het jaar 2017 afgerond worden. Daarbij horen een aantal zaken te worden vastgelegd en verschillende berekeningen te zijn gemaakt.

Vastlegging gegevens
De volgende gegevens moeten worden vastgelegd per 31 december 2017:

• voorraden voer bij staldieren en bij deelname aan BEX melkvee;
• aantal en gewicht staldieren;
• voorraad meststoffen per opslag (incl. onderbouwing);
• periode en aantal naar natuurterreinen uitgeschaarde dieren.

Berekeningen
Er moet berekend worden of voldaan is aan:
• de gebruiksnormen;
• de mestverwerkingsverplichting;
• de criteria voor grondgebonden groei (melkvee);
• de dierrechten (varkens en pluimvee).

Opgave aanvullende gegevens
De aanvullende gegevens moeten voor 1 februari 2018 doorgeven worden aan de RVO. Dit geldt met name voor bedrijven met staldieren en/of derogatie. Wanneer u een uitnodiging tot het indienen van een opgave heeft ontvangen van de RVO, bent u verplicht deze tijdig in te sturen.

Natuurterreinen
Natuurterreinen die bij het landbouwbedrijf in gebruik zijn, tellen niet mee voor de plaatsingsruimte in het kader van de gebruiksnormen. Voor de berekening van de mestverwerkingsplicht tellen deze natuurterreinen echter wel mee in de fosfaatruimte.

Binnen de gebruiksnormen is er sprake van uitscharen als er dieren op de natuurterreinen lopen. De uitgeschaarde dieren mogen in mindering worden gebracht op de gemiddelde veebezetting. Indien er mest wordt aangewend op het natuurterrein, moet een vervoersbewijs dierlijke meststoffen opgemaakt worden. Hiervoor mag met forfaitaire gehalten worden gerekend. Op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen moet de opmerkingscode 34 vermeld worden.

Mestverwerkingsplicht en afsluiten VVO’s
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten een deel van dit overschot laten verwerken. Het is raadzaam tijdig te controleren of aan deze verwerkingsplicht is voldaan. Tot uiterlijk 31 december bestaat nog de mogelijkheid de verwerkingsplicht over te dragen of over te nemen van een ander bedrijf door het sluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Deze overeenkomst dient uiterlijk 31 december 2017 ingediend te worden bij de RVO.

Bij het maken van de berekening zijn de gehalten van de reeds verwerkte mest een belangrijk aandachtspunt. Met name bij de afvoer van de dikke fractie na mestscheiding komen in de praktijk nogal eens hoge, niet realistische gehalten voor. Deze zijn voor RVO.nl bij het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing (het analyserapport is hiervoor ongeschikt) aanleiding de gehalten naar beneden toe bij te stellen. Het is verstandig hiermee rekening te houden.

Fosfaatverrekening
Wanneer u in 2017 te veel fosfaat hebt aangewend, kunt u tot 31 december 2017 een fosfaatverrekening aanvragen. U maakt hierbij kenbaar dat u in het afgelopen jaar maximaal 20 kg fosfaat per hectare bouwland meer hebt aangewend dan de toegestane norm. Een voorwaarde voor deze fosfaatverrekening is, dat u de extra hoeveelheid in het volgende jaar in mindering brengt op uw fosfaatgebruiksnorm. De hoeveelheid fosfaat die u van 2016 naar 2017 hebt doorgeschoven, kunt u niet opnieuw doorschuiven. De aanvraag moet via Mijn Dossier ingediend worden.

Derogatie
De onderhandelingen over voortzetting van derogatie na 2017 zijn nog gaande. De uitkomst hiervan zal waarschijnlijk pas komend voorjaar bekend worden. Om die reden wordt in deze nieuwsbrief verder geen aandacht besteed aan derogatie en de daarvoor geldende voorwaarden.

Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten
Wanneer men op 2 juli 2015 melkvee (melkkoeien en/of jongvee) had uitgeschaard, worden de fosfaatrechten geheel toegekend aan de inschaarder. Dit terwijl de uitgeschaarde dieren in de stalperiode weer terug waren op het bedrijf van de uitschaarder. Feitelijk krijgt de uitschaarder te weinig rechten en de inschaarder te veel.

De wetgeving biedt daarom de mogelijkheid dat de toegekende fosfaatrechten (deels) worden overgedragen aan de uitschaarder middels een uitschaarverklaring, mits de inschaarder daarmee instemt. Deze overdracht is eenmalig mogelijk zonder korting en zal tijdig (begin 2018) gemeld moeten worden aan RVO.nl.

Het is verstandig hierover nu alvast afspraken te maken. De inschaarder is niet verplicht mee te werken aan de overdracht. In dat geval kan een juridische procedure wellicht uitkomst bieden. Uit jurisprudentie blijkt dat de inschaarder, afhankelijk van de omstandigheden, gedwongen kan worden mee te werken aan een uitschaarverklaring. 

Planning fosfaatrechten
Met het oog op de (mogelijke) invoering van de fosfaatrechten in 2018, is het raadzaam nu al een planning te maken. Past het aantal stuks melkvee (cat. 100, 101 en 102) dat u wilt gaan houden binnen het aantal nog toe te kennen fosfaatrechten (rekening houdend met de generieke korting)?

Zowel bij de berekening van de toe te kennen fosfaatrechten op basis van de peildatum 2 juli 2015, als voor de benodigde rechten, moet gerekend worden met de forfaitaire productienormen. Er mag niet gerekend worden met een eventueel voordeel uit BEX of de KringloopWijzer. Bedenk ook dat de fosfaatproductie van een koe stijgt bij een hogere melkproductie. Het lukt de overheid (nog) niet onderscheid te maken tussen vrouwelijk jongvee van melkvee en van vleesvee. Houders van vrouwelijk jongvee van vleesvee moeten daarom ook rekening houden met de invoering van fosfaatrechten voor deze dieren. Over deze problematiek lopen echter nog gesprekken tussen de sector en de overheid. 

Geen verlenging POR-regeling
Varkens- en pluimveehouders konden bij uitbreiding onder voorwaarden in aanmerking komen voor de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling). Zij hoefden dan maar voor 50% van de uitbreiding dierrechten te verwerven, waar tegenover stond dat het gehele bedrijfsoverschot (van alle diersoorten) verwerkt moest worden. De verleende ontheffingen gelden tot 31 december 2017.

Dit najaar is besloten dat de ontheffingen niet verlengd zullen worden. Voor de betreffende varkens- en pluimveehouders betekent dit dat zij in 2018 extra dierrechten moeten verwerven of de veestapel moeten verkleinen.

Agrariërs Datum: 29 november 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing