Vrijdag 29 november 2019

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Afronden administratie
Begin 2020 moet de mestboekhouding over het jaar 2019 afgerond worden. Een aantal zaken moet worden vastgelegd en verschillende berekeningen moeten worden gemaakt.

Vastlegging gegevens
De volgende gegevens moeten worden vastgelegd per 31 december 2019:
• voorraden voer bij staldieren en bij deelname aan BEX melkvee;
• aantal en gewicht staldieren;
• voorraad meststoffen per opslag (incl. onderbouwing);
• periode en aantal naar natuurterreinen uitgeschaarde dieren.

Berekeningen
Er moet berekend worden of voldaan is aan:
• de gebruiksnormen;
• de mestverwerkingsverplichting;
• de dierrechten (pluimvee, varkens);
• de fosfaatrechten (melkvee);
• de criteria voor grondgebonden groei (melkvee).

Opgave aanvullende gegevens
De aanvullende gegevens moeten voor 1 februari 2020 doorgegeven worden aan de RVO. Dit geldt met name voor bedrijven met staldieren en/of derogatie. Wanneer u een uitnodiging tot het indienen van een opgave heeft ontvangen van de RVO, bent u verplicht deze tijdig in te sturen.

Bij deze opgave moeten de volgende voorraden meststoffen worden doorgegeven:0
• dierlijke mest;
• kunstmest;
• mineralenconcentraat;
• spuiwater van luchtwassers dat gebruikt gaat worden als meststof op het eigen bedrijf of als meststof wordt verhandeld;
• compost;
• zuiveringsslib;
• overige meststoffen of mengsels.

Hoeveelheden fosfaat en stikstof in voorraad dierlijke meststoffen
De gehalten van de voorraden op eigen bedrijf geproduceerde dierlijke meststoffen zijn meestal niet bekend. In de praktijk worden hiervoor vaak de forfaitaire gehalten gehanteerd. Dit is echter niet altijd juist, want er moet uitgegaan worden van de best beschikbare gegevens. In (afnemende) volgorde van belangrijkheid zijn dit:

• analyseresultaten van de voorraad mest;
• analyseresultaten van de afgevoerde mest in het afgelopen jaar.

Alleen wanneer deze gegevens ontbreken of niet-representatief zijn, mag gebruik gemaakt worden van de forfaitaire gehalten.

Natuurterreinen
Natuurterreinen die bij het landbouwbedrijf in gebruik zijn, tellen niet mee voor de plaatsingsruimte in het kader van de gebruiksnormen. Voor de berekening van de mestverwerkingsplicht tellen deze terreinen echter wel mee in de fosfaatruimte.

Binnen de gebruiksnormen is er sprake van uitscharen als er dieren op de natuurterreinen lopen. De uitgeschaarde dieren mogen in mindering worden gebracht op de gemiddelde veebezetting. Als er mest wordt aangewend op het natuurterrein, moet een vervoersbewijs dierlijke meststoffen opgemaakt worden. Hiervoor mag met forfaitaire gehalten worden gerekend. Op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen moet de opmerkingscode 34 vermeld worden.

Mestverwerkingsplicht en afsluiten VVO’s
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten een deel hiervan laten verwerken. Het is raadzaam tijdig te controleren of aan deze verwerkingsplicht is voldaan. Tot uiterlijk 31 december bestaat de mogelijkheid deze verplichting over te dragen aan of over te nemen van een ander bedrijf door het sluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Deze moet uiterlijk 31 december 2019 ingediend worden bij de RVO.

Gehalten afgevoerde mest
Bij het maken van de berekeningen, vormen de gehalten van de afgevoerde mest een belangrijk aandachtspunt. Met name bij de afvoer van de dikke fractie na mestscheiding, komen in de praktijk nogal eens hoge, niet realistische gehalten voor. Deze zijn voor RVO.nl bij het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing (het analyserapport is hiervoor ongeschikt) aanleiding de afvoer van de bijbehorende vrachten te schrappen. Het is verstandig hier rekening mee te houden.

Fosfaatverrekening
Wanneer u in 2019 te veel fosfaat hebt aangewend, kunt u tot 31 december 2019 een fosfaatverrekening aanvragen. U maakt hierbij kenbaar dat u in het afgelopen jaar maximaal 20 kg fosfaat per hectare bouwland meer hebt aangewend dan de toegestane norm. De verrekening houdt in dat u de extra hoeveelheid in het volgende jaar in mindering brengt op uw fosfaatgebruiksnorm. 

De hoeveelheid fosfaat die u van 2018 naar 2019 hebt doorgeschoven, kunt u niet opnieuw doorschuiven. De aanvraag moet via Mijn Dossier ingediend worden.

Wijziging fosfaatgebruiksnormen 
Volgens een nog niet definitief wetsvoorstel wijzigen per 1 januari 2020 de fosfaatgebruiksnormen. De normen voor gronden in de fosfaatklasse ‘hoog’ dalen, de overige normen stijgen of blijven gelijk.

Wijzigingen BEX
Melkveehouders die gebruik maken van BEX, moeten de definitieve uitdraai hiervan zo spoedig mogelijk na 31 januari van het opvolgende jaar in de administratie opnemen. De daarin opgenomen invoergegevens over dieren, diervoeders, huisvesting en mest dienen overeen te komen met de invoergegevens van de KringloopWijzer, waarvan men het resultaat over hetzelfde kalenderjaar ter beschikking stelt aan de afnemer(s) van de geproduceerde koemelk.

Daarnaast zijn enkele rekenregels aangepast:
• hoogte energiebehoefte kalveren;
• nauwkeuriger vastlegging beweidingssysteem;
• de gehalten aan stikstof en fosfor in weidegras worden anders vastgesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen productiegrasland en natuurgrasland;
• er wordt rekening gehouden met het gemiddelde fosforgehalte in de afgeleverde melk;
• de berekening van de ammoniakemissie is geactualiseerd.

Bewaarplicht mestadministratie
Voor de mestadministratie geldt een bewaartermijn van vijf jaar. 

AgrariërsMKB Datum: 29 november 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing