Woensdag 28 november 2018

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Afronden administratie
Begin 2019 moet de mestboekhouding over het jaar 2018 afgerond worden. Daarbij horen een aantal zaken te worden vastgelegd en verschillende berekeningen te zijn gemaakt.

Vastlegging gegevens
De volgende gegevens moeten worden vastgelegd per 31 december 2018:
• voorraden voer bij staldieren en bij deelname aan BEX melkvee;
• aantal en gewicht staldieren;
• voorraad meststoffen per opslag (incl. onderbouwing);
• periode en aantal naar natuurterreinen uitgeschaarde dieren.

Berekeningen
Er moet berekend worden of voldaan is aan:

• de gebruiksnormen;
• de mestverwerkingsverplichting;
• de dierrechten (pluimvee, varkens);
• de fosfaatrechten (melkvee);
• de criteria voor grondgebonden groei (melkvee).

Opgave aanvullende gegevens
De aanvullende gegevens moeten voor 1 februari 2019 doorgeven worden aan de RVO. Dit geldt met name voor bedrijven met staldieren en/of derogatie. Wanneer u een uitnodiging tot het indienen van een opgave heeft ontvangen van de RVO, bent u verplicht deze tijdig in te sturen.

Bij deze opgave moeten de volgende voorraden meststoffen worden doorgegeven:
• dierlijke mest;
• kunstmest;
• mineralenconcentraat;
• spuiwater van luchtwassers dat gebruikt gaat worden als meststof op het eigen bedrijf of als meststof wordt verhandeld;
• compost;
• zuiveringsslib;
• overige meststoffen of mengsels.

Hoeveelheden fosfaat en stikstof in voorraad dierlijke meststoffen De gehalten van de voorraden op eigen bedrijf geproduceerde dierlijke meststoffen zijn meestal niet bekend. In de praktijk worden hiervoor vaak de forfaitaire gehalten gehanteerd. Dit is echter niet altijd juist, want er moet uitgegaan worden van de best beschikbare gegevens. In (afnemende) volgorde van belangrijkheid zijn dit:

• analyseresultaten van de voorraad mest;
• analyseresultaten van de afgevoerde mest in het afgelopen jaar;
• de berekende gehalten volgens de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) bij melkvee.

Alleen wanneer deze gegevens ontbreken of niet-representatief zijn, mag gebruik gemaakt worden van de forfaitaire gehalten.

Natuurterreinen
Natuurterreinen die bij het landbouwbedrijf in gebruik zijn, tellen niet mee voor de plaatsingsruimte in het kader van de gebruiksnormen. Voor de berekening van de mestverwerkingsplicht tellen deze terreinen echter wel mee in de fosfaatruimte.

Binnen de gebruiksnormen is er sprake van uitscharen als er dieren op de natuurterreinen lopen. De uitgeschaarde dieren mogen in mindering worden gebracht op de gemiddelde veebezetting. Als er mest wordt aangewend op het natuurterrein, moet een vervoersbewijs dierlijke meststoffen opgemaakt worden. Hiervoor mag met forfaitaire gehalten worden gerekend. Op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen moet de opmerkingscode 34 vermeld worden.

Mestverwerkingsplicht en afsluiten VVO’s
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten een deel hiervan laten verwerken. Het is raadzaam tijdig te controleren of aan deze verwerkingsplicht is voldaan. Tot uiterlijk 31 december bestaat de mogelijkheid de verwerkingsplicht over te dragen of over te nemen van een ander bedrijf door het sluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Deze overeenkomst moet uiterlijk 31 december 2018 ingediend worden bij de RVO.

Gehalten afgevoerde mest
Bij het maken van de berekeningen zijn de gehalten van de afgevoerde mest een belangrijk aandachtspunt. Met name bij de afvoer van de dikke fractie na mestscheiding komen in de praktijk nogal eens hoge, niet realistische gehalten voor. Deze zijn voor RVO.nl bij het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing (het analyserapport is hiervoor ongeschikt) aanleiding de afvoer van de bijbehorende vrachten te schrappen. Het is verstandig hiermee rekening te houden.

Fosfaatverrekening
Wanneer u in 2018 te veel fosfaat hebt aangewend, kunt u tot 31 december 2018 een fosfaatverrekening aanvragen. U maakt hierbij kenbaar dat u in het afgelopen jaar maximaal 20 kg fosfaat per hectare bouwland meer hebt aangewend dan de toegestane norm. De verrekening houdt in dat u de extra hoeveelheid in het volgende jaar in mindering brengt op uw fosfaatgebruiksnorm.

De hoeveelheid fosfaat die u van 2017 naar 2018 hebt doorgeschoven, kunt u niet opnieuw doorschuiven. De aanvraag moet via Mijn Dossier ingediend worden.

Agrariërs Datum: 28 november 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing