Vrijdag 29 november 2019

Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal

Urenadministratie
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de zelfstandigenaftrek, moet u in 2019 minimaal 1.225 uren in uw onderneming hebben gewerkt. De uren die u als gevolg van ziekte niet hebt kunnen werken, tellen niet mee bij de beoordeling of u aan het criterium hebt voldaan.

Een ondeugdelijke urenstaat kan ertoe leiden dat de inspecteur u de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten weigert. Leg de gewerkte uren daarom nauwkeurig vast. Bovendien moet van uw totale werkzaamheden meer dan 50% aan uw onderneming zijn besteed. Deze eis geldt niet voor starters.

Ook voor de meewerkaftrek en de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is een urenadministratie van belang.

Investeringsaftrek
Als u in 2019 een bedrag tussen € 2.300 en € 318.449 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Uitgesloten zijn onder meer: grond, personenauto’s, quota, bedrijfsmiddelen minder dan € 450 en bedrijfsmiddelen die voor meer dan 70% worden verhuurd aan derden. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de totale investeringen.

Tabel: hoogte investeringsaftrek
Investeringsbedrag Aftrek

Meer dan Niet meer dan

-                    € 2.300             Nihil
€ 2.300       € 57.321           28%
€ 57.322    € 106.150       € 16.051
€ 106.151  € 318.449      € 16.051, minus 7,56% van het bedrag boven € 106.150
€ 318.449                            Nihil

Voor de hoogte van de investeringsaftrek is het jaar van aangaan van de investeringsverplichtingen bepalend. Daadwerkelijke aftrek in het jaar van investeren kan alleen plaatsvinden indien het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen of is betaald.

Het recht op investeringsaftrek vervalt indien:
• binnen 12 maanden na het aangaan van de verplichting minder dan 25% van het investeringsbedrag is betaald, tenzij het bedrijfsmiddel in deze periode in gebruik is genomen;
• het bedrijfsmiddel niet in gebruik is genomen binnen drie jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering is gedaan. 

Een goede planning van investeringen kan leiden tot een hogere investeringsaftrek. Zet daarom de verrichte en de geplande investeringen op een rij om een optimale planning te maken. 

Let op de desinvesteringsbijtelling
Indien u een bedrijfsmiddel, waarvoor u investeringsaftrek heeft ontvangen, binnen vijf jaar na aanvang van het investeringsjaar verkoopt, kunt u te maken krijgen met een desinvesteringsbijtelling. Dit is ook het geval als het bedrijfsmiddel wordt overgebracht naar privé of als de investering door ander gebruik het karakter krijgt van een uitgesloten investering. De bijtelling bedraagt het feitelijk genoten percentage investeringsaftrek over de overdrachtsprijs. Deze bijtelling kan nooit hoger zijn dan de genoten investeringsaftrek. 

Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen
Hebt u een herinvesteringsreserve gevormd, omdat u de afgelopen drie jaren een bedrijfsmiddel voor meer dan de boekwaarde hebt verkocht? Zorg er dan voor dat u deze benut voor nieuwe investeringen. Doet u dit niet binnen drie jaar, dan komt de reserve vrij ten gunste van het bedrijfsresultaat en moet hierover alsnog belasting worden betaald. 

Terugvragen btw oninbare vorderingen
Als er een factuur wordt gestuurd aan klanten, moet de btw direct aangegeven en betaald worden. De btw kan teruggevraagd worden zodra het zeker is dat de vordering geheel of gedeeltelijk oninbaar is. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk een jaar na het verstrijken van de afgesproken uiterste betaaldatum. Als er geen betalingstermijn is vastgelegd, geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

De btw moet in het juiste tijdvak worden teruggevraagd, anders kan de teruggaaf worden geweigerd door de Belastingdienst.

Schenkingen
Ouders mogen in 2019 € 5.428 belastingvrij schenken aan hun kinderen of pleegkinderen. Er mag eenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar maximaal € 26.040 (jaar 2019) belastingvrij worden geschonken. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden verhoogd worden naar € 54.246 als het kind het geld gebruikt voor een dure studie of naar € 102.010 voor de financiering van een woning. 

Voor overige verkrijgers (bijvoorbeeld grootouders aan kleinkinderen) is in 2019 maximaal € 2.173 vrijgesteld.

Als dit jaar meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag of als er van de verhoogde vrijstelling gebruik wordt gemaakt, moet vóór 1 maart 2020 een schenkingsaangifte worden ingediend bij de Belastingdienst.

Bewaarplicht administratie
In beginsel geldt voor de administratiegegevens een bewaartermijn van zeven jaar. Wanneer hieraan niet voldaan wordt, kan dit gevolgen hebben voor de bewijspositie. Dit kan leiden tot een omkering en verzwaring van de bewijslast.

In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moeten de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaard worden.

AgrariërsMKB Datum: 29 november 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing