Maandag 20 augustus 2018

Einde stoppersregeling per 2020

Op 1 januari 2020 loopt de termijn af van het gedoogbeleid voor stoppende bedrijven, zoals genoemd in het Actieplan ammoniak. Dit houdt in dat alle veehouderijen moeten voldoen aan de regels in het Besluit emissiearme huisvesting. Pluimvee- en varkensbedrijven of gemeenten kunnen dan geen beroep meer doen op het nationaal gedoogbeleid. Bedrijven die gebruik maken van de stoppersregeling moeten op 1 januari 2020 zijn gestopt met de intensieve pluimveeof varkenshouderij, of alle huisvestingssystemen moeten dan voldoen aan de eisen in het Besluit emissiearme huisvesting. De betreffende bedrijven moeten tijdig starten met de nodige voorbereidingen om te voldoen aan de eisen.

Melding Activiteitenbesluit
Veruit de meeste bedrijven die de stoppersregeling gebruiken, vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het structureel beëindigen van een milieurelevante activiteit moet altijd gemeld worden (uiterlijk vier weken voor het beëindigen). Dit geldt ook als een deel van het bedrijf, bijvoorbeeld een melkveetak of een nevenactiviteit, nog blijft voortbestaan.

Omgevingsvergunning milieu
Wanneer men een omgevingsvergunning milieu heeft, moet de stopper de gemeente verzoeken de vergunning in te trekken.

Slopen stallen
Voor het slopen van stallen geldt een meldplicht via het omgevingsloket online. Diverse gemeenten en provincies hebben regelingen (bijv. Rood voor Rood of Ruimte voor Ruimte), die het mogelijk maken om bij beëindiging van de veehouderij en sloop van stallen hiervoor in de plaats een woning te realiseren.

Hergebruik stallen
Wanneer de stallen in goede staat zijn, kunnen ze hergebruikt worden. Veel nieuwe bestemmingsplannen van gemeenten bieden ruimere mogelijkheden voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Het gebruik voor niet-agrarische activiteiten kan dan ook mogelijk zijn.

Doorgaan met varkens of pluimvee
Als de veehouder door wil gaan met de intensieve varkens- of pluimveetak, moeten de stallen op 1 januari 2020 voldoen aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Zodra er meer dieren gehouden worden of de ammoniakemissie toeneemt ten opzichte van wat volgens de stoppersregeling is toegestaan, wordt het bedrijf niet meer beschouwd als stoppend bedrijf. Er moet dan worden voldaan aan de eisen uit het Besluit. Dit betekent dat de emissiearme technieken in de stallen daadwerkelijk aanwezig moeten zijn en gebruikt worden. Is dit nog niet het geval, mogen er geen dieren in de stal aanwezig zijn.

Om te voorkomen dat stallen leeg gezet moeten worden, is het belangrijk om ruim op tijd te zorgen voor de benodigde meldingen of aanvragen. Dit moet allemaal aangevraagd en vergund zijn voordat de aanpassing uitgevoerd kan worden.

Agrariërs Datum: 20 augustus 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing