Maandag 20 augustus 2018

Duidelijkheid over vleesvee en fosfaatrechten

De Europese Commissie is akkoord met de maatregelen voor vleesvee in het fosfaatrechtenstelsel, bestaande uit een beleidsregel en een vrijstellingsregeling. 

Beleidsregel
Met de beleidsregel wordt verhelderd dat voor jongvee in de vleesveehouderij alleen fosfaatrechten noodzakelijk zijn als dat wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen. Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen gehouden wordt voor de productie van vlees, zijn geen fosfaatrechten nodig.

Herziening fosfaatrechten o.g.v. beleidsregel
RVO.nl zal aan de hand van de beleidsregel de initiële toekenning van fosfaatrechten aan vleesveehouders en gemengde bedrijven herzien. Onjuist toegekende rechten komen te vervallen. Dit geldt ook voor rechten die inmiddels zijn verkocht. De registratie van de kennisgeving van fosfaatrechten van vleesveehouders naar andere bedrijven is daarom de afgelopen periode aangehouden.

Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij
Zoogkoeienhouders kunnen onder voorwaarden deelnemen aan een vrijstellingsregeling. Zij hebben geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen.

Voor deelname aan de vrijstellingsregeling gelden volgens de ontwerpregeling (onder meer) de volgende voorwaarden:
op het bedrijf mogen geen melk- of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij worden gehouden; het vrouwelijk jongvee op het bedrijf mag nadien niet op een ander bedrijf worden gehouden dat melk produceert bestemd voor consumptie of verwerking; er moet een kennisgeving worden gedaan van het vervallen van de toegekende fosfaatrechten. Dit geldt ook voor fosfaatrechten die zijn ontvangen via de melding knelgevallenregeling, de inof uitscharingsverklaring of met een bedrijfsoverdracht (art. 23, 3e t/m 6e lid en 9e lid van de Meststoffenwet); er mogen geen vrouwelijke runderen worden ingeschaard van of uitgeschaard naar een landbouwer die niet is vrijgesteld;

Als op enig moment in een kalenderjaar niet aan de criteria voor de vrijstelling wordt voldaan, is de vrijstelling niet van toepassing en zal het bedrijf over voldoende fosfaatrechten moeten beschikken voor de op het bedrijf geproduceerde dierlijke meststoffen gedurende het gehele kalenderjaar. Als deze er niet (voldoende) zijn, is er sprake van een economisch delict.

Aanmelding vrijstellingsregeling
Om dit jaar gebruik te maken van de vrijstellingsregeling, moet men zich uiterlijk 1 november aanmelden bij RVO.nl. De regeling gaat pas open zodra de notificatieprocedure met de Europese Commissie is afgerond. De verwachting is dat dit in oktober zal zijn. In 2018 hoeft alleen in de periode na aanmelding te worden voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden 1, 2 en 4.

Agrariërs Datum: 20 augustus 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing