Dinsdag 11 juni 2019

Definitie melkvee in beleidsregel fosfaatrechten onjuist

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan in de zaken van drie veehouders. Het ging om beroepen tegen de door de minister van LNV vastgestelde fosfaatrechten, op grond van de Meststoffenwet. In deze zaken ging het om de vraag of vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar, dat na de peildatum 2 juli 2015 is geslacht zonder een kalf te krijgen, kan worden aangemerkt als ‘melkvee’ in de zin van de Meststoffenwet. De veehouders vonden dat dit het geval is. Het College was het hiermee eens en heeft de beroepen gegrond verklaard.

De minister had aan twee van de veehouders aanvankelijk fosfaatrechten toegekend voor het betreffende vrouwelijk jongvee. Aan de hand van de Beleidsregel trok de minister het teveel verleende fosfaatrecht weer in, omdat anders sprake zou zijn van verboden staatssteun. Bij de derde veehouder was de minister er bij de toekenning al van uitgegaan dat hij geen recht had op fosfaatrechten voor een deel van zijn jongvee. De veehouders waren hier niet mee eens, omdat zij de rechten in de toekomst nodig dachten te hebben voor hun bedrijf of deze al verkocht hadden en nu aansprakelijk werden gesteld door de koper van de rechten.

Volgens de minister kwam bij aanvang van het stelsel van fosfaatrechten aan het licht dat onduidelijkheid bestond over het begrip melkvee. Het ging daarbij om de positie van het (jong) vleesvee. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, is de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee vastgesteld.

Het College stelde vast dat hetgeen volgens de Beleidsregel onder jongvee ouder dan 1 jaar moeten worden verstaan, niet overeenkomt met de tekst van de Meststoffenwet. Daarnaast heeft de wetgever herhaaldelijk bevestigd dat een deel van het jonge vleesvee, namelijk dieren in de categorieën 101 en 102, juist wel onder de definitie van melkvee valt. 

Het is volgens het College ook niet zo dat de Meststoffenwet op de manier van de beleidsregel moet worden uitgelegd, omdat anders sprake is van ontoelaatbare staatssteun. 

Het College droeg de minister op binnen zes weken een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Nu gesteld noch gebleken is dat de dieren waarvoor geen fosfaatrechten zijn toegekend tot diercategorie 122 behoorden, moeten ook aan deze dieren fosfaatrechten worden toegekend. Het is hierbij niet van belang of de veehouders al dan niet een vleesveebedrijf hebben.

Agrariërs Datum: 11 juni 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing