Woensdag 07 juni 2017

Convenant nevenwerkzaamheden

Veel agrariërs ontplooien naast de eigen onderneming activiteiten bij andere ondernemingen. Deze liggen mees­­tal in het verlengde van die van de eigen onder­neming en zijn qua tijdsbesteding ondergeschikt aan de eigen onderneming.

Een voorbeeld is de melkveehouder (opdrachtnemer) die bij een andere melkveehouder (opdrachtgever) de koeien melkt tegen een vergoeding. Zij zijn daarvoor met elkaar een arbeidsrelatie aangegaan.

De vraag kan zich voordoen of de inkomsten uit de werk­zaamheden bij een andere onderneming als winst uit onderneming, loondienst of resultaat uit overige werkzaamheden gekwalificeerd moeten worden. In veel gevallen is er sprake van winst uit onderneming. Daarvan is in ieder geval sprake als voldaan wordt aan de volgende criteria:

  1. Tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is sprake van een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst,
  2. De werkzaamheden bij de andere onderneming zijn ondergeschikt aan de werkzaamheden in de eigen onderneming, en;
  3. De werkzaamheden waarvoor een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst is aan­gegaan, zijn soortgelijke werkzaamheden als die in de eigen onderneming van de opdrachtnemer.

Ondergeschikte werkzaamheden

De werkzaamheden bij de andere onderneming zijn on­der­geschikt als maximaal 30% van de totaal beste­de tijd wordt besteedt bij een andere onderneming met een maximum van 600 uur.

Samenwerkingsverbanden en soortgelijke werkzaam­heden

Wanneer er vanuit een maatschap of vennootschap onder firma soortgelijke werkzaamheden verricht, geldt de aanvullende eis dat de opbrengsten hiervan worden ingebracht in de maatschap of vennootschap onder firma.

Omzetbelasting

De omzet uit nevenwerkzaamheden uit hoofde van over­eenkomst tot opdracht volgt voor de omzetbelas­ting de regeling van de eigen onderneming. Dat wil zeggen: als geopteerd is voor de omzetbelasting, zijn de inkomsten uit de nevenwerkzaamheden ook belast en moet hierover omzetbelasting worden af­ge­dragen.

Agrariërs Datum: 7 juni 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing