Dinsdag 11 juni 2019

Concept subsidieregeling sanering varkenshouderij

Eind april is het concept van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) bekendgemaakt. Het is de bedoeling de definitieve regeling in juni te publiceren, maar dit is afhankelijk van de vraag of de staatssteungoedkeuring voor die tijd is verkregen. De regeling zal naar verwachting per 15 augustus 2019 opengesteld worden gedurende een periode van zes weken. 

Doelgroep
De regeling is bedoeld voor varkenshouders en gemengde bedrijven met een varkenstak in de concentratiegebieden Zuid of Oost (delen van de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht). Het gaat daarbij om ondernemers die hun bedrijf of een locatie daarvan willen beëindigen en wiens bedrijf geuroverlast veroorzaakt op woningen in een straal van 1.000 meter rond de locatie. De varkenshouderij moet daadwerkelijk hebben geproduceerd en de laatste vijf jaar vóór de sluiting onafgebroken zijn gebruikt. Deelnemers aan de zogenaamde stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak Veehouderij (gedoogstoppers) kunnen niet deelnemen aan de Srv.

Rangschikking aanvragen op geurscore
Aanvragen worden gerangschikt op de mate van geurbelasting op woningen in een straal van 1.000 meter rond de veehouderijlocatie, uitgedrukt in een zogenaamde geurscore. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten van de Wet geurhinder en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij. Varkenshouderijlocaties met de hoogste geurscore komen als eerste in aanmerking voor de subsidie. Er wordt een drempelwaarde voor de geurscore gehanteerd.

Definitieve en onherroepelijke beëindiging
Deelnemers aan de regeling moeten hun bedrijf of locatie definitief en onherroepelijk beëindigen.

Dit houdt in:

• verplichte afvoer varkens;
• leeghalen mestkelders;
• doorhalen varkensrechten;
• intrekking omgevingsvergunning;
• wijziging bestemming van de locatie;
• contractueel verbinden dat de sluiting van de locatie blijvend is;
• slopen van de gebouwen;
• deelnemer mag geen varkens houden op een andere locatie dan waar hij ten tijde van de aanvraag reeds een varkenshouderijlocatie heeft.

Subsidie
De subsidie bestaat uit twee componenten:

• Een marktconforme vergoeding voor de in te leveren varkensrechten. Om zo min mogelijk marktverstoring te veroorzaken, wordt de hoogte hiervan pas enkele dagen voorafgaande aan de openstelling vastgesteld op basis van de dan geldende marktprijs.
• Een vergoeding voor het waardeverlies van de varkensstallen. Deze bedraagt 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde.

Gecorrigeerde vervangingswaarde
De vervangingswaarde is voor zowel vleesvarkens- als zeugenstallen vastgesteld op € 470 per m2 . In het kader van de Srv wordt uitgegaan van een actuele verkoopwaarde van 20% van de vervangingswaarde na de fiscale afschrijvingstermijn van 40 jaar. Het ministerie heeft een tabel opgesteld waarmee men zelf kan berekenen hoe hoog de gecorrigeerde vervangingswaarde bij een bepaalde leeftijd van de stal is. Bij de berekening van het aantal m2 wordt uitgegaan van de buitenmaten van het gebouw.

Agrariërs Datum: 11 juni 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing