19 maart 2018

Betalingsrechten uit Nationale reserve

In 2018 kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve:

Jonge landbouwers. Startende landbouwers. Landbouwers die in 2015 90 dagen of langer geen landbouwactiviteiten konden ontplooien op percelen vanwege de aanleg van openbare werken of van nutsvoorzieningen. Op deze percelen mogen niet eerder betalingsrechten zijn toegewezen.

Bewijsstukken moeten uiterlijk 15 mei via ‘Digitaal post versturen’ naar RVO.nl gestuurd worden. Landbouwers die hebben meegedaan aan de set-aside regeling en deze grond weer als landbouwgrond in gebruik hebben genomen. Landbouwers die percelen grond in gebruik hebben waarop in 2015, 2016 en 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend, omdat er een niet-subsidiabele N-code op lag.

De waarde van een betalingsrecht uit de Nationale reserve bedraagt € 265 tot € 270 per hectare. Er worden geen betalingsrechten uit de Nationale reserve toegekend als men minder dan 0,30 hectare subsidiabele landbouwgrond heeft waarop nog geen rechten zijn toegekend. Bij jonge landbouwers en starters wordt hierbij uitgegaan van het aantal ‘vrije hectares’. Dit aantal wordt bepaald door het geconstateerde aantal hectares subsidiabele landbouwgrond te verminderen met:

Bij de categorieën 3 t/m 5 moet men in de Gecombineerde opgave aangeven om welke percelen het gaat.

Agrariërs Datum: 19 maart 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing