Donderdag 4 oktober 2018

Beleid LNV

Op Prinsjesdag is tevens de begroting 2019 van het Ministerie van LNV gepubliceerd, waarin ook het beleid voor de komende jaren wordt vermeld. De belangrijkste punten volgen hieronder.

Jonge boeren, bedrijfsovernamefonds 
In het regeerakkoord is € 75 miljoen beschikbaar gesteld voor het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren. Het doel van het fonds is jonge boeren te ondersteunen bij de overname van het agrarisch bedrijf en investeringen in innovatie te financieren. De plannen hiervoor worden verder uitgewerkt.

Warme sanering varkenshouderij
Met diverse partijen is medio 2018 een aanpak op twee sporen overeengekomen. Het eerste spoor zet in op het verminderen van de geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte gebieden, door het saneren en beëindigen van locaties of bedrijven die willen stoppen. Het tweede spoor zet in op de ontwikkeling van en investeringen in nieuwe stal- en huisvestingssystemen voor de varkens-, pluimvee- en melkgeitenhouderij. Deze investeringen moeten als doel reductie en voorkomen van emissies aan de bron hebben.

Er wordt naar gestreefd om de benodigde regelgeving in het eerste kwartaal van 2019 te publiceren, waarna het maatregelenpakket uitgevoerd kan worden. Voor het eerste spoor wordt € 120 miljoen uitgetrokken, voor het tweede € 60 miljoen, waarvan € 40 miljoen voor de varkenshouderij.

Mestbeleid
LNV wil in 2019 aangeven hoe zij aankijkt tegen de toekomst van het mestbeleid. Doel is te komen tot een robuust en daarmee minder fraudegevoelig mestbeleid, waarbij de administratieve lasten voor ondernemers en uitvoeringskosten bij de overheid worden verlaagd.

Antibiotica
In 2019 wordt het sectorspecifieke antibioticabeleid voortgezet. Dit najaar worden er in afstemming met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sectorspecifieke reductiedoelstellingen vastgesteld. Er komen pilots om het effect van kritische succesfactoren uit te testen op bedrijven die veel antibiotica gebruiken.  

Positie van de boer in de keten
Het versterken van de positie van de boer in de keten is een belangrijke beleidsprioriteit. Daarom zal er in 2019 worden gewerkt aan de uitvoering van verschillende maatregelen met betrekking tot de mogelijkheden tot samenwerking in de land- en tuinbouw. Hierbij gaat het in het bijzonder om duurzaamheid en om de prijzen die boeren en tuinders ontvangen voor bovenwettelijke eisen en initiatieven die de verbinding tussen boer en burger versterken. In 2019 zullen voorbereidingen worden getroffen om het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn Oneerlijke handelspraktijken in nationale wet- en regelgeving te implementeren.

Agrariërs Datum: 4 oktober 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing