Donderdag 3 oktober 2019

Beleid LNV

Op Prinsjesdag is tevens de begroting 2020 van het Ministerie van LNV gepubliceerd, waarin ook het beleid voor de komende jaren wordt vermeld. De belangrijkste punten volgen hieronder. 

Transitie naar kringlooplandbouw
Het Ministerie van LNV wil een transitie naar kringlooplandbouw realiseren. De essentie hiervan is een verschuiving van de focus op voedselproductie tegen lagere kostprijzen naar steeds zuiniger omgaan met grondstoffen, minder verspilling en beter hergebruik. De manier waarop ons voedsel geproduceerd wordt komt zo meer in balans met natuurlijke hulpbronnen. Kringlooplandbouw draagt daarmee bij aan de versterking van natuur en biodiversiteit. Het doel is om in 2030 kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen op een zo laag mogelijk schaalniveau te sluiten. 

In 2020 staat de uitvoering van beleidsvoornemens op thema’s als verdienvermogen, bodem, mest, gewasbescherming en pacht centraal. Het Klimaatakkoord, en de daarmee samenhangende uitvoering van het Urgenda-vonnis, geven een belangrijke impuls aan de transitie naar kringlooplandbouw. Met de extra middelen die beschikbaar komen voor onder meer verduurzaming van de veehouderij en de aanpak van de Veenweidegebieden kan LNV werk met werk maken.

Aanpassing mededingingswetgeving
Om de positie van boeren ten opzichte van hun partners in de voedselketen te versterken, wordt in 2020 de nationale mededingingswetgeving aangepast. Er komt een verbod op een aantal oneerlijke handelspraktijken.

Bedrijfsovernamefonds
In 2020 moet het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren operationeel worden (zie elders in deze nieuwsbrief).

Nieuw mestbeleid 
Dit najaar presenteert het ministerie van LNV de contouren van het nieuwe mestbeleid, waarvan de uitvoering in 2020 start. Het doel is de nutriënten uit mest beter te benutten en het gebruik van kunstmest te verminderen.

Vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Het uitvoeringsprogramma dat volgt op de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030, moet resulteren in een substantiële verlaging van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. LNV zet in op een trendbreuk naar meer weerbare planten en teeltsystemen, zoals combinaties van teelten, boslandbouw en strokenteelt. In Europees verband wil zij een verruiming van de toepassing van nieuwe veredelingstechnieken bewerkstelligen, om de ontwikkeling van nieuwe gewassen te versnellen.

Emissies veehouderijbedrijven
Met het Klimaatakkoord komen in 2020 middelen beschikbaar om veehouderijbedrijven in de omgeving van Natura 2000-gebieden te stimuleren emissies te reduceren en daarmee
natuurwaarden te versterken. 

Subsidieregelingen
Vanaf eind 2019 wordt een subsidieregeling opengesteld ter bevordering van brongerichte, emissiebeperkende innovaties in stallen. In 2020 worden subsidies toegekend op basis van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

Veenweidegebieden
Naast een algemeen duurzaam beheer van landbouwbodems, wil LNV in 2020 specifiek de problematiek in veenweidegebieden aanpakken. Het veen oxideert en de bodem daalt als gevolg van een laag waterpeil en intensief agrarisch gebruik. LNV gaat boeren stimuleren om nieuwe, minder intensieve vormen van landgebruik en andere teelten toe te passen om bodemdaling tegen te gaan en de natuur te versterken.

Klimaatneutrale glastuinbouwsector
Met de afspraken in het Tuinbouwakkoord werkt LNV, samen met de glastuinbouwsector, aan de realisatie van de ambitieuze doelstelling van een volledig klimaatneutrale glastuinbouwsector in 2040. In 2020 zijn extra middelen beschikbaar voor de uitvoering van het programma Kas als Energiebron.

Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw
Om in te spelen op de veranderingen in het klimaat voor de landbouw, start LNV met de uitvoering van dit meerjarige actieprogramma. Het doel hiervan is dat alle ondernemers in de landen tuinbouw in 2030 voorbereid zijn op de veranderingen in het klimaat (neerslagextremen, droogte, hitte en verzilting). In 2020 staat de verbetering van het water- en bodemsysteem en de ontwikkeling van robuuste rassen en teeltsystemen centraal.

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing