16 Augustus 2017

Bedrijfsoverdrachten en pacht

Vader had sinds 1970 een perceel landbouwgrond tegen betaling in gebruik gekregen voor zijn bedrijf. Vanaf 1984 exploiteerde hij samen met zijn zoon het gemengde landbouwbedrijf, eerst in maatschap en later in vennootschap onder firma. In het najaar van 2014 werd de vennootschap onder firma ontbonden. Het bedrijf werd inclusief pachtrechten overgedragen aan de zoon.

De verpachter liet vervolgens weten dat de grond per 1 januari 2015 vrij van pacht moest zijn, maar de zoon bleef de grond gebruiken.

De pachtkamer van het Gerechtshof overwoog dat vader nog werkzaamheden op het bedrijf verrichtte, maar dat vaststond dat hij de zeggenschap over het bedrijf, de gronden en zijn pachtrechten had overgedragen aan zijn zoon. Hij voldeed daarmee  niet meer aan de verplichtingen van de (goed) pachter.

Ook oordeelde het hof dat de verpachter niet had ingestemd met medepacht door de zoon. Er waren geen feiten en omstandigheden naar voren gekomen  die mee konden brengen dat de verpachter met de zoon als medepachter had ingestemd of dat de zoon dat zo had mogen begrijpen.

De ondertekende grondgebruikersverklaringen uit 2002 en 2003 die de pachter had overlegd, zagen op het gebruik door de vennootschap, zodat alleen daarom al uit die verklaringen niet kon worden afgeleid dat de verpachter ook de zoon had geaccepteerd als pachter. Immers de pachter was toen één van de vennoten. Door de wetenschap van en de mogelijke instemming met het gebruik van grond door een vennootschap waarvan de pachter vennoot is, bestaat of ontstaat niet een contractuele pachtverhouding met de vennootschap of na beëindiging daarvan, met de andere vennoten. Dat aan de eisen van indeplaatsstelling was voldaan was gesteld noch gebleken. De ontbinding van de pachtovereenkomst werd bekrachtigd.

Agrariërs Datum: 16 augustus 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing