07 februari 2018

Aanpassing voorschriften omgevingsvergunning onterecht

Een gemeente verleende in 2010 een milieuvergunning aan een vleeskuikenbedrijf. In 2014 wijzigde zij de vergunning ambtshalve, door hieraan nieuwe voorschriften te verbinden. Het bedrijf zou het emissiepunt en de ventilatie voor alle stallen moeten aanpassen om daarmee de geuroverlast voor de omgeving te beperken. Volgens de Raad van State was zij hiertoe echter niet bevoegd.

De gemeente ontving sinds 2010 veel klachten over geuroverlast, die wezen op een verslechtering van het milieu. Bij de vergunningverlening was zij uitgegaan van de geuremissiefactoren volgens de Regeling geurhinder en veehouderij. Uit metingen bleek echter een hogere geuruitstoot, wat tot een risico voor de volksgezondheid leidde.

De wetgever verplicht het bevoegd gezag in bepaalde gevallen de voorschriften te actualiseren. In dit geval was dat echter volgens de Raad van State niet toegestaan. De inrichting was in werking volgens de geldende omgevingsvergunning. Bij de geurbelasting moet worden uitgegaan van de wettelijke geuremissiefactoren en niet van de werkelijke geurbelasting.

De gemeente mocht voor een individueel bedrijf geen strengere geurnormen hanteren. Wanneer de wettelijke normen voor geurhinder niet meer toereikend zijn om onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen, zal de wetgever volgens de Raad van State de wettelijke normen moeten aanpassen.

Agrariërs Datum: 7 februari 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing