05 oktober 2017

Aanpassing gebruik gewasbeschermingsmiddelen open teelt

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn regels opgenomen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen in de open lucht binnen een afstand van 14 meter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam. Deze regels worden aangescherpt en gaan nog dit jaar gelden voor het gehele landbouwperceel, ongeacht de afstand tot het water. De exacte ingangsdatum is nog niet bekend. 

Driftreducerende maatregelen
Bedrijven met een open teelt moeten maatregelen nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75% (was 50%) te verminderen. Deze verplichting geldt dus voortaan voor het hele perceel. De driftreducerende maatregelen beogen niet alleen de bescherming van oppervlaktewater, maar ook die van omwonenden en passanten van landbouwpercelen.

Teeltvrije zone
Om het naastgelegen oppervlaktewater te beschermen, moet een teeltvrije zone worden toegepast. Deze wordt voor de teelt van gras, graszaad en granen verbreed van 25 centimeter naar 50 centimeter. Voor andere gewassen kan een bredere zone gelden. Als de driftreductie 90% is, in plaats van de minimaal voorgeschreven 75%, kan in een aantal gevallen de teeltvrije zone worden verkleind.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing