07 februari 2018

Aandachtspunten fosfaatrechten

Op 1 januari is het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking getreden. Alle melkveebedrijven hebben in januari een beschikking ontvangen met het aantal fosfaatrechten waar zij volgens de reguliere regeling recht op hebben. Hieronder volgen een aantal aandachtspunten.

Bezwaar maken
De mogelijkheid bestaat om binnen zes weken na de datum van de beschikking bezwaar te maken, indien men het niet eens is met het besluit. Dit kunnen fouten in de vaststelling zijn, maar ook als een ondernemer vindt onevenredig zwaar getroffen te zijn door het besluit.

Geen beschikking ontvangen
Omdat er voor de vaststelling van de fosfaatrechten geen termijn is bepaald in de wet, geldt hiervoor een redelijke termijn van acht weken. Wanneer iemand geen beschikking heeft ontvangen, maar wel denkt daar recht op te hebben, zal tijdig een aanvraag tot vaststelling van fosfaatrechten ingediend moeten worden bij RVO.nl. Een verzoek dat onredelijk laat wordt ingediend, kan afgewezen worden. Wanneer er half februari nog geen besluit is ontvangen, is het raadzaam een verzoek tot vaststelling van fosfaatrechten in te dienen.

Knelgevallenregeling
In de wetgeving is een knelgevallenregeling opgenomen voor specifieke situaties. Wanneer men hiervoor in aanmerking wil komen, zal vóór 1 april 2018 een verzoek ingediend moeten worden bij RVO.nl. Daarbij zullen diverse bewijsstukken overlegd moeten worden.

Indien men zich al heeft gemeld in het kader van de regeling fosfaatreductieplan, moet dit nogmaals gebeuren voor de fosfaatrechten. Bij een positief besluit ten aanzien van het fosfaatreductieplan, hoeven alle bewijsstukken niet nog een keer ingestuurd te worden.

Overname beëindigd bedrijf
Als er vóór 1 april 2018 is gemeld en aangetoond dat tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 een beëindigd bedrijf is overgenomen, wordt het fosfaatrecht verhoogd met het recht dat voor dit beëindigde bedrijf bij continuering zou zijn vastgesteld. Bij een gedeeltelijke overname vindt de verhoging naar rato plaats.

Uitschaarverklaring
Wanneer een melkveehouder op 2 juli 2015 vee had uitgeschaard, worden de bijbehorende fosfaatrechten toegekend aan de inschaarder. Als beide partijen het daarover eens zijn, kunnen de aan de inschaarder toegekende rechten (gedeeltelijk) worden overgedragen aan de melkveehouder middels een uitschaarverklaring. Dit verzoek moet vóór 1 april 2018 ingediend worden. Er vindt dan geen korting op de rechten plaats, die normaal bij overdrachten wel plaatsvindt (10%). Deze mogelijkheid is eenmalig.

Bedrijfsoverdrachten
Verhandelde fosfaatrechten worden bij overdracht met 10% gekort. Dit geldt zowel voor de overdracht van losse fosfaatrechten als voor de overdracht van fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten of -splitsingen.

De 10%-korting vindt niet plaats als er sprake is van overdracht:

• door erfopvolging;
• aan een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat in de eerste, tweede of derde graad;
• aan een bedrijf waarvan men dit fosfaatrecht, uitgedrukt in hetzelfde aantal kg fosfaat, eerder in het kalenderjaar ontving. (Heen- en teruglease binnen hetzelfde kalenderjaar wordt eenmaal gekort.)

Agrariërs Datum: 7 februari 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing