Van Opijnen & Voskuil [+rule2]]
Van Opijnen & Voskuil
Deskundig in agrarisch advies
Van Opijnen & Voskuil [+rule2]]
Van Opijnen & Voskuil
Gespecialiseerd in agrarisch advies

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel Advies

Administratie en advies voor agrariërs

U beschikt over een agrarisch bedrijf? Voor veel agrariërs in de brede omgeving van Kootwijkerbroek verzorgt Van Opijnen & Voskuil alle administratieve werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het jaarwerk en de omzetbelasting.

Van Opijnen & Voskuil houdt niet van lange en uitvoerige besprekingen. Bij vragen staat Van Opijnen & Voskuil altijd klaar om direct antwoord te geven. Bent u in de buurt? Dan staat de deur altijd open. Tussentijds worden de klanten op de hoogte gehouden middels een mailing.

Ook in de agrarische sector zijn er ontwikkelingen. Van Opijnen & Voskuil geeft passend advies voor deze ontwikkelingen. Recente voorbeelden hiervan zijn advies bij bedrijfsvoeringen, het wijzigen van bedrijfsfunctie en bedrijfsopvolging. Ook is er bij veel bedrijven herwaardering van landbouwgronden toegepast met goedkeuring van de fiscus. 

Van Opijnen & Voskuil vindt het van groot belang dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan het opstellen en bijstellen van testamenten. In vrijwel ieder advies wordt hier daarom ook op gewezen.

Wilt u zich door Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies laten adviseren? Bel 0342 44 3103 om een afspraak te maken.

 

Staking landbouwbedrijf en verhuur rechten

Staking landbouwbedrijf en verhuur rechten

Landbouwers die hun bedrijf staken, willen soms de productierechten (varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten) of de betalingsrechten behouden om deze te verhuren. Welke voorwaarden gelden hiervoor?
Agrariërs Datum: 29 november 2019 Lees meer >
Subsidieregeling jonge landbouwers

Subsidieregeling jonge landbouwers

De subsidieregeling voor Jonge landbouwers wordt opengesteld van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020. Met deze regeling kunnen ondernemers jonger dan 41 jaar investeren in gebouwen, machines en verplaatsbare installaties.
AgrariërsMKB Datum: 29 november 2019 Lees meer >
Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) wordt opengesteld van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020.
AgrariërsMKB Datum: 29 november 2019 Lees meer >
Wel of geen kennelijke fout

Wel of geen kennelijke fout

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) wordt opengesteld van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020.
AgrariërsMKB Datum: 29 november 2019 Lees meer >
Uitstel actualisatie excretieforfaits

Uitstel actualisatie excretieforfaits

In de nieuwsbrief van afgelopen augustus hebben wij de voorstellen tot actualisatie van de excretieforfaits beschreven.
AgrariërsMKB Datum: 29 november 2019 Lees meer >
Richtlijn voor wolvenschade in schapenhouderij

Richtlijn voor wolvenschade in schapenhouderij

BIJ12 heeft per 1 oktober 2019 een nieuwe richtlijn vastgesteld bij wolvenschade in de schapenhouderij. Deze bevat uitgangspunten voor de uitvoering van taxatie, waardebepaling van schapen en het verlenen van tegemoetkomingen.
AgrariërsMKB Datum: 29 november 2019 Lees meer >
Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal

Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de zelfstandigenaftrek, moet u in 2019 minimaal 1.225 uren in uw onderneming hebben gewerkt. De uren die u als gevolg van ziekte niet hebt kunnen werken, tellen niet mee bij de beoordeling of u aan het criterium hebt voldaan.
AgrariërsMKB Datum: 29 november 2019 Lees meer >
Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Begin 2020 moet de mestboekhouding over het jaar 2019 afgerond worden. Een aantal zaken moet worden vastgelegd en verschillende berekeningen moeten worden gemaakt.
AgrariërsMKB Datum: 29 november 2019 Lees meer >
Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Wie een gewasbeschermingsmiddel voor professioneel gebruik inzet, moet gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermingsmonitor bijhouden. Deze moet binnen twee maanden na de teelt worden afgerond.
AgrariërsMKB Datum: 29 november 2019 Lees meer >
Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Plannen in de omgeving kunnen grote invloed hebben op een bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te maken.
Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Verleng machtiging voor eHerkenning

Verleng machtiging voor eHerkenning

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is vijf jaar geleden gestart met het gebruik van eHerkenning om te kunnen inloggen op mijn.rvo.nl.
Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Grond niet opgegeven: wat nu?

Grond niet opgegeven: wat nu?

Soms vergeten ondernemers een perceel op te geven in de Gecombineerde opgave. Voor de GLBsubsidies kan dit achteraf niet meer gecorrigeerd worden.
Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Graasdierpremie: let op voorwaarden

Graasdierpremie: let op voorwaarden

Wanneer men graasdierpremie heeft aangevraagd voor schapen en/of vrouwelijk jongvee, moet onder meer aan de voorwaarde worden voldaan dat deze tussen 15 mei en 15 oktober ononderbroken extensief grazen op niet-subsidiabele grond van het bedrijf.
Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Invoering nieuwe registratie percelen

Invoering nieuwe registratie percelen

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Wel of geen procesbelang

Wel of geen procesbelang

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij

Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnorm

Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnorm

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Openstelling borgstellingsregeling jonge landbouwers

Openstelling borgstellingsregeling jonge landbouwers

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Randvoorwaardenkorting vanwege onjuiste bespuiting door loonwerker

Randvoorwaardenkorting vanwege onjuiste bespuiting door loonwerker

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Bevrijdende of verkrijgende verjaring

Bevrijdende of verkrijgende verjaring

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Pacht en bedrijfsmatige landbouw

Pacht en bedrijfsmatige landbouw

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Nieuwe kleineondernemersregeling btw per 1 januari 2020

Nieuwe kleineondernemersregeling btw per 1 januari 2020

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Beleid LNV

Beleid LNV

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
SDE+ subsidie

SDE+ subsidie

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Miljoenennota en Belastingplan 2020

Miljoenennota en Belastingplan 2020

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Stikstofproblematiek

Stikstofproblematiek

Plannen in de omgeving kunnen grote invloed hebben op een bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te maken.
Agrariërs Datum: 3 oktober 2019 Lees meer >
Wel herziening omzetbelasting op gebruiksvee mogelijk

Wel herziening omzetbelasting op gebruiksvee mogelijk

De Hoge Raad heeft enkele maanden geleden geoordeeld dat veehouders bij de overstap van de landbouw- naar de normale btw-regeling, recht hebben op teruggave van omzetbelasting over de opfokkosten van het jongvee. Daarmee is een eind gekomen aan een jarenlange juridische strijd.
Agrariërs Datum: 26 augustus 2019 Lees meer >
Voorwaarden EA-vanggewassen

Voorwaarden EA-vanggewassen

Vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied dienen uiterlijk 15 oktober ingezaaid te worden. Het EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden.
Agrariërs Datum: 26 augustus 2019 Lees meer >
Rijsporen wel subsidiabel

Rijsporen wel subsidiabel

Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave.
Agrariërs Datum: 26 augustus 2019 Lees meer >
Bewaarplicht etiketten EA-vanggewassen

Bewaarplicht etiketten EA-vanggewassen

Bij de teelt van EA-vanggewassen is het verplicht de aankoopbewijzen en etiketten van het gebruikte zaaizaadmengsel vijf jaar te bewaren. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit leiden tot een korting op de vergroeningspremie.
Agrariërs Datum: 26 augustus 2019 Lees meer >
Wijzigingen pachtnormen

Wijzigingen pachtnormen

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen vastgesteld voor akkerbouw- en grasland, tuinland en agrarische gebouwen en woningen. In juni zijn de normen gepubliceerd, die op 1 juli zijn ingegaan.
Agrariërs Datum: 26 augustus 2019 Lees meer >
PAS vervallen: hoe verder?

PAS vervallen: hoe verder?

Op 29 mei 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden voor het verlenen van toestemming aan activiteiten die een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaken.
Agrariërs Datum: 26 augustus 2019 Lees meer >
Boete vanwege niet voldoen aan uitzondering mestverwerkingsplicht

Boete vanwege niet voldoen aan uitzondering mestverwerkingsplicht

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht.
Agrariërs Datum: 26 augustus 2019 Lees meer >
Pas op met onderverpachting

Pas op met onderverpachting

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht.
Agrariërs Datum: 26 augustus 2019 Lees meer >
Blijvende verlenging uitrijdperiode drijfmest op bouwland

Blijvende verlenging uitrijdperiode drijfmest op bouwland

Agrariërs Datum: 26 augustus 2019 Lees meer >
Geen verbod op asbestdaken

Geen verbod op asbestdaken

Agrariërs Datum: 26 augustus 2019 Lees meer >
Handhaving fosfaatrechten

Handhaving fosfaatrechten

Agrariërs Datum: 26 augustus 2019 Lees meer >
Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Agrariërs Datum: 26 augustus 2019 Lees meer >
Uitstel subsidieregeling sanering varkenshouderij

Uitstel subsidieregeling sanering varkenshouderij

Agrariërs Datum: 26 augustus 2019 Lees meer >
Voorstel wijziging excretieforfaits per 2020

Voorstel wijziging excretieforfaits per 2020

Agrariërs Datum: 26 augustus 2019 Lees meer >
Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing

Inrichtingen met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur of meer dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen die onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer vallen, moeten voor 1 juli 2019 via het e-Loket rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen.
Agrariërs Datum: 11 juni 2019 Lees meer >
Concept subsidieregeling sanering varkenshouderij

Concept subsidieregeling sanering varkenshouderij

Eind april is het concept van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) bekendgemaakt.
Agrariërs Datum: 11 juni 2019 Lees meer >
Graasdierpremie en kortstondig verplaatsen dieren

Graasdierpremie en kortstondig verplaatsen dieren

De graasdierpremie is bedoeld voor schapen en/of vrouwelijk vleesvee die grazen op nietsubsidiabele grond (bijv. heide, duinen, kwelders en stadsparken).
Agrariërs Datum: 11 juni 2019 Lees meer >
Hoofdlijnen voorstel herziening pachtbeleid

Hoofdlijnen voorstel herziening pachtbeleid

De Minister van LNV heeft enkele beleidsvoorstellen gepresenteerd die zij wil gebruiken als leidraad voor een herziening van de pachtwetgeving.
Agrariërs Datum: 11 juni 2019 Lees meer >
Afschrijving aanhorigheden bedrijfsgebouwen

Afschrijving aanhorigheden bedrijfsgebouwen

In 2007 is de afschrijving op gebouwen beperkt. Dit houdt in dat afschrijving alleen mogelijk is als de boekwaarde van het gebouw hoger is dan de bodemwaarde.
Agrariërs Datum: 11 juni 2019 Lees meer >
Verpachter kan aanspraak maken op fosfaatrechten

Verpachter kan aanspraak maken op fosfaatrechten

De pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 26 maart 2019 uitspraak gedaan in een proefzaak tussen een verpachter en een pachter over de eigendom van de fosfaatrechten.
Agrariërs Datum: 11 juni 2019 Lees meer >
Definitie melkvee in beleidsregel fosfaatrechten onjuist

Definitie melkvee in beleidsregel fosfaatrechten onjuist

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan in de zaken van drie veehouders.
Agrariërs Datum: 11 juni 2019 Lees meer >
Maatregelen vermindering fosfaatrechten

Maatregelen vermindering fosfaatrechten

Het aantal toegekende fosfaatrechten in de melkveehouderij ligt boven het fosfaatproductieplafond voor deze sector.
Agrariërs Datum: 11 juni 2019 Lees meer >
Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een zaak vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over welk jaar een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies moet worden toegepast in het geval dat
Agrariërs Datum: 11 juni 2019 Lees meer >
Grondgebruiksverklaring omgezet in reguliere pacht

Grondgebruiksverklaring omgezet in reguliere pacht

Een pachter en een verpachter sloten een grondgebruiksverklaring af voor de duur van één jaar voor een perceel, waarop de pachter pootaardappelen zou telen.
Agrariërs Datum: 11 juni 2019 Lees meer >
Wijziging kleineondernemersregeling btw

Wijziging kleineondernemersregeling btw

De huidige kleineondernemersregeling btw wordt per 1 januari vervangen door een nieuwe regeling.
Agrariërs Datum: 11 juni 2019 Lees meer >
Omgevingsvergunning geweigerd vanwege uitstoot endotoxinen

Omgevingsvergunning geweigerd vanwege uitstoot endotoxinen

Een pluimveehouder vroeg een omgevingsvergunning aan voor de activiteit milieu voor het veranderen van zijn bedrijf.
Agrariërs Datum: 11 juni 2019 Lees meer >
Check bemestingsplan

Check bemestingsplan

Bij overdracht van grond is het voor de betalingsrechten en de mestwetgeving belangrijk duidelijk te regelen wanneer het gebruik van de grond overgaat: voor of na 15 mei.
Agrariërs Datum: 11 juni 2019 Lees meer >
Overdracht grond en overgang gebruik

Overdracht grond en overgang gebruik

Bij overdracht van grond is het voor de betalingsrechten en de mestwetgeving belangrijk duidelijk te regelen wanneer het gebruik van de grond overgaat: voor of na 15 mei.
Agrariërs Datum: 22 maart 2019 Lees meer >
Geen feitelijke beschikkingsmacht percelen

Geen feitelijke beschikkingsmacht percelen

Naar aanleiding van een administratief onderzoek schrapte RVO.nl twee percelen bij een melkveehouder. Daardoor werden de gebruiksnormen overschreden en werd een forse boete opgelegd.
Agrariërs Datum: 22 maart 2019 Lees meer >
eLoket open voor informatieplicht energiebesparing

eLoket open voor informatieplicht energiebesparing

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per inrichting per jaar verbruiken, zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen te treffen, die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben.
Agrariërs Datum: 22 maart 2019 Lees meer >
Bedrijfsovernamefonds jonge boeren

Bedrijfsovernamefonds jonge boeren

De Minister van LNV is bezig een bedrijfsovernamefonds op te zetten om jonge boeren financieel te ondersteunen bij de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie.
Agrariërs Datum: 22 maart 2019 Lees meer >
Equivalente maatregelen akkerbouw

Equivalente maatregelen akkerbouw

Bedrijven met akkerbouwgewassen kunnen zich tot 1 juni 2019 bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van een equivalente maatregel. Voor dit jaar zijn vier equivalente maatregelen mogelijk.
Agrariërs Datum: 22 maart 2019 Lees meer >
Inschrijving handelsregister correct?

Inschrijving handelsregister correct?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrijving van een bedrijf in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel niet (meer) geheel juist is.
Agrariërs Datum: 22 maart 2019 Lees meer >
Werkingscoëfficiënt mest na mestscheiding

Werkingscoëfficiënt mest na mestscheiding

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrijving van een bedrijf in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel niet (meer) geheel juist is.
Agrariërs Datum: 22 maart 2019 Lees meer >
Regelgeving scheuren grasland

Regelgeving scheuren grasland

In 2019 kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve: Jonge landbouwers;
Agrariërs Datum: 22 maart 2019 Lees meer >
Registratie en gebruik waterkeringen

Registratie en gebruik waterkeringen

Wanneer een primaire waterkering gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten en waarop gras groeit, moet dit apart opgegeven worden in de Gecombineerde opgave 2019.
Agrariërs Datum: 22 maart 2019 Lees meer >
Betalingsrechten uit Nationale reserve

Betalingsrechten uit Nationale reserve

In 2019 kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve: Jonge landbouwers;
Agrariërs Datum: 22 maart 2019 Lees meer >
Wijzigingen Gecombineerde opgave

Wijzigingen Gecombineerde opgave

De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde opgave 2019 zijn: • De indeling van grasland is gewijzigd en gewascode 336 (natuurlijk grasland) is vervallen.
Agrariërs Datum: 22 maart 2019 Lees meer >
Gewascodes grasland in Gecombineerde opgave

Gewascodes grasland in Gecombineerde opgave

Bij het opgeven van grasland in de Gecombineerde opgave bestaan dit jaar vier mogelijkheden. Ten eerste wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijk en blijvend grasland.
Agrariërs Datum: 22 maart 2019 Lees meer >
Geen betalingsrechten meer na 2020

Geen betalingsrechten meer na 2020

In de voorstellen van de Europese Commissie voor het toekomstige GLB (vanaf 2021) wordt aan de lidstaten de keuze gelaten om de basisinkomenssteun voor duurzaamheid (de huidige basisbetaling) met of zonder betalingsrechten voort te zetten.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Uitbreiding mogelijkheden ecol. aandachtsgebied

Uitbreiding mogelijkheden ecol. aandachtsgebied

Vanaf 2019 mag voor de invulling van het ecologisch aandachtsgebied ook gebruik gemaakt worden van Olifantsgras, Zonnekroon en braak met drachtplanten.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Sleepvoetverbod en alternatieven

Sleepvoetverbod en alternatieven

Per 1 januari 2019 is het verboden om met een bemester drijfmest of zuiveringsslib in strookjes tussen het gras op de grond aan te wenden. Dit verbod treft het gebruik van de sleepvoetbemester.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Geen bedrijfstoeslag vanwege verhinderen opmeten percelen

Geen bedrijfstoeslag vanwege verhinderen opmeten percelen

Een landbouwer verhinderde in 2015 een fysieke opmeting van zijn percelen door de NVWA. RVO.nl had daarom volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven zijn aanvraag voor de uitbetaling van de betalingsrechten terecht geheel afgewezen.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Mestboetes ten onrechte opgelegd

Mestboetes ten onrechte opgelegd

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft eind vorig jaar de mestboetes vernietigd, die aan drie veehouders waren opgelegd.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Nieuwe bepalingen bij verlenging pachtovereenkomst altijd geldig?

Nieuwe bepalingen bij verlenging pachtovereenkomst altijd geldig?

Een landbouwer pachtte al enige jaren een perceel grond door middel van geliberaliseerde pachtovereenkomsten. Hierin stond steeds vermeld dat er geen productie- en toeslagrechten overgingen van verpachter naar hem.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Verschuiving uitrijdperiode drijfmest op bouwland

Verschuiving uitrijdperiode drijfmest op bouwland

Op bouwland verschuift de uitrijdperiode van drijfmest van 1 februari tot en met 31 augustus naar 15 februari tot en met 15 september.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Einde aan pachtersvoordeel

Einde aan pachtersvoordeel

Een pachtersvoordeel ontstaat wanneer een pachter de door hem op zakelijke basis gepachte landbouwgrond in eigendom verkrijgt voor een prijs beneden de waarde die daaraan in vrij opleverbare staat is toe te kennen.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Wie geeft de grond op?

Wie geeft de grond op?

Bij bepaalde gewassen is een ruime vruchtwisseling noodzakelijk, bijvoorbeeld aardappelen of bloembollen. Het komt regelmatig voor dat een landbouwer wordt benaderd door een teler van dergelijke gewassen om een perceel grond tijdelijk te verhuren.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Equivalente maatregelen akkerbouw

Equivalente maatregelen akkerbouw

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich vanaf 1 februari bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van equivalente maatregelen.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Stikstofdifferentiatie

Stikstofdifferentiatie

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich vanaf 1 februari bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van equivalente maatregelen.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Afschrijving fosfaatrechten

Afschrijving fosfaatrechten

Indien in 2018 is geïnvesteerd in (door de verkoper) benutte fosfaatrechten, is het niet mogelijk deze rechten in 2018 in gebruik te nemen
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Wijzigingen graasdierpremie

Wijzigingen graasdierpremie

De graasdierpremie is bedoeld voor schapen en/of vrouwelijk vleesvee die grazen op nietsubsidiabele grond (bijv. heide, duinen, kwelders en stadsparken). Naar aanleiding van opmerkingen van de Europese Commissie wordt de regeling voor 2019 aangepast.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Wijzigingen vervoer mest

Wijzigingen vervoer mest

Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd rondom het vervoer, wegen en bemonsteren van mest.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Gesloten systeem verplicht bij mestaanwending

Gesloten systeem verplicht bij mestaanwending

De voorschriften voor het emissiearm aanwenden van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib zijn per 1 januari 2019 aangescherpt.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

De voorschriften voor het emissiearm aanwenden van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib zijn per 1 januari 2019 aangescherpt.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Wijziging en handhaving I&R

Wijziging en handhaving I&R

De Minister van LNV heeft in december 2018 besloten een wijziging door te voeren in het I&Rsysteem en de handhavingsmogelijkheden te vergroten.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Beperking afschrijving bedrijfsgebouwen

Beperking afschrijving bedrijfsgebouwen

De afschrijving op bedrijfsgebouwen wordt vanaf dit jaar beperkt voor ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Wijzigingen Gecombineerde opgave

Wijzigingen Gecombineerde opgave

In de voorstellen van de Europese Commissie voor het toekomstige GLB (vanaf 2021) wordt aan de lidstaten de keuze gelaten om de basisinkomenssteun voor duurzaamheid (de huidige basisbetaling) met of zonder betalingsrechten voort te zetten.
Agrariërs Datum: 7 februari 2019 Lees meer >
Stand van zaken PAS

Stand van zaken PAS

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs naar aanleiding van door de Raad van State gestelde vragen geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) als systeem voor het verlenen van Nb-vergunningen op zich een systeem is dat toelaatbaar is.
Agrariërs Datum: 28 november 2018 Lees meer >
Subsidieregeling jonge landbouwers

Subsidieregeling jonge landbouwers

De subsidieregeling voor Jonge landbouwers wordt opengesteld van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019. Met deze regeling kunnen ondernemers jonger dan 41 jaar investeren in gebouwen, machines en verplaatsbare installaties
Agrariërs Datum: 28 november 2018 Lees meer >
Huurkoop fosfaatrechten interessant?

Huurkoop fosfaatrechten interessant?

Fosfaatrechten zijn verhandelbaar en bij elke transactie wordt er in principe 10% afgeroomd. Aangezien er bepaalde nadelen kleven aan koop/verkoop of huur/verhuur, wordt ook steeds vaker de optie van huurkoop genoemd.
Agrariërs Datum: 28 november 2018 Lees meer >
Tijdelijk of blijvend grasland?

Tijdelijk of blijvend grasland?

Een landbouwer verzocht in de Gecombineerde opgave 2016 om uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. Hij gaf onder meer een perceel van 4,15 ha op als ‘Grasland, natuurlijk, hoofdfunctie landbouw’ (code 331), dat hij pachtte van Natuurmonumenten.
Agrariërs Datum: 28 november 2018 Lees meer >
Besturen landbouwvoertuigen door buitenlandse stagiaires

Besturen landbouwvoertuigen door buitenlandse stagiaires

Voor het besturen van een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met een beperkte snelheid (MMBS) is het rijbewijs T vereist. Bestuurders die voor 1 juli 2015 een B-rijbewijs hebben verkregen, houden de bevoegdheid deze voertuigen te besturen.
Agrariërs Datum: 28 november 2018 Lees meer >
Benutting bij overdracht fosfaatrechten

Benutting bij overdracht fosfaatrechten

Bij overdrachten van fosfaatrechten wordt er in principe 10% afgeroomd, maar in het jaar van overdracht is het soms toch mogelijk dat koper en verkoper deze rechten gezamenlijk voor 100% benutten.
Agrariërs Datum: 28 november 2018 Lees meer >
Veehouderijbedrijf is niet grondgebonden

Veehouderijbedrijf is niet grondgebonden

In veel bestemmingsplannen staat dat op bepaalde locaties alleen een grondgebonden veehouderijbedrijf mag worden uitgeoefend, een bedrijf dat (nagenoeg) geheel afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel.
Agrariërs Datum: 28 november 2018 Lees meer >
Verbod gebruik sleepvoetbemester

Verbod gebruik sleepvoetbemester

Het gebruik van de sleepvoetbemester op grasland dat gelegen is op klei- en veengrond, is vanaf 1 januari 2019 verboden.
Agrariërs Datum: 28 november 2018 Lees meer >
Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Begin 2019 moet de mestboekhouding over het jaar 2018 afgerond worden. Daarbij horen een aantal zaken te worden vastgelegd en verschillende berekeningen te zijn gemaakt.
Agrariërs Datum: 28 november 2018 Lees meer >
Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal

Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs naar aanleiding van door de Raad van State gestelde vragen geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) als systeem voor het verlenen van Nb-vergunningen op zich een systeem is dat toelaatbaar is.
Agrariërs Datum: 28 november 2018 Lees meer >
Eindejaars- en nieuwjaarstips overig

Eindejaars- en nieuwjaarstips overig

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs naar aanleiding van door de Raad van State gestelde vragen geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) als systeem voor het verlenen van Nb-vergunningen op zich een systeem is dat toelaatbaar is.
Agrariërs Datum: 28 november 2018 Lees meer >
Miljoenennota en belastingplan 2019

Miljoenennota en belastingplan 2019

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2019 bekend gemaakt.
Agrariërs Datum: 4 oktober 2018 Lees meer >
Beleid LNV

Beleid LNV

Op Prinsjesdag is tevens de begroting 2019 van het Ministerie van LNV gepubliceerd, waarin ook het beleid voor de komende jaren wordt vermeld.
Agrariërs Datum: 4 oktober 2018 Lees meer >
Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar verbruiken, zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen.
Agrariërs Datum: 4 oktober 2018 Lees meer >
Controle derogatiebedrijven

Controle derogatiebedrijven

De EU stelt als voorwaarde voor toekenning van derogatie dat jaarlijks minstens 5% van de deelnemende bedrijven gecontroleerd moet worden. De NVWA heeft aangegeven dat dit najaar nog een aanzienlijk deel van deze controles uitgevoerd zal moeten worden.
Agrariërs Datum: 4 oktober 2018 Lees meer >
Waterschap schendt zorgplicht niet

Waterschap schendt zorgplicht niet

Een akkerbouwer stelde het waterschap aansprakelijk voor de door hem geleden schade door wateroverlast als gevolg van extreme regenval in mei en juni 2016.
Agrariërs Datum: 4 oktober 2018 Lees meer >
Sector presenteert bandbreedtes gehaltes mestsoorten

Sector presenteert bandbreedtes gehaltes mestsoorten

In december 2017 hebben LTO, POV, Cumela Nederland, TLN en Rabobank een plan van aanpak gemaakt om mestfraude te voorkomen. Dit plan wordt momenteel verder uitgewerkt.
Agrariërs Datum: 4 oktober 2018 Lees meer >
Strengere fijnstofnormen veehouderij

Strengere fijnstofnormen veehouderij

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling luchtkwaliteit. Door de wijziging wordt bij veehouderijen in bepaalde gevallen een meer gedetailleerde cumulatieve berekening van de concentratie van fijnstof verplicht.
Agrariërs Datum: 4 oktober 2018 Lees meer >
Grenzen aan toepassing BEX bij melkvee

Grenzen aan toepassing BEX bij melkvee

Begin augustus is de Handreiking BEX melkvee 2018 gepubliceerd. Deze moet dit jaar gebruikt worden voor de bedrijfsspecifieke excretie voor melkvee.
Agrariërs Datum: 4 oktober 2018 Lees meer >
Oogst en beweiding vanggewassen toegestaan

Oogst en beweiding vanggewassen toegestaan

In verband met het voertekort als gevolg van de droogte is het dit jaar toegestaan om vanggewassen te oogsten en/of te beweiden.
Agrariërs Datum: 4 oktober 2018 Lees meer >
Nieuws fosfaatrechten

Nieuws fosfaatrechten

Op 24 oktober dient een proefproces over de vraag wie eigenaar is van de fosfaatrechten, wanneer (een deel van) het bedrijf wordt gepacht.
Agrariërs Datum: 4 oktober 2018 Lees meer >
Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnorm

Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnorm

Voor de hoogte van de gebruiksnorm ‘stikstof totaal’ op bedrijven met graasdieren is het van belang of er sprake is van beweiden of volledig maaien.
Agrariërs Datum: 4 oktober 2018 Lees meer >
Droogtemaatregelen: ecologische aandachtsgebieden

Droogtemaatregelen: ecologische aandachtsgebieden

Men kan een beroep op overmacht doen wanneer, als gevolg van de droogte, niet aan de vergroeningsverplichtingen kan worden voldaan.
Agrariërs Datum: 4 oktober 2018 Lees meer >
Proefmaatschappen en extra betaling jonge landbouwers

Proefmaatschappen en extra betaling jonge landbouwers

RVO.nl heeft in het verleden in een aantal gevallen de extra hectarebetaling voor jonge landbouwers afgewezen, omdat er volgens haar sprake was van een proefmaatschap.
Agrariërs Datum: 4 oktober 2018 Lees meer >
Subsidieregelingen voor vleeskalverenhouders

Subsidieregelingen voor vleeskalverenhouders

Het kabinet wil de vleeskalversector stimuleren door te groeien naar een robuuste, duurzame en maatschappelijk verantwoorde sector.
Agrariërs Datum: 20 augustus 2018 Lees meer >
Ontruiming gebruikte percelen afgewezen

Ontruiming gebruikte percelen afgewezen

Na het overlijden van hun ouders lagen de kinderen al een aantal jaren in de clinch over de boedelverdeling.
Agrariërs Datum: 20 augustus 2018 Lees meer >
Onaannemelijke analysewaarden vaste mest en dikke fractie

Onaannemelijke analysewaarden vaste mest en dikke fractie

RVO.nl heeft onlangs bekend gemaakt hoe zij omgaat met afwijkende analysewaarden in vaste mest en in dikke fractie na mestscheiding.
Agrariërs Datum: 20 augustus 2018 Lees meer >
Aanhorigheden vallen onder afschrijvingsbeperking gebouwen

Aanhorigheden vallen onder afschrijvingsbeperking gebouwen

Afschrijving over bedrijfsgebouwen is mogelijk, zolang de bodemwaarde nog niet is bereikt (afschrijvingsbeperking).
Agrariërs Datum: 20 augustus 2018 Lees meer >
Mogelijkheden scheuren grasland in de zomer

Mogelijkheden scheuren grasland in de zomer

Door droogte (of andere beschadigingen) aan de graszode kan het in deze periode wenselijk zijn om het grasland te vernieuwen. Welke mogelijkheden zijn hiervoor?
Agrariërs Datum: 20 augustus 2018 Lees meer >
Verruiming knelgevallenvoorziening fosfaatrechten voor starters

Verruiming knelgevallenvoorziening fosfaatrechten voor starters

De Europese Commissie is akkoord met het voorstel van de Minister van LNV om de knelgevallenvoorziening voor startende bedrijven te verruimen.
Agrariërs Datum: 20 augustus 2018 Lees meer >
Regeling Omgevingskwaliteit voor varkenshouders

Regeling Omgevingskwaliteit voor varkenshouders

Vanaf 15 september 2018 wordt de tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit, onderdeel van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij, voor varkenshouders opengesteld.
Agrariërs Datum: 20 augustus 2018 Lees meer >
Hoofdlijnen sanering en verduurzaming varkenshouderij

Hoofdlijnen sanering en verduurzaming varkenshouderij

In het regeerakkoord van najaar 2017 is aangekondigd dat het kabinet € 200 miljoen wil uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in veedichte en belaste gebieden, vanwege gezondheids- en leefomgevingsrisico's.
Agrariërs Datum: 20 augustus 2018 Lees meer >
Duidelijkheid over vleesvee en fosfaatrechten

Duidelijkheid over vleesvee en fosfaatrechten

De Europese Commissie is akkoord met de maatregelen voor vleesvee in het fosfaatrechtenstelsel, bestaande uit een beleidsregel en een vrijstellingsregeling.
Agrariërs Datum: 20 augustus 2018 Lees meer >
Uitzondering melding grondbewerking landbouwers

Uitzondering melding grondbewerking landbouwers

Grondroerders moeten voorgenomen graafwerkzaamheden ten hoogste twintig dagen voor de start hiervan melden aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
Agrariërs Datum: 20 augustus 2018 Lees meer >
Einde stoppersregeling per 2020

Einde stoppersregeling per 2020

Op 1 januari 2020 loopt de termijn af van het gedoogbeleid voor stoppende bedrijven, zoals genoemd in het Actieplan ammoniak. Dit houdt in dat alle veehouderijen moeten voldoen aan de regels in het Besluit emissiearme huisvesting.
Agrariërs Datum: 20 augustus 2018 Lees meer >
Regels wasplaatsen spuitmachines worden versoepeld

Regels wasplaatsen spuitmachines worden versoepeld

Landbouwspuiten mogen volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer maximaal twee keer per jaar uitwendig gereinigd worden op de onbedekte bodem.
Agrariërs Datum: 20 augustus 2018 Lees meer >
Voorwaarden EA-vanggewassen

Voorwaarden EA-vanggewassen

Vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied dienen uiterlijk 15 oktober ingezaaid te worden. Het EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden.
Agrariërs Datum: 20 augustus 2018 Lees meer >
Kosten vervangende drainage: onderhoudskosten of investering?

Kosten vervangende drainage: onderhoudskosten of investering?

Een landbouwer liet in 2014 op een aantal percelen nieuwe drainage aanleggen vergelijkbaar met het drainagesysteem dat in de desbetreffende percelen aanwezig was, maar niet meer goed functioneerde.
Agrariërs Datum: 12 juli 2018 Lees meer >
Komend najaar oordeel over PAS

Komend najaar oordeel over PAS

Het Hof van Justitie van de Europese Unie zal naar verwachting dit najaar uitspraak doen over de vraag of het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn.
Agrariërs Datum: 12 juli 2018 Lees meer >
Fosfaatdifferentiatie terecht geweigerd

Fosfaatdifferentiatie terecht geweigerd

De rechter heeft onlangs wederom geoordeeld dat er geen gebruik van de fosfaatdifferentiatie mag worden gemaakt, wanneer de fosfaattoestand van de percelen niet wordt vermeld in de Gecombineerde opgave.
Agrariërs Datum: 12 juli 2018 Lees meer >
Beoordeling niet-landbouwactiviteiten op percelen

Beoordeling niet-landbouwactiviteiten op percelen

Landbouwpercelen worden soms gebruikt voor niet-landbouwactiviteiten en evenementen, bijvoorbeeld de aanleg van leidingen, het houden van een paardenconcours of de tijdelijke opslag van bagger, zand of bouwmaterialen.
Agrariërs Datum: 12 juli 2018 Lees meer >
Vleesvee vrijgesteld van fosfaatrechten

Vleesvee vrijgesteld van fosfaatrechten

Vrouwelijk jongvee van vleesvee valt volgens de huidige definitie in de Meststoffenwet in principe ook onder het stelsel van fosfaatrechten. Hierover bestond nog veel onduidelijkheid.
Agrariërs Datum: 12 juli 2018 Lees meer >
Wijziging pachtnormen

Wijziging pachtnormen

Het Wageningen Economic Research (WECR) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2018 van kracht worden.
Agrariërs Datum: 12 juli 2018 Lees meer >
Sleepvoetverbod vanaf 2019

Sleepvoetverbod vanaf 2019

De minister van LNV heeft medegedeeld dat het gebruik van een sleepvoetbemester op grasland gelegen op klei- en veengronden, vanaf 1 januari 2019 is verboden. Dat verbod was in 2014 al aangekondigd, maar nog niet van kracht omdat er geen alternatieven waren.
Agrariërs Datum: 12 juli 2018 Lees meer >
Compensatie zwangere zelfstandigen

Compensatie zwangere zelfstandigen

Zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, hebben mogelijk recht op een compensatie van € 5.600 bruto. Deze compensatie kan tot en met 30 september 2018 aangevraagd worden bij het UVW.
Agrariërs Datum: 12 juli 2018 Lees meer >
Lager rendement combiluchtwassers

Lager rendement combiluchtwassers

Bij uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij is er een maximale geurbelasting die het bedrijf mag veroorzaken op een voor geur gevoelig object (meestal een nabijgelegen woning).
Agrariërs Datum: 12 juli 2018 Lees meer >
Wat dekt de verzekering?

Wat dekt de verzekering?

Extreme weersomstandigheden lijken steeds vaker voor te komen en kunnen veel schade toebrengen. Een voorbeeld hiervan is de enorme schade die op 23 juni 2016 ontstond aan onder meer gebouwen en kassen door storm en zware buien met hagel in het zuidoosten van ons land.
Agrariërs Datum: 12 juli 2018 Lees meer >
Fosfaatrechten: opfokken en uit-scharen

Fosfaatrechten: opfokken en uit-scharen

Er zijn inmiddels meerdere rechterlijke uitspraken geweest over voor wie de fosfaatrechten zijn bij gevallen van uitscharing of opfok van jongvee bij derden.
Agrariërs Datum: 12 juli 2018 Lees meer >
Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

Een melkveehouder die meer dan 50% van de geproduceerde melk op het eigen bedrijf verwerkt, moet voor de mestwetgeving rekenen met een jaarlijkse melkproductie van 7.500 kilogram per koe en een ureumgehalte van 26 mg/100 gram. Deze melkproductie geldt ook voor het stelsel van fosfaatrechten.
Agrariërs Datum: 12 juli 2018 Lees meer >
Verplichte bijdrage akkerbouw-onderzoek

Verplichte bijdrage akkerbouw-onderzoek

Iedere landbouwer die aardappelen, granen (tarwe, gerst, haver en rogge) en suikerbieten teelt, is verplicht bij te dragen aan het onderzoeksprogramma voor collectief akkerbouwonderzoek. De akkerbouwers financieren dit gezamenlijk en het onderzoek gaat over gewasoverschrijdende thema's, zoals gezonde bodem en bemesting, bodem- en plantweerbaarheid, klimaat en plantgezondheid.
Agrariërs Datum: 12 juli 2018 Lees meer >
Wijzigingen Gecombineerde opgave

Wijzigingen Gecombineerde opgave

De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde opgave 2018 zijn: • Grond is landbouwgrond als deze geschikt is en gebruikt wordt voor begrazing of het telen van gewassen. Grond met in overwegende mate (meer dan 50%) struiken of andere verruiging wordt niet gezien als subsidiabele landbouwgrond. De voorwaarde van minimaal eenmaal per jaar maaien vervalt.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Verlaging waarde betalingsrechten

Verlaging waarde betalingsrechten

In juli 2017 heeft de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken besloten om zowel in 2018 als 2019 € 30 miljoen over te hevelen van de eerste pijler van het GLB (directe betalingen) naar de tweede pijler, ten behoeve van de subsidie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Feitelijke beschikkingsmacht percelen

Feitelijke beschikkingsmacht percelen

Gronden die in gebruik zijn, tellen in principe mee voor de mestwetgeving, ongeacht de gebruikstitel (eigendom, pacht, grondgebruiksverklaring etc.). Bij grond van derden is het wel van belang dat men het volledige gebruik (feitelijke beschikkingsmacht) heeft.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Subsidiabele landbouwgrond

Subsidiabele landbouwgrond

Landbouwgrond die gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten kan subsidiabel zijn voor de betalingsrechten. Dit betekent dat voor deze landbouwgronden uitbetaling van de directe betalingen GLB aangevraagd kan worden (basis- en vergroeningsbetaling en/of extra betaling jonge landbouwers).
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Niet-subsidiabele landbouwgrond

Niet-subsidiabele landbouwgrond

De volgende gronden worden niet overwegend voor landbouwdoeleinden gebruikt en zijn daarom niet subsidiabel: - moes- en siertuinen; - bermen tot een breedte van drie meter van de weg of breder voor zover de verkeersbestemming de landbouw hindert;
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Toepassing 2%-marge bij vaststelling perceelsoppervlakte

Toepassing 2%-marge bij vaststelling perceelsoppervlakte

Een landbouwer vroeg in de Gecombineerde opgave 2015 toewijzing en uitbetaling van betalingsrechten aan. RVO.nl wees in totaal 0,39 ha af, waartegen de landbouwer beroep instelde.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Niet tot landbouwgrond behorende oppervlakte

Niet tot landbouwgrond behorende oppervlakte

Oppervlakten die geen deel uitmaken van een perceel landbouwgrond zijn: • Wegen en paden Uitzondering: tractorsporen midden in percelen die worden gebruikt voor zaaien, oogsten en sproeien.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Vervallen betalingsrechten

Vervallen betalingsrechten

Betalingsrechten vervallen als deze twee jaar achtereen om dezelfde reden niet worden uitbetaald. Een vervallen recht kan niet meer geactiveerd of overgedragen worden.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Tijdelijk gebruik perceel voor niet-landbouwactiviteiten

Tijdelijk gebruik perceel voor niet-landbouwactiviteiten

Op percelen landbouwgrond die langer dan 90 dagen in een kalenderjaar worden gebruikt voor niet-landbouwactiviteiten, bijvoorbeeld grond voor de opslag van materialen of zand bij de bouw van een stal, worden geen betalingsrechten uitbetaald.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Betalingsrechten uit Nationale reserve

Betalingsrechten uit Nationale reserve

In 2018 kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve: Jonge landbouwers. Startende landbouwers. Landbouwers die in 2015 90 dagen of langer geen landbouwactiviteiten konden ontplooien op percelen vanwege de aanleg van openbare werken of van nutsvoorzieningen.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Graasdierpremie

Graasdierpremie

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gronden worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdierpremie aanvragen.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Equivalente maatregelen akkerbouw

Equivalente maatregelen akkerbouw

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot 1 juni 2018 bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van een equivalente maatregel. Voor dit jaar zijn er vier mogelijkheden: 1. Hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Grasland scheuren: denk aan scheurmonster!

Grasland scheuren: denk aan scheurmonster!

Wanneer men na het scheuren van grasland een aangewezen relatief stikstofbehoeftig gewas teelt, is het gebruik van stikstofhoudende meststoffen alleen toegestaan als uit een representatief grondmonster (scheurmonster) blijkt dat de aanwezige hoeveelheid stikstof onvoldoende is om te voldoen aan de behoefte van het desbetreffende gewas.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Stikstofdifferentiatie

Stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Landelijke handhaving PAS

Landelijke handhaving PAS

De provincies zetten vanaf 2018 in op toezicht op en handhaving van de realisatietermijn van vergunningen waarbij ontwikkelingsruimte in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is toegekend Dit zijn vergunningen voor ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden of een bedrijf willen starten.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Afschaffing btw-landbouwvrijstelling

Afschaffing btw-landbouwvrijstelling

Per 1 januari 2018 is de btw-landbouwvrijstelling afgeschaft. Dat betekent dat alle landbouwondernemers vanaf deze datum btw-plichtig zijn en een btw-administratie moeten voeren.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Wijzigingen forfaits

Wijzigingen forfaits

Per 1 januari 2018 zijn meerdere forfaits in het kader van de mestwetgeving geactualiseerd en moeten vanaf dit jaar gebruikt worden. De forfaits zijn verwerkt in de mesttabellen.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Let op bij bedrijfsoverdrachten

Let op bij bedrijfsoverdrachten

In de landbouwsector komen veel bedrijfsoverdrachten voor, niet alleen van ouders naar (klein)kinderen of samenwerkingen tussen deze, maar ook het aangaan van samenwerkingen met derden.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Registratie percelen

Registratie percelen

De gebruikte grond moet worden registreerd in Mijn percelen. Hierbij gaat het onder meer om de oppervlakte, het gewas, de ligging en de wijzigingen daarvan.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Afschrijving dier- en fosfaatrechten

Afschrijving dier- en fosfaatrechten

De Belastingdienst stelde aanvankelijk dat er niet afgeschreven kon worden over fosfaatrechten vanwege het ontbreken van een einddatum in de wetgeving.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Extra maatregelen grondwaterbeschermingsgebieden

Extra maatregelen grondwaterbeschermingsgebieden

In veertig gebieden waar grondwater wordt gewonnen voor drinkwater wordt de norm voor nitraat overschreden of dreigt deze te worden overschreden.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Normen voor afschrijving gebouwen

Normen voor afschrijving gebouwen

Jaarlijks worden er landbouwnormen vastgesteld, die gebruikt moeten worden voor de winstbepaling en de belastingaangifte. Nieuw is dat er ook normen zijn vastgesteld voor de afschrijving op bedrijfsgebouwen.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Aandachtspunten fosfaatrechten

Aandachtspunten fosfaatrechten

Op 1 januari is het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking getreden. Alle melkveebedrijven hebben in januari een beschikking ontvangen met het aantal fosfaatrechten waar zij volgens de reguliere regeling recht op hebben.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Geen voer-mestovereenkomsten voor grondgebondenheid

Geen voer-mestovereenkomsten voor grondgebondenheid

Bij de behandeling van de Wet Grondgebonden groei melkveehouderij is destijds een amendement aangenomen om voer-mestovereenkomsten mogelijk te maken in het stelsel van verantwoorde groei en grondgebonden groei melkveehouderij.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Geen feitelijke beschikkingsmacht over percelen

Geen feitelijke beschikkingsmacht over percelen

Een landbouwer gaf in zijn Gecombineerde opgave enkele dijkpercelen op, die hij gebruikte voor beweiding door zijn schapen. Voor deze percelen had hij een pachtovereenkomst afgesloten met het waterschap.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Sinds 1 januari 2016 gold de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. Deze regels zijn per 1 januari 2018 opgenomen in de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Nieuw hierbij zijn de knelgevallen- en vrijstellingsregelingen.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Aanpassing voorschriften vergunning onterecht

Aanpassing voorschriften vergunning onterecht

Een gemeente verleende in 2010 een milieuvergunning aan een vleeskuikenbedrijf. In 2014 wijzigde zij de vergunning ambtshalve, door hieraan nieuwe voorschriften te verbinden.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Er wordt veel gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. In 2017 is uiteindelijk in totaal € 26,2 miljoen beschikbaar gesteld, waarbij een deel van het budget van 2018 naar voren is gehaald.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Wijzigingen duurzaamheidscertificaten

Wijzigingen duurzaamheidscertificaten

In plaats van te voldoen aan de generieke eisen van gewasdiversificatie, instandhouding blijvend grasland en aanwezigheid van ecologisch aandachtsgebied, kunnen landbouwers ook gebruik maken van duurzaamheidscertificaten.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Percentages verplichte mestverwerking

Percentages verplichte mestverwerking

De percentages verplichte mestverwerking worden jaarlijks vastgesteld op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de fosfaatplaatsingsruimte binnen de Nederlandse landbouw.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Eindejaars- en nieuwjaarstips overig

Eindejaars- en nieuwjaarstips overig

In de gewasbeschermingsmonitor moeten de daadwerkelijk getroffen maatregelen gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden, zoals teeltfrequentie, voorvrucht, rassenkeuze, mechanische onkruidbestrijding en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal

Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de zelfstandigenaftrek moet u in 2017 minimaal 1.225 uren werkzaam zijn in uw onderneming.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Begin 2018 moet de mestboekhouding over het jaar 2017 afgerond worden.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Geldlening te vroeg afgesloten, subsidie afgewezen

Geldlening te vroeg afgesloten, subsidie afgewezen

Bij veel subsidies geldt de voorwaarde dat pas verplichtingen mogen worden aangegaan nadat de subsidie is verleend.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Compensatieregeling zwangerschap zelfstandigen

Compensatieregeling zwangerschap zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen die vóór 7 mei 2005 bevielen hadden recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering via de WAZ. Op 4 juni 2008 trad de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) in werking.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

Een landbouwer verzocht in 2012 om uitbetaling van zijn toeslagrechten en gaf daarvoor in de Gecombineerde opgave in totaal 120,06 ha op.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Nieuwe beoordelingswijze percelen met een N-code

Nieuwe beoordelingswijze percelen met een N-code

Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden door RVO.nl uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten, omdat volgens haar op deze percelen voornamelijk nietlandbouwactiviteiten plaatsvinden.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Subsidie stoppende nertsenhouders

Subsidie stoppende nertsenhouders

Per 1 januari 2024 is de nertsenhouderij in Nederland verboden. Er komt begin volgend jaar een subsidieregeling voor nertsenhouders, die willen stoppen met hun bedrijf.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Medio oktober is het ontwerp van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gepubliceerd. Hierin staan de voorgenomen maatregelen in de periode 2018 tot en met 2021.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Subsidieregeling jonge landbouwers

Subsidieregeling jonge landbouwers

De subsidieregeling voor Jonge landbouwers wordt opengesteld van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018. Met deze regeling kunnen ondernemers jonger dan 41 jaar investeren in gebouwen, machines en verplaatsbare installaties.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Landbouwbeleid in het regeerakkoord

Landbouwbeleid in het regeerakkoord

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepubliceerd. De belangrijkste punten voor de landbouw leest u in dit artikel.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Vergunning vervallen door bepaling in bestemmingsplan

Vergunning vervallen door bepaling in bestemmingsplan

In bestemmingsplannen wordt vaak bepaald dat het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. Indien het gebruik gedurende een bepaalde periode (veelal een jaar) wordt onderbroken, is het echter verboden dit gebruik daarna te hervatten.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Wijziging regels im- en export paarden

Wijziging regels im- en export paarden

Vanaf 1 januari 2018 is de im- en export van paarden vanuit en naar EU-lidstaten alleen toegestaan wanneer het vervoer rechtstreeks van of naar een primair bedrijf geschiedt, of dit via een erkend paardenverzamelcentrum gebeurt.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Fosfaatrechten melkvee en bedrijfsoverdrachten

Fosfaatrechten melkvee en bedrijfsoverdrachten

Bij overname van een bedrijf in de periode 2 juli 2015 tot het moment van inwerkingtreding van het stelsel van fosfaatrechten, kan het overnemende bedrijf ook de fosfaatrechten overnemen. Het bedrijf van de overdrager zal dan wel op het moment van inwerkingtreding van het stelsel beëindigd moeten zijn (uitgeschreven bij Kamer van Koophandel).
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden

Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden

Veel mensen zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden, waarbij in de akte een jaarlijks verrekenbeding is opgenomen. In een echtscheidingsprocedure draaide het onder meer om de vraag in hoeverre nog uitvoering moest worden gegeven aan dit beding. Partijen hadden tijdens het huwelijk nooit feitelijk periodiek verrekend.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Overgenomen verwerkingsverplichting leidt tot boete

Overgenomen verwerkingsverplichting leidt tot boete

RVO.nl legde een boete van € 90.000 op aan een veehouder, omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de overgenomen mestverwerkingsverplichtingen had gehouden.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
KringloopWijzer niet inzetbaar voor fosfaatproductie

KringloopWijzer niet inzetbaar voor fosfaatproductie

Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Afwijzing betalingsrechten

Afwijzing betalingsrechten

Een landbouwer diende in 2015 een Gecombineerde opgave in, waarbij hij verzocht om toekenning van betalingsrechten op bijna 13 hectare landbouwgrond. Daarnaast hield hij een dertigtal runderen. RVO.nl kende echter geen betalingsrechten toe, omdat zij de landbouwer niet als een ‘actieve landbouwer’ beschouwde.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Zuiveringsplicht glastuinbouw

Zuiveringsplicht glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven zijn met ingang van 1 januari 2018 bij wet verplicht hun gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren. Drainwater, drainagewater of spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, moet eerst door een zuiveringsvoorziening worden geleid.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Grond niet in gebruik bij landbouwer

Grond niet in gebruik bij landbouwer

Om gronden mee te kunnen tellen voor de mestgebruiksnormen is het niet alleen van belang over een geldige gebruikstitel (bijv. eigendom, pacht of grondgebruiksverklaring) te beschikken, maar ook deze grond feitelijk in gebruik te hebben.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Onafhankelijke bemonstering dikke fractie

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u bericht dat vanaf 1 oktober bij de afvoer van de dikke fractie na mestscheiding de bemonstering moet plaatsvinden door een onafhankelijke monsternemer.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Omgevingsvergunning windturbine afgewezen

Omgevingsvergunning windturbine afgewezen

Bestemmingsplannen kunnen voor ondergeschikte onderdelen van het plan voorzien zijn van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid. Een veel voorkomende ontheffingsregel is die waarbij het mogelijk wordt om van een in het plan opgenomen maximale bouwhoogte voor bouwwerken met maximaal 10 procent af te wijken.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Aanpassing gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Aanpassing gebruik gewasbeschermingsmiddelen

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn regels opgenomen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen in de open lucht binnen een afstand van 14 meter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam. Deze regels worden aangescherpt en gaan nog dit jaar gelden voor het gehele landbouwperceel, ongeacht de afstand tot het water. De exacte ingangsdatum is nog niet bekend.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Steun voor stoppende varkenshouder

Steun voor stoppende varkenshouder

Varkenshouders die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen zich tot en met 31 oktober 2017 aanmelden voor de Regeling Omgevingskwaliteit. Via deze regeling kan men een financiële vergoeding krijgen om verantwoord te stoppen met de varkenshouderij op deze locatie. De Regeling Omgevingskwaliteit maakt onderdeel uit van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en wordt uitgewerkt door het onlangs opgerichte Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij (OBV).
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Beoordeling oppervlakteverschillen

Beoordeling oppervlakteverschillen

Voor veel landbouwers is het een bron van ergernis: RVO.nl stelt de oppervlakte van percelen regelmatig kleiner vast dan opgegeven. In hoeverre heeft het zin om daar bezwaar tegen te maken? Een kleinere oppervlakte kan immers niet alleen gevolgen hebben voor de uitbetaling van de betalingsrechten, maar leidt ook tot een kleinere mestplaatsingsruimte.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Miljoenennota en belastingplan 2018

Miljoenennota en belastingplan 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2018 bekend gemaakt. De belangrijkste maatregelen die de land- en tuinbouw raken leest u in dit artikel.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Subsidie verwijderen asbestdaken

Subsidie verwijderen asbestdaken

Asbestdaken moeten in 2024 verwijderd zijn. Sinds 1 januari 2016 kan diegene voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt, hiervoor subsidie aanvragen.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
BEX en gemengde bedrijven

BEX en gemengde bedrijven

Melkveebedrijven mogen de mestproductie ook berekenen op basis van de Bedrijfs Specifeke Excretie (BEX). Op veel melkbedrijven zijn ook andere graasdieren aanwezig (bijvoorbeeld schapen, zoogkoeien of rosékalveren).
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Fiscale aspecten fosfaatregelingen melkvee

Fiscale aspecten fosfaatregelingen melkvee

Er is een werkgroep ingesteld die duidelijkheid moet verschaffen over de fiscale aspecten rondom ‘fosfaatregelingen’. De werkgroep bestaat uit: Belastingdienst, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Financiën, LTO Nederland en het VLB.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Alsnog compensatie voor zwangere zelfstandigen

Alsnog compensatie voor zwangere zelfstandigen

Ondernemers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, hadden destijds geen recht op een zwangerschapsuitkering.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Afschrijving bedrijfsgebouwen

Afschrijving bedrijfsgebouwen

Voor de fiscale afschrijving van agrarische bedrijfsgebouwen gelden regels. Afschrijving is in principe mogelijk zolang de boekwaarde niet lager is dan 50% van de WOZ-waarde. In de praktijk is dit nog niet zo gemakkelijk.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Scheurmonster grasland vaak verplicht

Scheurmonster grasland vaak verplicht

Wanneer men na het scheuren van grasland een aangewezen relatief stikstofbehoeftig gewas teelt, is het gebruik van stikstofhoudende meststoffen alleen toegestaan als een representatief grondmonster (scheurmonster) blijkt dat de aanwezige hoeveelheid stikstof onvoldoende is om te voldoen aan de behoefte van het desbetreffende gewas.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Flinke vermindering CO2-emissie glastuinbouw

Flinke vermindering CO2-emissie glastuinbouw

De glastuinbouw heeft in 2011 op eigen initiatief het CO2-kostenvereveningssysteem (CO2-sectorsysteem) ingevoerd om daarmee een vermindering van de CO2-emissie te bewerkstelligen.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Onafhankelijke bemonstering dikke fractie

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie

Vaste mestmonsters bestaande uit dikke fractie mogen vanaf 1 oktober 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie en niet meer door vervoerders.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Korting en uitbreiding knelgevallen fosfaatrechten

Korting en uitbreiding knelgevallen fosfaatrechten

De staatssecretaris van Economische Zaken wil het generieke kortingspercentage bij de toedeling van het aantal fosfaatrechten voor niet-grondgebonden melkveebedrijven vaststellen op 8,3%.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Afwijzing bedrijfstoeslag bij verhindering controle

Afwijzing bedrijfstoeslag bij verhindering controle

Volgens de Europese regelgeving worden steunaanvragen afgewezen, indien de landbouwer of zijn vertegenwoordiging de uitvoering van een controle ter plaatse hinderen.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Aanpassing beoordeling emissies stallen

Aanpassing beoordeling emissies stallen

Het systeem voor het beoordelen van emissies uit stallen wordt aangepast. Hiermee wil men bevorderen dat stalsystemen die de emissie van ammoniak, fijnstof en geur reduceren sneller toegang krijgen tot de markt en beschikbaar komen voor veehouders.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Uitschaarverklaring via rechter afgedwongen

Uitschaarverklaring via rechter afgedwongen

Een melkveehouder (eiser) had vanwege door noodweer beschadigde stallen in december 2014 tegen betaling tijdelijk 19 runderen gestald bij een andere melkveehouder (gedaagde). In september 2015 keerden alle runderen weer terug op het bedrijf van eiser.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Natuurbeheertype ongeschikt criterium voor subsidiabiliteit grond

Natuurbeheertype ongeschikt criterium voor subsidiabiliteit grond

EU-lidstaten mogen in het kader van de betalingsrechten een lijst opstellen van areaal dat overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt (ook wel negatieve lijst).
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Randvoorwaardenkorting terecht gebaseerd op proces-verbaal

Randvoorwaardenkorting terecht gebaseerd op proces-verbaal

Een lastig punt bij bedrijfscontroles, bijvoorbeeld door de NVWA, kan zijn wat je wel of niet moet verklaren. Enerzijds moet je oppassen geen dingen te verklaren, die later in de procedure tegen je gebruikt kunnen worden.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Compensatie rentederivaten: automatisch of aanmelden?

Compensatie rentederivaten: automatisch of aanmelden?

Banken hebben in het verleden de wettelijke eisen bij de advisering van rentederivaten (renteswap, rentecap) aan niet-professionele klanten onvoldoende nageleefd, waardoor veel MKB-ondernemers (waaronder landbouwers) schade hebben geleden.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Herschikking GLB-budget

Herschikking GLB-budget

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten om zowel in 2018 als in 2019 € 30 miljoen over te hevelen van de eerste naar de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Bedrijfsoverdrachten en pacht

Bedrijfsoverdrachten en pacht

Vader had sinds 1970 een perceel landbouwgrond tegen betaling in gebruik gekregen voor zijn bedrijf. Vanaf 1984 exploiteerde hij samen met zijn zoon het gemengde landbouwbedrijf, eerst in maatschap en later in vennootschap onder firma. In het najaar van 2014 werd de vennootschap onder firma ontbonden. Het bedrijf werd inclusief pachtrechten overgedragen aan de zoon.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Verplichte energiebesparing voor grootverbruikers

Verplichte energiebesparing voor grootverbruikers

In 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei gesloten, op grond waarvan bedrijven verplicht zijn maatregelen te nemen om energie te besparen. Voor de land- en tuinbouwbedrijven zijn deze afspraken vastgelegd in het Activiteitenbesluit.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Regeling fosfaatreductie varkenshouderij

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij

Varkenshouders kunnen zich tot en met 26 juni 2017 via de website www.pov.nl aanmelden voor de Rege­ling fosfaatreductie varkenshouderij. Deze subsidiere­geling is bedoeld voor varkenshouders die in 2017 vrijwillig mengvoeders inkopen met een lager fosfor­gehalte dan in 2016.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Impasse PAS en natuurvergunningen

Impasse PAS en natuurvergunningen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over het Pro­gramma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling wil weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Succesvol beroep varkenshouders tegen WOZ-waarde

Succesvol beroep varkenshouders tegen WOZ-waarde

Acht varkenshouders zijn in beroep gegaan tegen de hoogte van de WOZ-waarde van hun bedrijven. Zij voerden aan dat de ‘Taxatiewijzer Agrarische gebou­wen’ voor het belastingjaar 2016 een alternatieve be­re­keningswijze voorschrijft voor het bepalen van de WOZ-waarde van varkensbedrijven.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Wijzigen zaaidatum EA-vanggewas

Wijzigen zaaidatum EA-vanggewas

Een onderdeel van de vergroeningseisen is de invul­ling van het Ecologisch aandachtsgebied (EA). Veel (akkerbouw)bedrijven vullen dit in met de teelt van een vanggewas. Een EA-vanggewas moet minimaal 10 we­ken in stand worden gehouden.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Steunaanvrager gekort voor gedraging overdrager perceel

Steunaanvrager gekort voor gedraging overdrager perceel

De NVWA constateerde medio april 2015 dat op een perceel bouwland vaste mest was uitgereden, waarbij deze mest niet in twee opeenvolgende werkgangen was ondergewerkt. Zij gaf daarop een schriftelijke waarschuwing aan de landbouwer en het loonwerk­bedrijf.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan

Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan

Eind mei zijn de beschikkingen verzonden over de eerste periode (maart en april) van het fosfaatreduc­tieplan. In de beschikking staat of men een boete ver­schuldigd is of een bonus ontvangt. De inning van de boete of de uitbetaling van de bonus vindt in principe in juni plaats.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Uitspraak kort geding fosfaatreductieplan

Uitspraak kort geding fosfaatreductieplan

Een aantal melkveehouders had een kort geding aan­gespannen tegen de Staat. Op 4 mei oordeelde de voorzieningenrechter dat het fosfaatreductieplan niet van toepassing is voor deze melkveehouders.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Wijziging pachtnormen

Wijziging pachtnormen

Het Wageningen Economic Research (WEcR, voor­heen LEI) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2017 van kracht worden.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Convenant nevenwerkzaamheden

Convenant nevenwerkzaamheden

Veel agrariërs ontplooien naast de eigen onderneming activiteiten bij andere ondernemingen. Deze liggen mees­­tal in het verlengde van die van de eigen onder­neming en zijn qua tijdsbesteding ondergeschikt aan de eigen onderneming.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Terechte mestboete voor hobbyboer

Terechte mestboete voor hobbyboer

Een hobbyboer hield in 2014 drie pony’s, twee jaarlingen en drie veulens op een oppervlakte van 3,85 ha grond. In dat jaar werd tevens een aanzienlijke hoeveelheid mest aangevoerd.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Ontbinding pachtovereenkomst afgewezen

Ontbinding pachtovereenkomst afgewezen

Een BV exploiteerde een landbouwbedrijf met 5.000 zeugen, 25.000 vleesvarkens en 440 hectare akker­bouw. Daarnaast verpachtte zij ca. 65 ha grond in re­guliere pacht. Een melkveehoudster exploiteerde samen met haar echtgenoot een bedrijf met 150 stuks vee op in totaal 24 ha grond. Met ingang van 1980 pachtte zij 1,70 ha grond van de BV.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Bedrijfsoverdrachten

Bedrijfsoverdrachten

Indien een bedrijf meldt en aantoont dat na de referentiedatum een beëindigd bedrijf is overgenomen, kan op verzoek het referentieaantal van die houder verhoogd worden met het referentieaantal dat het beëindigde bedrijf toegewezen zou krijgen.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Elke rundveehouder knelgeval?

Elke rundveehouder knelgeval?

Het fosfaatreductieplan raakt het ene bedrijf harder dan het andere. Vooral de melkveebedrijven hebben alleen de knelgevallenmelding om hun eigen specifieke situatie te laten beoordelen.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Stikstofdifferentiatie

Stikstofdifferentiatie

Akkerbouwers die de afgelopen drie jaar hogere opbrengsten hebben gerealiseerd voor suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
In- en uitscharen

In- en uitscharen

In het fosfaatreductieplan 2017 is een regeling opgenomen voor het in- en uitscharen van vee, maar deze is niet erg duidelijk en levert in de praktijk veel vragen op.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Beroep op bijzondere omstandigheden

Beroep op bijzondere omstandigheden

In het fosfaatreductieplan is een voorziening opgeno­men voor knelgevallen. Als het referentieaantal door bijzondere omstandigheden meer dan 5% lager is dan in normale omstandigheden het geval zou zijn, kan uiterlijk 1 april 2017 een verzoek ingediend worden.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Niet alle vleeskalverhouders uitgezonderd

Niet alle vleeskalverhouders uitgezonderd

Het fosfaatreductieplan geldt niet voor vleeskalverhouders.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Berekening GVE’s

Berekening GVE’s

Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Grondgebonden bedrijven

Grondgebonden bedrijven

In het fosfaatreductieplan wordt het referentieaantal bij melkproducerende bedrijven vastgesteld op basis van het aantal aanwezige stuks vee op 2 juli 2015 verminderd met 4%.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Niet-melkproducerende bedrijven

Niet-melkproducerende bedrijven

Niet-melkproducerende bedrijven, die (deels) groeien door aanvoer van runderen, vallen ook onder het fosfaat reductieplan en kunnen een geldsom voor boventallig vee verschuldigd zijn.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Fosfaatreductieplan - algemeen

Fosfaatreductieplan - algemeen

Op 1 maart 2017 is het fosfaatreductieplan 2017 in werking getreden. Dit moet er voor moet zorgen dat voor het einde van 2017 de fosfaatproductie in de Nederlandse rundveesector teruggebracht wordt.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Melkproducerende bedrijven

Melkproducerende bedrijven

Een melkproducerend bedrijf krijgt een referentieaantal toegewezen op basis van het aantal vrouwelijke dieren op 2 juli 2015, omgerekend naar GVE’s en verminderd met 4%.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Beroep op overmacht

Beroep op overmacht

Indien door uitzonderlijke omstandigheden (bijv. extreme weersomstandigheden, overlijden of dier- of plantenziekte) niet
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
GLB-betalingen bij verbonden bedrijven

GLB-betalingen bij verbonden bedrijven

Voor de uitbetaling van betalingsrechten moet voldaan worden aan het criterium ‘actieve landbouwer’. Daar­voor moet bij de Kamer van Koophandel de landbouw­activiteit als hoofdactiviteit van het bedrijf geregi­streerd staan.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Extra betaling jonge landbouwers

Extra betaling jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de waarde van het betalingsrecht. De extra betaling wordt toegekend over maximaal 90 te betalen betalingsrechten
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Tijdelijk gebruik perceel voor niet-landbouwactiviteiten

Tijdelijk gebruik perceel voor niet-landbouwactiviteiten

Op percelen landbouwgrond die langer dan 90 dagen in een kalenderjaar worden gebruikt voor niet-landbouwactiviteiten kunnen geen betalingsrechten verzilverd worden.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Attentiepunten en tips Gecombineerde opgave

Attentiepunten en tips Gecombineerde opgave

Bij het invullen van de Gecombineerde opgave is het belangrijk om op verschillende punten te letten. In dit bericht leest u ze.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Overdracht betalingsrechten

Overdracht betalingsrechten

Bij te weinig betalingsrechten of juist te veel, kan men rechten: • kopen of verkopen • huren of verhuren • afstaan aan de Nationale reserve • aanvragen uit de Nationale reserve
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Natuurterrein subsidiabel?

Natuurterrein subsidiabel?

Bij natuurterreinen is het belangrijk na te gaan of het perceel gebruikt kan worden voor de verzilvering van betalingsrechten. Eerst moet gekeken worden welk beheerstype voor het perceel geldt volgens het Natuurbeheerplan en of dit type subsidiabel is.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Voorkomen dat betalingsrechten vervallen

Voorkomen dat betalingsrechten vervallen

Betalingsrechten vervallen als deze twee jaar achter elkaar om dezelfde reden niet worden uitbetaald. Een vervallen recht kan niet meer geactiveerd of overge-dragen worden.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Wijzigingen Gecombineerde opgave

Wijzigingen Gecombineerde opgave

De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde Opgave 2017 op een rij.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Fosfaatreductie varkenshouderij

Fosfaatreductie varkenshouderij

Eind januari hebben de NVV en LTO varkenshouderij een voorstel gedaan voor het eenmalig reduceren van de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Uitgangs­punt is een vrijwillige aanpak, waarbij een varkenshou­der de keuze heeft fosforarmer voer te gebruiken.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Fosfaatreductieplan melkvee

Fosfaatreductieplan melkvee

Verschillende partijen uit de melkveesector hebben een pakket van maatregelen samengesteld om de fosfaatproductie door de melkveehouderij in 2017 substantieel te verminderen. Dit is nodig om te vol-doen aan eisen van derogatie. Het pakket bestaat uit drie sporen: voerspoor, bedrijfsbeëindigings- en krimpregeling en het fosfaatreductieplan ZuivelNL.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Zesde actieprogramma raakt akkerbouw

Zesde actieprogramma raakt akkerbouw

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de contouren geschetst van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021). Op grond van deze richtlijn moet een EU-lidstaat elke vier jaar een actieprogramma opstellen.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Ontbinding pachtovereenkomst wegens wanbetaling

Ontbinding pachtovereenkomst wegens wanbetaling

Een landbouwer pachtte sinds 1972 een aantal percelen van de Staat. Tot 2011 betaalde hij de pacht elk jaar netjes op tijd.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Afschrijving sleufsilo’s en erfverharding

Afschrijving sleufsilo’s en erfverharding

De Belastingdienst stelt zich momenteel op het standpunt dat aanhorigheden op het erf, zoals sleufsilo’s en erfverharding, tot de bedrijfsgebouwen behoren. Dat betekent dat hierover niet apart afgeschreven kan worden.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Telefonische intrekking bezwaar-schrift niet rechtsgeldig

Telefonische intrekking bezwaar-schrift niet rechtsgeldig

De Belastingdienst biedt iedereen die tussen 11 november 2009 en 1 november 2016 een bezwaarschrift uitsluitend telefonisch heeft ingetrokken, alsnog de mogelijkheid de behandeling van het bezwaar te laten voortzetten. Men kan hiervoor contact opnemen met de Belastingtelefoon.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Tweede Kamer akkoord met fosfaatrechten

Tweede Kamer akkoord met fosfaatrechten

De Tweede Kamer heeft op 6 december ingestemd met de invoering van het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Per 1 januari 2018 krijgen melkveehouders fosfaatrechten toegekend, waarbij direct een korting op de rechten plaatsvindt. Hiermee moet de sector onder het fosfaatplafond blijven.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming melkprod.

Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming melkprod.

Melkveehouders die zich in september hebben aangemeld voor een tegemoetkoming vermindering melkproductie, kunnen tot 14 februari 2017 een verzoek tot uitbetaling indienen bij de RVO (via Mijn Dossier).
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Aanpassing excretieforfaits per 1 januari 2017

Aanpassing excretieforfaits per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de tabellen met excretieforfaits, die gebruikt moeten worden bij de mestboekhouding.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Gewijzigde bevoegdheid bij aan-vraag Nb-vergunning

Gewijzigde bevoegdheid bij aan-vraag Nb-vergunning

Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming, het bijbehorende Besluit natuurbescherming en de eveneens bijbehorende Regeling natuurbescherming in werking getreden. De Wet natuurbescherming vervangt onder andere de Natuurbeschermingswet 1998 en moet zorgen voor een vereenvoudiging van de regelgeving.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Onafhankelijke bemonstering dikke fractie uitgesteld

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie uitgesteld

Vaste mest, zijnde dierlijke meststoffen die niet ver­pompbaar zijn, wordt in de huidige situatie bij afvoer handmatig bemonsterd door de vervoerder. Dit sys­teem is niet in alle gevallen houdbaar gebleken. Daarom wordt een systeem van onafhankelijke be­mon­stering gefaseerd ingevoerd, te beginnen met de dikke fractie.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Subsidie deelname kwaliteitssysteem kalfsvlees

Subsidie deelname kwaliteitssysteem kalfsvlees

Kalverhouders hebben door de wijziging van het systeem van bedrijfstoeslagen een fors deel van de directe betalingen verloren. Om de kalversector door te laten groeien naar een robuuste, duurzame en maatschappelijk verantwoorde sector, wil het kabinet deze sector een stimulans geven door de deelname aan vrijwillige kwaliteitssystemen te subsidiëren.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Wijzigingen GLB vanaf 2017

Wijzigingen GLB vanaf 2017

Met ingang van 1 januari 2017 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Uitstel verplichte drukregistratie spuitapparatuur

Uitstel verplichte drukregistratie spuitapparatuur

Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer zou vanaf 1 januari 2017 de spuitdruk waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegediend, geregistreerd moeten worden. Dit staat sinds 1 januari 2013 in het besluit. Reden voor het voorschrift is dat de spuitdruk van invloed is op de reductie van drift van gewasbeschermingsmiddelen.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
POR-regeling niet verlengd

POR-regeling niet verlengd

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten de ontheffingen in het kader van de POR-regeling die tot 31 december 2017 lopen niet te verlengen. Dit betekent dat de betreffende varkens- en pluimveehouders in 2018 extra dierrechten moeten verwerven of de veestapel moeten verkleinen.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Percentages verplichte mestverwerking 2017

Percentages verplichte mestverwerking 2017

In het stelsel van de verplichte mestverwerking worden jaarlijks per regio de percentages van het te verwerken deel van het fosfaatoverschot vastgesteld. Dit gebeurt op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Openstelling Gecombineerde opgave 2017 vervroegd

Openstelling Gecombineerde opgave 2017 vervroegd

In 2017 kan de Gecombineerde opgave al vanaf 1 maart verstuurd worden. Het is niet zeker of de opgave blijvend op 1 maart wordt opengesteld. Dit is afhankelijk van het aantal wijzigingen in de regelgeving. De uiterste indiendatum blijft 15 mei. Ondanks de vroegere openstelling blijven de peildata gelijk: 1 april voor het aantal aanwezige dieren en 15 mei voor de grondoppervlakte.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing