AGRONIEUWSBRIEF JUNI 2016

Wijziging pachtnormen

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2016 van kracht worden.

Los bouw- en grasland
De pachtnormen voor los bouw- en grasland zijn geba­seerd op de bedrijfsresultaten van grote en mid­del­grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2010 tot en met 2014. De normen stijgen in de regio’s met overwegend melkveehouderij fors vanwe­ge de goede bedrijfsresultaten in de melkveehouderij in 2014 en het wegvallen van het slechte jaar 2009. Voor de akkerbouwbedrijven geldt dat 2014 iets minder goed was dan 2009, met uitzondering van de bedrijven met zetmeelaardappelen. De normen voor de regio’s IJsselmeerpolders en het Zuidwestelijk akkerbouwgebied dalen daarom licht, terwijl de norm voor akkerbouwbedrijven in het Noordoosten stijgt.

 

Tabel 1:   Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage voor los bouw- en grasland.

 

Pachtprijsgebied                                 Norm        Norm    Verander-

                                                               2016          2015    percentage

                                                           (€ / ha)      (€ / ha)

Bouwhoek en Hogeland                          836            714              17

Veenkoloniën en Oldambt                      806            689              17

Noordelijk weidegebied                          901            738              22

Oostelijk veehouderijgebied                   815            634              29

Centraal veehouderijgebied                   756            622              22

IJsselmeerpolders                               1.118         1.174               -5

Westelijk Holland                                   775            660              17

Waterland en Droogmakerijen              527            394              34

Hollands/Utrechts weidegebied          1.043            819              27

Rivierengebied                                        986            836              18

Zuidwestelijk akkerbouwgebied            667            708               -6

Zuidwest-Brabant                                   816            734              11

Zuidelijk veehouderijgebied                   901            751              20

Zuid-Limburg                                          977            935                4

 

 

Los tuinland

In tabel 2 staan de pachtnormen voor de twee pacht­prijsgebieden van los tuinland vermeld. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor los tuinland stijgt zowel in Westelijk Holland als in het gebied ‘Rest van Neder­land’ door de goede resultaten in 2014 en het wegval­len van het matige inkomensjaar 2009. In ‘Westelijk Holland’ gaat het voornamelijk om bloembollenbe­drijven, in ‘Rest van Nederland’ zijn boomkwekerijen in de meerderheid.

 

Tabel 2: Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage voor los tuinland.

 

Pachtprijsgebied                                 Norm        Norm    Verander-

                                                               2016          2015    percentage

                                                           (€ / ha)      (€ / ha)

Westelijk Holland *)                            2.652         2.380              11

Rest van Nederland                             1.073            811              32

 

*) excl. boomkwekerij in het landbouwgebied Boskoop en Rijneveld

 

Agrarische bedrijfsgebouwen

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 1,06%, gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over de periode 2011-2015.

 

Tabel 3:   Hoogst toelaatbare pachtprijs in euro’s per hectare voor bedrijfsgebouwen in 2016, afhankelijk van doelmatigheid gebouwen.

 

Aard bedrijf                                         Akker-      Melk-    Overig

                                                             bouw         vee       

                                                                

Doelmatigheid

Nieuw                                                      469         1.205         725

Zeer goed                                                369            948         572

Goed                                                        281            724         436

Redelijk                                                   207            532         320

Matig                                                        145            370         223

Slecht                                                         84            212         127

 

Agrarische woningen
De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007, bedraagt 2,1% (inflatie van 0,6% plus 1,5%). Dat is het basishuurverhogingspercentage volgens het huurprijzenbeleid woonruimte. De hoogst toelaatbare pachtprijs van overeenkomsten voor agrarische woningen die op of na 1 september 2007 zijn aangegaan, wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel. De tabel van het puntenstelsel stijgt overeenkomstig de Uitvoeringswet huurprijzen woon­ruimte met 0,6% (inflatiepercentage over 2015).

Pachtprijsgebied Norm Norm Verander-

2016 2015 percentage

(€ / ha) (€ / ha)

Bouwhoek en Hogeland 836 714 17

Veenkoloniën en Oldambt 806 689 17

Noordelijk weidegebied 901 738 22

Oostelijk veehouderijgebied 815 634 29

Centraal veehouderijgebied 756 622 22

IJsselmeerpolders 1.118 1.174 -5

Westelijk Holland 775 660 17

Waterland en Droogmakerijen 527 394 34

Hollands/Utrechts weidegebied 1.043 819 27

Rivierengebied 986 836 18

Zuidwestelijk akkerbouwgebied 667 708 -6

Zuidwest-Brabant 816 734 11

Zuidelijk veehouderijgebied 901 751 20

Zuid-Limburg 977 935 4

Agrariërs Datum: 16 juni 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing