AGRONIEUWSBRIEF OKTOBER 2016

Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee

Op 8 september 2016 is het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij gepubli­ceerd. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2017 in werking treedt. Bedrijven met melkvee (waar­onder vrouwelijk jongvee van vleesvee) mogen dan niet meer fosfaat produceren dan de hoeveelheid waarvoor zij over rechten beschikken.

Toekenning rechten
Het aantal toe te kennen fosfaatrechten wordt geba­seerd op het aantal stuks melkvee op de peildatum 2 juli 2015, waarbij gerekend wordt met de forfaitaire fosfaatexcretie. Het excretieforfait voor melkkoeien is afhankelijk van de gemiddelde melkproductie per koe over het gehele jaar 2015. Er kunnen alleen fosfaat­rechten worden toegekend aan bedrijven die bestaan op het moment dat het wetsvoorstel in werking treedt.

Generieke afroming van rechten
De keuze voor deze peildatum betekent dat de rech­ten zullen moeten worden afgeroomd, omdat op dat moment het fosfaatplafond al werd overschreden. Grondgebonden en biologische bedrijven zullen ge­deel­telijk worden gecompenseerd voor de afroming. De afroming zal per 1 januari 2018 plaatsvinden. Het definitieve afromingspercentage zal rond 1 juli 2017 vastgesteld worden, wanneer de definitieve cijfers over de fosfaatproductie over het jaar 2016 bekend zijn.

Overdraagbaarheid van rechten
De fosfaatrechten zijn vrij verhandelbaar. Bedrijven die de fosfaatproductie uitbreiden, zullen wel moeten vol­doen aan de AMvB grondgebonden groei melkvee­houderij. Bij de permanente of tijdelijke overdracht van rechten vindt (bij elke transactie) een korting van 10% plaats. Korting bij overdracht blijft achterwege bij erfopvolging en bij overdrachten naar een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap in de eerste, tweede of derde graad bestaat.

Knelgevallenvoorziening
Er komt een zeer beperkte voorziening voor knelge­vallen. Indien men voor 1 april 2017 meldt en aantoont dat het op basis van de peildatum berekende aantal fosfaatrechten minimaal 5% lager is door bouwwerk­zaamheden, diergezondheidsproblemen, ziekte, ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkings­verband van de landbouwer of een bloed- of aanver­want in de eerste graad of vernieling van de melkvee­stallen, wordt het fosfaatrecht bepaald aan de hand van het melkvee waarover betreffende landbouwer zonder deze buitengewone omstandigheden zou beschikken.

De staatssecretaris ziet er van af een knelgevallen­voorziening te ontwerpen voor starters en bedrijven die op 2 juli 2015 bezig waren met uitbreiding.
 
Aanmelding voor de knelgevallenvoorziening is op dit moment nog niet mogelijk.

Geen ontwikkelingsruimte door hogere fosfaatefficiëntie

In tegenstelling tot eerdere toezeggingen van de staatssecretaris, kunnen bedrijven (vooralsnog) geen ontwikkelingsruimte verdienen door een hogere fos­faatefficiëntie. Het wetsvoorstel biedt hiervoor wel de mogelijkheid, maar op dit moment acht de staatsse­cretaris de BEX of de Kringloopwijzer hiervoor (nog) niet geschikt. De resultaten uit deze instrumenten zijn onvoldoende geborgd.

Jongveeopfok bij derden of uitscharen vee
Indien jongvee wordt opgefokt bij derden of dieren worden uitgeschaard, worden de fosfaatrechten toegekend aan de houder van de dieren (opfokker, inschaarder). Het is daarbij van ondergeschikt belang wie de eigenaar van de dieren is.

Ook rechten voor vleesvee
Volgens de definitie in de Meststoffenwet behoren vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij en overig vleesvee met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren ook tot melkvee. Aan deze dieren wor­den daarom ook fosfaatrechten toegekend. Het bete­kent tevens dat als men deze dieren houdt, men over fosfaatrechten dient te beschikken.

Bezwaar maken
Tot 1 oktober was het mogelijk onjuistheden in de basisgegevens door te geven aan RVO.nl. Pas na de definitieve toekenning van de fosfaatrechten is het mogelijk bezwaar te maken. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan bedrijven die ‘buitensporig’ benadeeld worden bij de toekenning van fosfaatrech­ten, zoals starters en bedrijven die op 2 juli 2015 bezig waren met uitbreiding.

 

Agrariërs Datum: 5 oktober 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing