AGRONIEUWSBRIEF OKTOBER 2016

Verplichte deelname CBS-enquêtes

Lidstaten in de EU zijn verplicht om informatie aan Eurostat te leveren. Het CBS verzamelt gegevens in de landbouwsector door gebruik te maken van de Landbouwtelling en het houden van enquêtes. Deze informatie vormt een belangrijke basis voor het Euro­pese en nationale landbouwbeleid.

Teruglopende respons CBS-enquêtes

Deelname aan de CBS enquêtes was vrijwillig, maar door een teruglopende respons was het niet langer mogelijk betrouwbare informatie over de landbouw­sector te produceren. Daarom is besloten om met ingang van dit jaar deelname aan een aantal enquêtes verplicht te stellen.

Benodigde gegevens
De benodigde gegevens per 1 mei (omvang veesta­pel) haalt het CBS zoveel mogelijk uit de Landbouw­telling. Bij het verzamelen van gegevens over de om­vang van de veestapel per 1 december maakt het CBS gebruik van informatie uit bestaande registers. Zo worden de gegevens over het rundvee, schapen en geiten uit het I&R systeem gehaald. Bij varkens biedt dit systeem echter onvoldoende informatie. Extrapo­latie van de gegevens uit de Landbouwtelling is niet mogelijk, aangezien het I&R systeem geen goede indicator is voor de ontwikkeling van de varkensstapel tussen 1 mei en 1 december. Daarom stuurt het CBS enquêteformulieren aan een aantal varkenshouders die op basis van een steekproef worden bepaald.

Verder bevat de Landbouwtelling geen gegevens over oogstramingen en het gebruik van gewasbescher­mings­middelen.

Verplichte enquêtes
Deelname aan de volgende enquêtes is verplicht:

Bestuurlijke boete
Er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd als men de gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing