AGRONIEUWSBRIEF OKTOBER 2016

Uitspraak Hoge Raad over herwaardering

Met het oog op een mogelijke afschaffing van de land­bouwvrijstelling hebben veel landbouwers in de afgelo­pen jaren hun landbouwgrond geherwaardeerd tot de marktwaarde. Over de mogelijkheden van herwaarde­ring worden een aantal proefprocedures gevoerd. Op 30 september heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een proefprocedure.

In deze procedure ging het om de vraag of herwaarde­ring van gronden mogelijk is bij inbreng van grond in een maatschap of vennootschap onder firma. Volgens de Hoge Raad is het toegestaan om het gedeelte van de stille reserves dat niet wordt overgedragen aan de andere vennoot ook te herwaarderen.

De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat als men de ondergrond van gebouwen wil herwaarde­ren men tevens verplicht is de gebouwen te herwaar­de­ren. Een herwaardering van gebouwen is wel be­last. De Hoge Raad oordeelde echter dat het mogelijk is om de ondergrond wel te herwaarderen en de ge­bou­wen niet.

In sommige gevallen valt echter niet de gehele meer­waarde van de grond onder de landbouwvrijstelling (bijvoorbeeld bij een pachtersvoordeel). Het is in die gevallen volgens de Hoge Raad niet toegestaan om de landbouwgronden te herwaarderen voor alleen dat gedeelte waarop de landbouwvrijstelling wel van toe­pas­sing is. Worden dergelijke landbouwgronden ge­her­waardeerd, dan vindt er naar evenredigheid reali­satie plaats van zowel een vrijgesteld deel als een niet-vrijgesteld deel. Dit zal betekenen dat in dergelijke gevallen herwaardering veelal niet aantrekkelijk is van­wege de belastingheffing over het niet vrijgestelde ge­deelte.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing