AGRONIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Asbestdaken zijn vanwege de gezondheidsrisico’s vanaf 1 januari 2024 verboden en zullen voor deze datum verwijderd moeten worden. Om de verwijdering te stimuleren heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu begin dit jaar een subsidieregeling opengesteld, die tot uiterlijk 31 december 2019 geldt.

Wie kunnen aanvragen?

De subsidie kan aangevraagd worden door hen, voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt. Dit kunnen particulieren, (agrarische) ondernemers en overheidsinstanties zijn.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2, met een maximum van € 25.000 per adres.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden:

-        de verwijdering van het asbestdak mag niet voor 1 januari 2016 zijn uitgevoerd;

-        de oppervlakte van het asbestdak moet meer zijn dan 35 m2;

-        de verwijdering moet plaatsvinden door een gecertificeerd bedrijf;

-        de verwijdering moet gemeld worden in het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS).

De asbestverwijdering mag in fases worden uitgevoerd. Deelverwijderingen mogen minder dan 35 m2 beslaan, mits de totale verwijdering meer dan 35 m2 is.

Aanvragen

De aanvraag voor subsidie moet binnen zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak digitaal ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvraag moet vergezeld gaan van een factuur met de volgende gegevens:

-        aantal m2 verwijderd asbestdak;

-        datum voltooiing verwijdering;

-        nummer LAVS-melding;

-        adresgegevens object;

-        ascert/SCA-code van het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf.

Andere documenten, zoals een betalingsbewijs, dienen in de administratie bewaard te worden.

Subsidieplafond

Voor de periode 2016-2019 is een budget van € 75 miljoen beschikbaar, waarvan € 10 miljoen voor het jaar 2016. De verdeling van de beschikbare gelden vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Een aanvraag die wordt ingediend nadat het subsidieplafond voor dat jaar is bereikt, wordt doorgeschoven naar het daaropvolgende kalenderjaar.

Samenloop subsidies

Subsidiebedragen die reeds door een bestuursorgaan zijn verstrekt voor (een deel van) de subsidiabele kosten, worden niet in mindering gebracht op de subsidie volgens deze regeling.

 

 

Agrariërs Datum: 9 februari 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing