AGRONIEUWSBRIEF JUNI 2016

Subsidie voor investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwers kunnen met de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2016 investeren in milieuvriendelijke maatregelen. Voor­heen viel deze regeling onder twee subsidies: Inves­teringen in milieuvriendelijke maatregelen (IMM) en Investeringsregeling energiebesparing (IRE).

Subsidiabele investeringen

Voor de volgende investeringen is subsidie mogelijk:

De subsidie wordt alleen verstrekt voor de kosten (exclusief btw) die men heeft gemaakt voor de aan­schaf van nieuwe machines en apparatuur. Instal­latiekosten komen niet voor subsidie in aanmerking. 

Voorwaarden

Voor de regeling gelden de volgende voorwaarden:

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsi­diabele kosten. Het subsidiebedrag moet minimaal € 5.000 bedragen. Er geldt een maximaal subsidiebe­drag per investering.

Aanvragen

De subsidieregeling wordt opengesteld in de periode 1 juli tot en met 1 oktober. Aanvragen moeten ingediend worden via het eLoket op mijn.rvo.nl.

 

Onduidelijkheid over betalingsrechten 

Door de late toekenning van betalingsrechten en be­zwaren die nog lopen tegen de toekenning of afwijzing van betalingsrechten, weten veel landbouwers niet waar ze aan toe zijn bij de benutting voor 2016. Hier­door kunnen zich lastige situaties voordoen.

Bijvoorbeeld landbouwers die in 2015 dachten rechten te huren of verhuren maar geen betalingsrechten toe­gewezen hebben gekregen, weten vaak niet hoe ze in 2016 hun rechten moeten benutten. Nog complexer wordt het als de verhuurder van plan is deze grond met betalingsrechten aan een ander te verhuren.

Ook landbouwers die ten onrechte geen betalings­rechten hebben gekregen en deze in 2016 niet kunnen benutten omdat ze geen actieve landbouwer meer zijn, leiden schade.

In dit soort situaties is het raadzaam om het bezwaar aan te vullen met het verzoek deze rechten alsnog te mogen overdragen of benutten, of om hiervoor een schadevergoeding te vragen

Agrariërs Datum: 16 juni 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing