AGRONIEUWSBRIEF JUNI 2016

Stoppersregeling alleen voor stoppers

Alle varkens- en pluimveehouders moeten in principe voldoen aan het Besluit huisvesting. In het Actieplan Ammoniak Veehouderij is een uitzondering gemaakt voor veehouders die willen stoppen voor 1 januari 2020. Voorwaarde is dat zij met andere maatregelen een even grote emissiereductie realiseren als wanneer emissiearme stalsystemen zouden worden toegepast om aan de emissie-eisen van het Besluit huisvesting te voldoen. Het aantal dieren mag niet uitgebreid worden binnen deze stoppersregeling.

Voor bedrijven die meedoen aan deze regeling, be­staat de mogelijkheid het bedrijf na 1 januari 2020 voort te zetten of al op een eerder moment uit te breiden. Zij moeten dan met behulp van emissiearme tech­nieken voldoen aan de maximale emissiewaar­den.

Onlangs heeft de Raad van State geoordeeld dat een bedrijf dat een vergunning aanvraagt voor een uit­breiding, vanaf dat moment geen stoppend bedrijf meer is en dus niet meer onder de stoppersregeling kan vallen. Het betreffende bedrijf was al geruime tijd bezig een vergunning te verkrijgen voor een uitbrei­ding. De milieuvereniging MOB verzocht de gemeente handhavend op te treden wegens overtreding van het Besluit huisvesting. Volgens de rechter betekende het feit dat de gemeente wou meewerken aan de uitbrei­ding, niet dat zij niet handhavend hoefde op te treden. Dit had tot gevolg dat de bestaande stallen per direct aangepast moesten worden.

Hebt u een beroep gedaan op de stoppersregeling en wilt u alsnog doorgaan of uitbreiden met varkens of pluimvee, dan moet u er rekening mee houden dat na het aanvragen van een nieuwe vergunning de bestaande stallen direct aangepast moeten worden.

Agrariërs Datum: 16 juni 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing