AGRONIEUWSBRIEF OKTOBER 2016

Raad van State kraakt tarieven NVWA

De tarieven van de NVWA zijn de laatste jaren ver­schillende keren verhoogd. Dit vormde voor de Twee­de Kamer reden om de Raad van State te verzoeken hier een onderzoek naar te doen.

De Raad van State vindt het op zich terecht dat de kos­ten voor vergunningen en toelatingen worden door­berekend aan het bedrijfsleven, omdat er een aanwijs­bare tegenprestatie tegenover staat. Wel mag de over­heid alleen de werkelijk gemaakte kosten doorbereke­nen. Indien de kosten van de NVWA substan­tieel ho­ger zijn dan op 31 december 2014, zonder dat er spra­ke is van een relevante uitbreiding van taken of inten­si­vering van werkzaamheden, moeten deze extra kosten in beginsel uit algemene middelen bekostigd worden.

De kosten van toezicht op naleving van regelgeving behoren volgens de Raad van State niet te worden doorberekend, omdat dit een overheidstaak is. Dit standpunt heeft het kabinet ook zelf ingenomen. Het tarievenstelsel van de NVWA maakt echter geen dui­delijk onderscheid tussen de kosten voor toelating, toezicht op de naleving en repressieve handhaving. Daardoor is ook niet te beoordelen in hoeverre de doorberekening voldoet aan het kabinetsstandpunt en of de NVWA bijvoorbeeld kosten in rekening brengt voor het toezicht op naleving.

Worden er kosten voor toezicht op naleving bij u in rekening gebracht of zijn de kosten voor vergunningen en toelatingen fors gestegen, maak dan tijdig bezwaar bij de NVWA. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u het bedrag niet hoeft te betalen. Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard, dient de NVWA het te veel betaalde bedrag terug te beta­len.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing