AGRONIEUWSBRIEF OKTOBER 2016

Perceel grasland slechts deels subsidiabel

Een landbouwer gaf in zijn Gecombineerde opgave 2013 een perceel grond op als blijvend grasland en vroeg op het perceel uitbetaling van toeslagrechten aan. De RVO keurde echter slechts een gedeelte van het perceel goed. Op basis van luchtfoto’s had de RVO geconstateerd dat op een deel van het perceel een afwijkende begroeiing aanwezig was. Er werd tevens een extra korting opgelegd, omdat de afwijking groter was dan 3%.

Bij een controle in het najaar van 2014 had de NVWA geconstateerd dat het perceel geheel omheind was en er een drinkwatervoorziening aanwezig was, waardoor het perceel was ingericht voor het houden van vee. Tijdens de controle werd het perceel daadwerkelijk begraasd door runderen. Op een laaggelegen gedeel­te stonden op de drassige grond planten als bies en rus. Het onderscheid was duidelijk te zien aan het kleurverschil in de vegetatie. Hoewel er hoefsporen van het rundvee in dit deel te zien waren, werden de planten als rus en bies, gezien hun lengte, door het rundvee veelal ontzien.

Volgens de landbouwer was het moment van controle van het perceel niet representatief, omdat het plaats vond aan het einde van het weideseizoen. In die tijd van het jaar begon het perceel te vernatten en daar­door was niet het juiste beeld van de vegetatie zicht­baar. Verder wees hij erop dat de NVWA-inspecteur ondanks deze beperkingen had vastgesteld dat het gehele perceel geschikt was om te beweiden gezien de afrastering. Volgens hem moest gekeken worden naar de hoofdaanwending/vegetatie van het perceel en dat was in dit geval gras. Wanneer de planten verhardden, werd het gemaaid/geklepeld zodat de grasvegetatie weer meer kans kreeg.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oor­deelde dat de NVWA bij de controle had geconsta­teerd dat bies en rus duidelijk overheersten op een deel van het perceel. De controleur had daarvan foto’s gemaakt. De door de RVO overlegde luchtfoto’s (zo­mer- en wintersituatie) stemden daarmee overeen, omdat de betwiste perceelsgedeelten in kleur en struc­tuur zichtbaar afweken van de goedgekeurde per­ceels­gedeelten. Het college zag daarom onvoldoende aanknopingspunten voor de stelling van de landbou­wer dat het moment van controle niet representatief was. De landbouwer had ook niet specifiek en onder­bouwd aangegeven op welke perceelsgedeelten de riet- en rusbegroeiing dermate bescheiden was, dat niet kon worden staande gehouden dat die gedeelten in 2013 grotendeels uit rus en riet bestonden.

De RVO had zich daarom volgens het college terecht op het standpunt gesteld dat de afgewezen delen van het perceel grotendeels uit rus en riet bestonden. Rus en riet vallen niet onder de definitie van blijvend of natuurlijk grasland.

Het beroep werd ongegrond verklaard.

Tip: Wanneer er discussie wordt verwacht over de subsidiabiliteit van een (gedeelte van een) perceel, is het raadzaam tijdig bewijsmateriaal te verzamelen in de vorm van foto’s. Belangrijk is dat uit een foto dui­delijk blijkt op welke plek deze is genomen.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing