Woensdag 30 november 2016

Nog geen goedkeuring equivalente maatregelen akkerbouw

De Europese Commissie heeft nog geen goedkeuring gegeven aan het toepassen van zogenaamde equiva­lente maatre­ge­len in de akkerbouw. Dit zijn maatrege­len die landbouwers kunnen nemen om gelijke of betere milieuresultaten te boeken en die beter bij de bedrijfs­voering passen. Door toepassing van een dergelijke maatregel op bouwland zou een hogere gebruiksnorm mogen worden gehanteerd.

Nederland heeft de volgende equivalente maatregelen voorgesteld:

Nederland heeft het voorstel op 9 juli 2016 naar de Euro­pese Commissie gestuurd. Deze commissie heeft haar zorg uitgesproken over de gevolgen voor de waterkwaliteit en de strijdigheid met de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water. In die situatie is een lidstaat verplicht de goedkeuring van het ontwerp van de tech­nische maatregel met zes maanden uit te stellen. Dat betekent dat de conceptwijzigingen van het Uitvoe­rings­besluit Meststoffenwet en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ter invoering van de equivalente maat­regelen niet voor 9 januari 2017 mogen worden vastgesteld.

De staatssecretaris zegt dat hij zich er voor in zal zet­ten om de zorg en het bezwaar van de Europese Com­missie weg te nemen. Hiervoor vindt nog overleg plaats met de commissie.

De regelgeving kan dus niet in 2016 in werking treden, terwijl sommige akkerbouwers wel rekening hebben gehouden met invoering met terugwerkende kracht.

Agrariërs Datum: 30 november 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing