AGRONIEUWSBRIEF JUNI 2016

Mestscheiding vereist scherp toezicht

Afvoer van vaste of gescheiden mest wordt steeds vaker door de RVO geweigerd of gewaardeerd tegen lagere gehaltes. Het gevolg is een grote overschrijding van de gebruiksnormen en torenhoge boetes. Wat is er aan de hand en waar moet u rekening mee houden? En wat zegt de rechter?

Landbouwers laten mest scheiden om te besparen op mestafzetkosten. De meest gehoorde reden is dat de dunne fractie met lage gehaltes dan op eigen land kan worden uitgereden. De praktijk is dat, als uit de afge­voerde dikke fractie blijkt dat er voldoende fosfaat is afgevoerd, de mestboekhouding sluitend gemaakt kan worden door de rest van de mest af te zetten op eigen land of de eindvoorraad administratief sterk te verla­gen. Dit succesverhaal doet veelvuldig de ronde, waardoor steeds meer bedrijven besluiten een mest­scheider in te huren om met de dikke fractie een flinke hoeveelheid mineralen af te zetten. Dit is echter vaak het begin van een hoop ellende.

De RVO ziet de hoge gehaltes in de mest en stelt vragen of dat wel kan kloppen. Dit controleert de RVO aan de hand van de soort mestscheider, de capaciteit van de scheider en de hoeveelheid mest die geschei­den is. Als er 1.000 ton mest met 5 kg fosfaat per ton is gescheiden, dan moet er een scheider hebben gestaan die in die tijd ook die 1.000 ton moet kunnen verwerken, moet er opslag zijn voor de dunne fractie en kan in de dikke en dunne fractie samen nooit meer dan die 5.000 kg fosfaat zitten dan waarmee is be­gonnen. De praktijk is vaak dat deze hoeveelheid bijna geheel in de dikke fractie zit, of zelfs meer. De RVO vraagt dan aan de landbouwer bewijsstukken van de mestscheiding. Deze zijn er vaak onvoldoende. Vervol­gens gebruikt de RVO wetenschappelijke rapporten om haar gelijk te bewijzen. 

De wet zegt dat bij mestscheiding een inzichtelijke administratie gevoerd moet worden. Dit wil zeggen dat er een sluitende administratie moet zijn van input en output van de mestscheider, aangevuld met bewijzen van de mestscheiding die heeft plaatsgevonden. Foto’s zijn hierbij onontbeerlijk.

De RVO accepteert hoge gehaltes in de dikke fractie niet zo maar. Dit moet een landbouwer ook niet doen. Dat geldt ook voor hele lage gehaltes in de dikke fractie. Afvoer van vaste mest, en dus ook van dikke fractie, is fraudegevoelig. Bij hele hoge gehaltes is het van belang dat zeker is dat deze ook echt in de mest zaten. Hoge gehaltes kunnen ook een meetfout of een foutief monster zijn. Door input en output van dikke en dunne fractie met elkaar af te stemmen valt een meet­fout er snel uit. Dit geldt niet alleen voor hele hoge gehaltes. Bij tegenvallende gehaltes geldt dezelfde denkwijze.

Hoge gehaltes plaatsen landbouwers voor lastige vragen bij de bepaling van de juiste eindvoorraad. Meestal worden de tonnen eindvoorraad maar naar beneden bijgesteld. Dit is in strijd met de wetgeving. Het is beter om de berekende eindvoorraad af te stemmen met de werkelijke voorraad. Daar mag best een klein verschil in zitten, de inhoud van een put is nooit op één kuub nauwkeurig te bepalen. Er kan ook sprake zijn van iets hogere of lagere gehaltes in de aanwezige mest. Grote verschillen duiden echter op structurele fouten. Als dat speelt is het zaak om de mestboekhouding (en de bepaling van de eindvoor­raad) nog eens heel kritisch tegen het licht te houden.

De rechter heeft ook zijn ideeën over mestscheiding. De RVO schrapte in een zaak de afvoer van geschei­den mest met hele hoge gehaltes volledig, omdat deze volgens haar nooit kon hebben plaatsgevonden. Een hoge mestboete was het gevolg. In deze zaak weer­legde de landbouwer dat met getuigenverklaringen van loonwerkers, vervoerders en derden. Doordat de RVO de hoge gehaltes niet ter discussie had gesteld, bleef de afvoer meetellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De RVO zal hier ongetwijfeld van geleerd hebben en de volgende keer beter be­slagen ten ijs komen.

Moraal van dit verhaal: accepteer niet klakkeloos hoge of lage uitslagen van mestscheiding. Zorg dat uit de administratie, onderbouwd met bewijsstukken, blijkt dat de uitkomst een goede weergave is van wat wer­ke­lijk is gebeurd. Hiermee voorkomt u dat mestschei­ding het begin is van een hoop ellende.

Agrariërs Datum: 16 juni 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing