AGRONIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016

Melkveefosfaatreferentie niet zorgvuldig vastgesteld

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 15 juni 2016 twee uitspraken gedaan in een beroepsprocedure die door 32 melkveehouders was aangespannen. Het ging om de vaststelling van de melkveefosfaatreferentie (MVFR) in het kader van de per 1 januari 2015 in werking getreden Wet verant­woorde groei melkveehouderij (Wvgm). Het betrof met name melkveehouders die in 2013 door bepaalde omstandigheden tijdelijk minder melkvee hadden of die bezig waren met een uitbreiding van het bedrijf.

Niet in geschil was dat de Wvgm een stelsel van maat­regelen behelst, dat gericht is op de regulering van eigendommen van melkveehouders en dat dit stelsel een inbreuk vormt op het recht op ongestoord gebruik van eigendom. Het College beoordeelde deze maatre­gelen in hun algemeenheid niet als disproportioneel.

Het College erkende dat de maatregelen voor de betreffende melkveehouders wel een individuele en buitensporige last zijn. Anders dan de staatssecretaris betoogde, biedt de Meststoffenwet wel de mogelijk­heid voor een individuele belangenafweging.

De staatssecretaris had daarom wel in moeten gaan op de individuele omstandigheden van de melkvee­houders en dit mee laten wegen bij de vaststelling van de melkveefosfaatreferentie. Het beroep van de melk­veehouders werd gegrond verklaard. De staats­secre­taris diende in de individuele zaken een nieuw besluit te nemen.

Deze uitspraken bieden geen soelaas meer voor melk­veehouders bij wie de melkveefosfaatreferentie reeds definitief vaststaat. Wellicht bieden ze wel mogelijkhe­den bij de nog vast te stellen fosfaatrechten voor melk­vee.

Agrariërs Datum: 22 augustus 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing