AGRONIEUWSBRIEF JUNI 2016

Knelgevallenregeling wet grondgebonden groei melkvee

Per 1 januari 2016 is de AMvB grondgebonden groei in werking getreden, die bepaalt dat melkveebedrijven de groei van het melkveefosfaatoverschot ten opzichte van 2014 gedeeltelijk moeten compenseren met extra grond. De AMvB zal per 1 januari 2017 worden ver­van­gen door een wet met dezelfde strekking. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft on­langs een knelgevallenregeling bekend gemaakt voor melkveebedrijven die in 2014 door buitengewone omstandigheden een ongewoon laag melkveefos­faatoverschot hadden.

 

Buitengewone omstandigheid

In de volgende situaties is sprake van een buitengewone omstandigheid:

  1. Het melkveefosfaatoverschot dat in 2014 is ontstaan, is lager door realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur.
  2. De productie van dierlijke meststoffen door melkvee was in kilogrammen fosfaat in 2014 minimaal 5% lager door:
    1. dierziekten of ernstige diergezondheids­problemen;
    2. ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de land­bouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad;
    3. of vernieling van de stal waar het melk­vee werd gehouden (bijv. door brand).

 

Aanmelden voor 1 april 2017

Een landbouwer die meent dat er sprake is van een situatie zoals hierboven beschreven, moet zich vóór 1 april 2017 aanmelden bij de RVO.nl. Daarvoor komt een formulier beschikbaar, waarop de volgende gege­vens vermeld moeten worden:

 

De aanmelding moet onderbouwd worden met schrif­telijke bewijsstukken, zoals medische verklaringen, verklaringen van veeartsen of verzekeringsmaat­schappijen en documenten die deelname aan natuurontwikkelings- of infrastructuurprojecten aantonen.

 

Let op:     Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2017. Voor dit jaar kan er geen gebruik van worden gemaakt.

Agrariërs Datum: 16 juni 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing