Woensdag 30 november 2016

Gevolgen uitstel invoering fosfaatrechten

De invoering van het stelsel van fosfaatrechten zal worden uitgesteld tot 1 januari 2018. Volgens de Euro­pese Commissie is er sprake van ongeoorloofde staats­steun, waardoor het stelsel aangepast moet worden. Nederland achtte het stelsel van fosfaat­rech­ten nodig om derogatie binnen te halen voor de perio­de na 2017. Nu blijkt echter dat het pas mag wor­den ingevoerd nadat Nederland onder het fosfaat­pro­duc­tieplafond is gebleven. De sector zal daarom in 2017 een flinke daling van de fos­faatproductie moeten realiseren.

Ongeoorloofde staatssteun
Er is sprake van staatssteun, omdat er ‘gratis’ rechten worden uitgedeeld die direct na invoering van het stel­sel verhandelbaar zijn en dus waarde hebben. Zolang de fosfaatproductie in Nederland niet onder het fos­faat­productieplafond blijft, ziet de Europese Commis­sie deze staatssteun als ongeoorloofd.

Oplossing

De staatssecretaris van Economische Zaken verwacht de oplossing te hebben gevonden door het stelsel een jaar later in te voeren en de generieke korting direct bij de invoering toe te passen.

Hogere generieke afroming
In het oorspronkelijke wetsvoorstel zou de afroming bij overdracht van rechten in 2017 moeten bijdragen aan het verlagen van de generieke korting. Door het weg­vallen van de verhandelbaarheid in 2017, zal de re­duc­tie per 1 januari 2018 (om onder het fosfaatproduc­tieplafond te blijven) volledig gerealiseerd moeten wor­den met de generieke afroming. Deze zal daardoor hoger uitvallen.

Maatregelen noodzakelijk voor voortzetting derogatie

Als gevolg van de latere invoering van de fosfaat­rech­ten, bestaat er in 2017 geen dwingend instrument dat zorgt voor een daling van de fosfaatproductie van de melkveehouderij. In het kader van derogatie eist de Europese Commissie echter onverminderd dat Neder­land op zo kort mogelijke termijn daling van de fosfaat­productie realiseert, ook in 2017.

Gezien het belang van behoud van derogatie hebben vertegenwoordigers uit de sector medio november een pakket van maatregelen gepresenteerd, waarmee be­reikt moet worden dat de fosfaatproductie in 2017 onder het fosfaatproductieplafond blijft. Het pakket bestaat in hoofdlijnen uit een verlaging van het fosfor­gehalte in het mengvoer (voerspoor), een reductie van de veestapel door het geven van een premie voor af­ge­voerde dieren en door een vermindering van de melkproductie.

Dit pakket van maatregelen moet nog verder uitge­werkt worden. Onduidelijk is of het pakket voldoet aan de mededingingsregels en of het voldoende is voor de Europese Commissie voor behoud van derogatie in 2017 en verlenging van derogatie na 2017.

Gevolgen voor bedrijfsoverdrachten

Het uitstel van de invoering van het stelsel van fosfaat­rechten heeft ook gevolgen voor bedrijfsoverdrachten. Volgens het aangepaste wetsvoorstel kan een land­bouwer die tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 een beëindigd bedrijf heeft overgenomen, de rechten waarop het beëindigde bedrijf recht zou hebben vol­ledig aan hem toegekend krijgen. Deze rechten wor­den dan niet gekort, mits dit tijdig wordt gemeld aan RVO.nl. Hoe dit gemeld moet worden, wordt nog be­paald bij ministeriële regeling.

Het uitstel heeft eveneens gevolgen voor onderne­mers die willen stoppen, maar de fosfaatrechten eerst op naam willen krijgen om ze te kunnen verkopen. Zij zullen hun bedrijf langer moeten voortzetten.

Agrariërs Datum: 30 november 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing