Woensdag 30 november 2016

Gevolgen tijdelijk onbeteelde grond bij aanleg infrastructuur

Wanneer landbouwgrond tijdelijk uit gebruik wordt ge­nomen voor bijvoorbeeld aanleg of onderhoud van gas- of elektriciteitsleidingen en waterwegen, kan dit gevolgen hebben op het gebied van zowel de mest­stof­fenregelgeving als de uitbetaling van betalings­rechten. Als men gevraagd wordt mee te werken aan dergelijke projecten, is het daarom raadzaam eerst de gevolgen te onderzoeken en dit mee te nemen in de onderhandelingen. De extra kosten voor de landbou­wer worden in principe vergoed.

De bereidheid van met name melkveehouders om vrij­willig mee te werken aan dergelijke infrastructurele projecten is afgenomen. Door het tijdelijk uit gebruik nemen van landbouwgrond daalt de fosfaatruimte van het bedrijf. Dit zou kunnen betekenen dat er vervan­gende grond moet worden gevonden of dat de fos­faatproductie moet inkrimpen.

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft daarom voorgesteld het wetsvoorstel Grondgebonden groei melkveebedrijven uit te breiden met de bepaling dat als landbouwgrond tijdelijk uit gebruik wordt geno­men vanwege de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur, deze grond wel mag meetellen als in gebruik zijnde landbouwgrond voor de berekening van de grondgebonden groei. De infrastructuur moet wel een algemeen belang dienen. De voorgestelde bepa­ling geldt niet voor de aanleg van een private infra­structuur.

Het wetsvoorstel Grondgebonden groei melkveebe­drijven moet op 1 januari 2017 de momenteel gelden­de AMvB grondgebonden groei melkveebedrijven ver­vangen. Men kan dus dit jaar nog geen beroep doen op genoemde bepaling.

De wijze waarop met tijdelijk onbeteelde landbouw­grond wordt omgegaan in het kader van de andere onderdelen van de meststoffenregelgeving en de be­talingsrechten blijft ongewijzigd. Dit betekent dat infra­structurele projecten wel gevolgen kunnen hebben voor de gebruiksruimte van meststoffen en de uitbe­taling van betalingsrechten.

Agrariërs Datum: 30 november 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing