AGRONIEUWSBRIEF APRIL 2016

Geen rioolheffing voor stallen

Een belastingplichtige is eigenaar van een boerderij en zes pluimveestallen. De boerderij is aangesloten op de gemeentelijke riolering, de pluimveestallen niet omdat het spoelwater uit de pluimveestallen niet geloosd mag worden op de riolering. Belastingplich­tige heeft daarom op eigen kosten een spoelwater­bassin laten aanleggen.

De gemeente heeft voor het totale onroerend goed aanslagen rioolheffing opgelegd. De hoogte van de heffing werd mede bepaald door de totale WOZ-waarde van het bedrijf. In geschil is of deze aanslagen terecht en tot het juiste bedrag zijn opgelegd.

De rechtbank overwoog dat er op basis van de ver­ordening rioolheffing werd geheven van een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daar­van.

Uit de feiten leidde de rechtbank af dat de pluimvee­stallen en de boerderij onafhankelijk van elkaar te gebruiken zijn en los van elkaar in eigendom kunnen worden overgedragen. Dat de pluimveestallen en de boerderij als één geheel worden gebruikt, doet daar niets aan af.

De rechtbank oordeelde dat er sprake is van ten min­ste twee percelen in de zin van de verordening, name­lijk de boerderij én de pluimveestallen. Hierdoor moet afzonderlijk beoordeeld worden of er rioolheffing ver­schuldigd is. 

Wat betreft de boerderij oordeelt de rechtbank dat er rioolheffing verschuldigd is, omdat er op basis van de verordening sprake is van een woning. Voor de pluim­veestallen is vast komen te staan dat deze in het geheel niet op het riool zijn aangesloten waardoor er geen rioolheffing verschuldigd is. 

De rechtbank verklaarde het beroep gegrond.

Agrariërs Datum: 4 april 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing