AGRONIEUWSBRIEF JUNI 2016

Geen bedrijfstoeslag na verhinderen bedrijfscontrole

Een controleur van het Centraal Orgaan voor Kwali­teitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) bezocht begin oktober 2013 een veehouder voor een onaan­gekondigde controle op de randvoorwaarden. De vee­houder gaf aan niet aan de controle te willen meewer­ken, omdat de aardappelen dringend gerooid moesten worden en er op dat moment ook een controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaande was. De controleur van het COKZ bood aan de controle alleen uit te voeren, maar de veehouder weigerde dit en stuurde de man in niet mis te verstane bewoordingen weg. Daarop werd de aanvraag om bedrijfstoeslag voor het jaar 2013 geheel afgewezen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oor­deelde dat de staatssecretaris van Economische Zaken zich terecht op het standpunt had gesteld dat de veehouder de controle had verhinderd. Het college sloot niet uit dat in zeer uitzonderlijke omstandigheden de landbouwer zich zou kunnen beroepen op een nood­situatie, die het voor hem onmogelijk maakte op dat moment mee te werken aan de controle. In dit geval was echter van zo’n situatie geen sprake. De veehouder had immers niet alle mogelijke maatrege­len genomen die in de gegeven omstandigheden van hem hadden kunnen worden verlangd om te waarbor­gen dat toch een controle kon worden uitgevoerd. 

Het college kon wel enig begrip opbrengen voor de hectische situatie ten tijde van de controle, maar de veehouder had in ieder geval kunnen overleggen met de COKZ-controleur en deze in contact kunnen bren­gen met de aanwezige NVWA-controleurs om tot een oplossing te komen. De controleur gaf in de zitting aan dat hij, bij nijpende situaties op het te controleren bedrijf, in overleg een andere keer had kunnen komen voor een onaangekondigde controle. 

Ook een beroep op het evenredigheidsbeginsel slaagde niet. De belangenafweging op grond van de Algemene wet bestuursrecht vindt plaats voor zover niet uit een wettelijk voorschrift een beperking voort­vloeit. De EG-verordening stelt dwingend dat een landbouwer die een controle verhindert, volledig van steun moet worden uitgesloten. Hierbij is geen ruimte gelaten voor een belangenafweging. De staatssecre­taris had zich terecht op het standpunt gesteld dat hij is gebonden aan het Europese sanctiestelsel en niet bevoegd is hiervan af te wijken.

Het beroep van de veehouder werd ongegrond verklaard.

Agrariërs Datum: 16 juni 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing