AGRONIEUWSBRIEF APRIL 2016

Fosfaatrechten melkvee per 1 januari 2017 ingevoerd

Het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehou­derij zal per 1 januari 2017 worden ingevoerd. Dit stelsel heeft tot doel de nationale fosfaatproductie beneden het fosfaatproductieplafond te brengen.

Toekenning rechten

Het aantal toe te kennen fosfaatrechten wordt geba­seerd op het aantal stuks melkvee (melkkoeien en jongvee, diercategorieën 100 t/m 102) op de peildatum 2 juli 2015, waarbij gerekend wordt met de forfaitaire fosfaatexcretie. De keuze van deze peildatum bete­kent dat de rechten zullen moeten worden afgeroomd, omdat op dat moment het fosfaatplafond al werd over­schreden.

Extra rechten voor bedrijven zonder fosfaatoverschot

Extensieve, grondgebonden bedrijven zullen worden gecompenseerd voor de afroming van de rechten. Melkveebedrijven die – op basis van het aantal gehou­den stuks melkvee per 2 juli 2015 en de fosfaatruimte per 15 mei 2015 – geen fosfaatoverschot hebben, zul­len voor een deel van de latente plaatsingsruimte (grond die niet nodig is voor aanwending fosfaatpro­ductie van het bedrijf) extra rechten krijgen.

Generieke afroming van rechten

De afroming zal plaatsvinden op basis van een gene­riek afromingspercentage. Het definitieve afromings­percentage zal pas na 1 juli 2017 worden vastgesteld en is afhankelijk van de dan actuele gegevens over de feitelijke fosfaatproductie en de op dat moment reeds gerealiseerde afroming bij de overdracht van rechten. De verwachting is dat het afromingspercentage tussen de 4% en 8% zal liggen. De afroming zal per 1 januari 2018 plaatsvinden.

Overdraagbaarheid van rechten

De fosfaatrechten zijn direct vanaf de inwerkingtreding van het stelsel vrij verhandelbaar. Er zullen geen na­de­re eisen worden gesteld aan de overdracht. Wel zullen bedrijven die de fosfaatproductie uitbreiden, moe­ten voldoen aan de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij.

Afroming bij overdracht van rechten

Overgedragen fosfaatrechten worden met 10% afge­roomd. Vanaf het moment dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond is, zal een fosfaatbank worden opgericht om de afgeroomde rechten opnieuw toe te delen. Toedeling zal gebeuren via een tender, waarvoor bedrijven die voldoen aan nader te bepalen criteria, zich kunnen aanmelden. Een belangrijk crite­rium zal de mate van grondgebondenheid zijn. Rech­ten verkregen uit de fosfaatbank zijn niet vrij verhan­del­baar. 

Knelgevallenvoorziening

Er komt een zeer beperkte voorziening voor knelge­vallen. Het gaat daarbij om nader te speciferen situa­ties, bijvoorbeeld om ondernemers die als gevolg van ziekte van de ondernemer of van een dierziekte aan­toon­baar minder melkvee hadden op de peildatum, om recent gestarte bedrijven die op de peildatum aantoon­bare onomkeerbare financieringsverplichtingen zijn aangegaan of waarbij de veebezetting op de peilda­tum aantoonbaar hoofdzakelijk bestond uit jongvee dat bedoeld is voor melkproductie op het bedrijf. Knelge­vallen worden gedeeltelijk gecompenseerd.

Ontwikkelingsruimte door hogere fosfaatefficiëntie

Bedrijven kunnen ontwikkelingsruimte verdienen door een hogere fosfaatefficiëntie. Indien een lagere fos­faat­excretie wordt gerealiseerd dan de forfaitaire ex­cretie, mag binnen de op het bedrijf rustende fosfaat­rechten meer melkvee worden gehouden en/of meer melk worden geproduceerd. Hiervoor zal waarschijnlijk de Kringloopwijzer worden gebruikt. 

Inwerkingtreding stelsel van fosfaatrechten

Het stelsel van fosfaatrechten zal op 1 januari 2017 in werking treden. Vanaf die dag mogen melkveehouders niet meer fosfaat produceren dan de hoeveelheid waar­voor zij rechten hebben. Na elk kalenderjaar wordt beoordeeld of men over voldoende rechten beschikte voor de daadwerkelijk gerealiseerde fosfaatproductie. 

Let op: Vooruitlopend op de wetgeving worden er op dit moment al afspraken gemaakt over de overdracht van fosfaatrechten. Het is raadzaam deze onder voorbehoud te ma­ken. De koper moet zich realiseren dat fosfaatrechten zeer waarschijnlijk fiscaal niet afschrijfbaar zijn.

Agrariërs Datum: 4 april 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing