Woensdag 30 november 2016

Eindejaars- en nieuwjaarstips overig

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

In de gewasbeschermingsmonitor moeten de daad­werkelijk getroffen maatregelen gedurende het teelt­seizoen worden bijgehouden, zoals teeltfrequentie, voorvrucht, rassenkeuze, mechanische onkruidbestrij­ding en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Op basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over de te nemen maatrege­len in het komende jaar beter onder­bouwen.

Wie een gewasbeschermingsmiddel wil gaan gebrui­ken dat geschikt is voor professioneel gebruik, moet gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermings­monitor bijhouden. Deze moet binnen twee maanden na de teelt worden afgerond. De teler is vrij in de in­richting van zijn administratie van de maatregelen. Het bewaren van perceelsgegevens, afleveringsbonnen van zaad- en pootgoed en facturen van loonwerk­zaam­heden is al een vorm van administratie.

Melding bedrijfsoverdrachten

Bedrijfsoverdrachten moeten in principe gemeld wor­den bij de RVO. De inschrijving bij de Kamer van Koop­handel is hiervoor leidend: als de overdracht niet leidt tot een ander inschrijvingsnummer, hoeft de over­dracht niet apart gemeld te worden.

Als overdrachtsdatum moet de feitelijke datum gehan­teerd worden. Meest praktisch is voor de overdracht de datum 1 januari te kiezen.

Extra korting vergroeningspremie vanaf 2017

Wanneer men niet voldoet aan de vergroeningseisen, vindt er tot dit jaar alleen een korting plaats op de ver­groeningspremie. Vanaf 2017 wordt echter ook een korting toegepast op de basispremie. Afhankelijk van de mate waarin niet voldaan is aan de eisen, kan de totale korting in 2017 oplopen tot 120% van de ver­groeningspremie. In 2018 kan de korting oplopen tot 125% van de vergroeningspremie, waarbij ook reke­ning wordt gehouden of in voorgaande jaren aan de vergroeningsverplichtingen is voldaan. Houd hiermee rekening bij de vaststelling van het bouwplan.

Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij

Stallen die voldoen aan de eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

De MDV bevat eisen op de volgende gebieden: am­mo­niak, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijn­stof, bedrijf & omgeving en brandveiligheid. De eisen worden jaarlijks aangepast. De energiemaatlat wordt in 2017 verbreed tot een klimaatlat. De maatre­gelen gaan nu over energiebesparing en opwekking van duurzame energie, ter voorkoming van CO2-uit­stoot. In 2017 komen daar maatregelen bij, die de uitstoot van andere broeikasgassen, zoals methaan en lachgas, reduceren.

Het tijdstip waarop de investeringsverplichtingen zijn aangegaan, bepaalt aan welke MDV-eisen voldaan moet worden. Dit betekent dat voor lopende projecten, waarvoor reeds een ontwerpcertificaat is afgegeven, alleen investeringsverplichtingen die nog dit jaar wor­den aangegaan onder deze subsidieregelingen vallen. Verplichtingen die na 31 december 2016 worden aan­ge­gaan, komen alleen voor subsidie in aanmerking als deze voldoen aan de MDV-eisen 2017 én als hiervoor een nieuw ontwerpcertificaat is afgegeven.

Drukregistratiesysteem veldspuiten

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt vast aan de eis dat iedere spuitmachine vanaf 1 januari 2017is voorzien van een drukregistratiesysteem.

Deze eis is al enige jaren geleden opgenomen in het Activiteitenbesluit, maar er gold een vrijstelling tot 1 januari 2017.

Agrariërs Datum: 30 november 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing