woensdag 30 november 2016

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Afronden administratie

Begin 2017 moet de mestboekhouding over het jaar 2016 afgerond worden. De volgende zaken moeten worden berekend en vastgelegd worden:

De aanvullende gegevens moeten voor 1 februari 2017 doorgeven worden aan de RVO. Dit geldt met name voor bedrijven met staldieren en/of derogatie. Indien u een uitnodiging tot het indienen van een op­gave heeft ontvangen van de RVO, bent u verplicht deze tijdig in te sturen.

Natuurterreinen

Natuurterreinen die bij het landbouwbedrijf in gebruik zijn, tellen niet mee voor de plaatsingsruimte in het kader van de gebruiksnormen. Voor de berekening van de mestverwerkingsplicht tellen deze natuurter­reinen echter wel mee in de fosfaatruimte.

Binnen de gebruiksnormen is er sprake van uitscharen als er dieren op de natuurterreinen lopen. De uitge­schaarde dieren mogen in mindering worden gebracht op de gemiddelde veebezetting. Indien er mest wordt aangewend op het natuurterrein, moet een vervoers­bewijs dierlijke meststoffen opgemaakt worden. Hier­voor mag met forfaitaire gehalten worden gere­kend. Op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen moet de opmerkingscode 34 vermeld worden.

Fosfaatverrekening

Wanneer u in 2016 te veel fosfaat hebt aangewend, kunt u tot 31 december 2016 een fosfaatverrekening aanvragen. U maakt hierbij kenbaar dat u in het afge­lopen jaar maximaal 20 kg fosfaat per hectare bouw­land meer hebt aangewend dan de toegestane norm. Een voorwaarde voor deze fosfaatverrekening is, dat u de extra hoeveelheid in het volgende jaar in mindering brengt op uw fosfaatgebruiksnorm. De hoeveelheid fosfaat die u van 2015 naar 2016 hebt doorgeschoven, kunt u niet opnieuw doorschuiven. De aanvraag moet via Mijn Dossier ingediend worden.

Grondmonsters

Alleen grondmonsters met een bemonsteringsdatum van na 1 februari 2013 kunnen gebruikt worden voor het bemestingsplan 2017. Controleer daarom of uw grondmonsters nog geschikt zijn en laat zonodig nieu­we monsters nemen. Daarmee voorkomt u dat het bemestingsplan niet tijdig kan worden opgesteld, waar­door u de voorwaarden voor derogatie overtreedt.

Let op:     Grondmonsters met een bemonstering­da­tum tussen 1 februari 2013 en 15 mei 2013 zijn wel geschikt voor derogatie, maar niet voor fosfaatdifferentiatie in het jaar 2017.

Opstellen bemestingsplan

Bedrijven die in 2017 willen meedoen aan derogatie, moeten voor 1 februari 2017 een bemestingsplan op­stellen. Op basis daarvan kan vastgesteld worden hoeveel mest er afgevoerd en hoeveel er naar ver­wachting verwerkt moet worden en voor melkveebe­drijven hoeveel extra grond er nog moet worden verworven.

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie

Vanaf 1 januari 2017 is het volgens een voorstel van de staatssecretaris van Economische Zaken verplicht dat de dikke fractie na mestscheiding (mestcodes 13 en 43) bij afvoer door een onafhankelijke monster­nemer wordt bemonsterd.

Uitgangspunt blijft dat de bemonstering per vracht plaatsvindt. Onder voorwaarden is het echter ook mogelijk een partijbemonstering toe te passen. Het moet dan gaan om een afgebakende hoeveelheid vaste mest, die in één dag wordt afgevoerd. De dag van afvoer moet door de mestleverancier bekend gemaakt worden aan de monsternemende organisatie. Deze stelt vast wanneer het monster genomen wordt. De datum van bemonsteren en de datum van afvoer geeft de monsternemende organisatie door aan de RVO, zodat er een fysieke controle tijdens of na de bemonstering kan plaatsvinden. De dag van afvoer is uiterlijk drie werkdagen na de bemonstering, waarbij de dag van bemonsteren ook meetelt als werkdag. Partijbemonstering is mogelijk als er één partij vaste mest op de bedrijfslocatie aanwezig is. Indien meer­dere partijen vaste mest aanwezig zijn, is alleen vrachtbemonstering mogelijk. 

Agrariërs Datum: 30 november 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing