AGRONIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016

Compensatie voor ondernemers met rentederivaten

Diverse bedrijven hebben zich in het verleden inge­dekt tegen een rentestijging door het afsluiten van ren­te­derivaten (renteswap, rentecap). Toen vervolgens de rente steeds verder daalde, waren zij juist een vergoeding verschuldigd aan de bank met een grote schade tot gevolg. Bij het afsluiten van de rentederi­vaten was de advisering door de banken onvoldoende.

Uit een onderzoek van de AFM bleek dat de herbe­oordeling van dossiers door de banken zelf soms on­juist en onvolledig was. Daarop heeft een commissie van deskundigen een uniform herstelkader opgesteld.

Uniform herstelkader

Het herstelkader schrijft voor hoe de herbeoordelingen moeten worden uitgevoerd en welke herstelacties ban­ken in specifieke situaties moeten doen ter compen­satie en om toekomstige schade te voorkomen. Daar­mee wordt de interpretatieruimte van de banken gemi­nimaliseerd.

Reikwijdte

Het uniform herstelkader geldt niet alleen voor MKB-ondernemers, maar ook voor particulieren. Klanten waarvan een zekere mate van deskundigheid ver­wacht mag worden, zijn wel uitgesloten (bijv. vast­goed­beleggers). Het herstelkader geldt ook voor con­tracten die actief waren in de periode van 1 april 2011 tot 1 april 2014. Klanten met contracten waarvan de einddatum in deze periode viel, maar voortijdig zijn beëindigd, kunnen zich op eigen initiatief aanmelden.

Inhoud regeling

De deelnemende banken bieden een coulancever­goeding aan MKB-klanten aan, die binnen het bereik van het herstelkader vallen. Deze vergoeding is geba­seerd op alle rente die de MKB-klant per saldo onder een renteswap heeft betaald en naar verwachting nog zal betalen. De terugbetaling bedraagt 20% van de rente op renteswaps tot € 2,5 miljoen en 10% bij swaps van € 2,5 tot € 10 miljoen, met een maximum van € 100.000. Ook worden in beginsel de verhogin­gen in renteopslagen aan klanten met een financiering in combinatie met een renteswap vergoed. Daarnaast zullen de deelnemende banken de rentederivaten op technische punten herstellen.

Overige punten
Als een klant de resultaten van de door de bank ge­nomen stappen aanvaardt, kan hij zich niet meer beroepen op schade vanwege het rentederivaat. Indien banken reeds een vergoeding hebben betaald of een schikking hebben getroffen, zullen zij deze naast het herstelkader leggen en een eventueel posi­tief verschil vergoeden.

Indien een klant voor 1 maart 2016 aantoonbaar een deskundige heeft ingeschakeld voor bijstand of advies met betrekking tot zijn vordering uit het rentederivaat, komen de kosten tot maximaal € 10.000 voor vergoe­ding in aanmerking.

Er is met de deelnemende banken afgesproken dat zij geen beroep zullen doen op verjaring.

Agrariërs Datum: 22 augustus 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing