Woensdag 28 november 2016

Bestemmingsplannen en de Nb-vergunning

Gemeenten moeten bij de vaststelling van een be­stem­mingsplan de effecten hiervan op Natura 2000-gebieden beoordelen. Zij moeten daarbij uitgaan van de maximale planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan. Dit is een forse klus.

Bij veehouderijen betekent dit, dat de gemeente moet beoordelen wat de effecten op Natura 2000-gebieden zijn als het bouwvlak volledig wordt benut door bebou­wing en daarin gehuisveste dieren. Dit zal vaak een negatief effect zijn, waardoor het plan in strijd is met de Natuurbeschermingswet. 

Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in strijd is met de Natuurbeschermingswet, leggen steeds meer gemeenten in nieuwe bestemmingsplannen het maxi­male aantal dieren of de maximale stikstofemissie vast op een agrarisch bouwvlak. Men gebruikt hiervoor dan het aantal dieren uit de Nb-vergunning, uit de melding in het kader van de PAS of het feitelijk aantal gehou­den dieren (bijv. op basis van landbouwtelling). On­danks de toekenning van een ruim bouwvlak wordt de veehouder daarmee toch flink beperkt in de uitbrei­dingsmogelijkheden.

Dit betekent niet dat uitbreidingsmogelijkheden onmo­gelijk zijn geworden. Soms biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid via een relatief simpele procedure af te wijken. Als deze mogelijkheid er niet is, moet de veehouder via een individuele herziening van het be­stemmingsplan aantonen dat de uitbreiding wel vol­doet aan de wettelijke regels zoals bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswet.

Door de koppeling van het bestemmingsplan en het maximum aantal dieren, is het belang van een Nb-vergunning verder toegenomen. Bij een ‘ruime’ Nb-vergunning kan de veehouder nog uitbreiden. Zonder een dergelijke vergunning is men gebonden aan het feitelijk aantal gehouden dieren.

Als een gemeente bezig is met het ontwerpen van een nieuw bestemmingsplan, is het raadzaam tijdig te be­kij­ken wat de invloed hiervan is op de ontwikkelings­mogelijkheden van het bedrijf en waar nodig actie te ondernemen.

Agrariërs Datum: 30 november 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing