AGRONIEUWSBRIEF JUNI 2016

Berekeningswijze grondgebonden groei melkvee

Vanaf 1 januari 2016 moet de melkveehouderij reke­ning houden met de AMvB grondgebonden groei. Dit houdt in dat melkveehouders, afhankelijk van het fos­faatoverschot, een deel van de groei van het melkvee­fosfaatoverschot moeten invullen met extra grond. Wordt deze extra grond niet verworven, zal de fosfaat­productie ingekrompen moeten worden door minder vee te houden of een hogere fosfaatefficiëntie te realiseren.

Dezelfde gegevens in één controlejaar
Voor alle stelsels in de meststoffenwet in één contro­lejaar moet de ondernemer dezelfde gegevens gebrui­ken. Bijvoorbeeld in 2016 wordt gecontroleerd op ge­bruiksnormen, mestverwerkingsplicht, verantwoorde groei melkveehouderij en grondgebonden groei melk­veehouderij. Voor de verantwoording voor alle stelsels in 2016 moet de ondernemer dezelfde gegevens ge­bruiken. Als BEX gebruikt wordt voor de verantwoor­ding van de gebruiksnormen in 2016, moet deze ook gebruikt worden voor de verantwoording van de andere stelsels.

Berekening grondgebondenheid
Voor de berekening van de grondgebonden groei melkveehouderij zijn er ook gegevens nodig uit 2014 en het jaar voorafgaand aan het controlejaar. Elk jaar mag de veehouder kiezen of hij voor 2014 en het jaar voorafgaand aan het controlejaar forfaitaire of bedrijfs­specifieke gegevens gebruikt. Vanzelfsprekend moet de veehouder die gegevens bij controle kunnen tonen.

De veehouder mag per jaar een keus maken. Als hij voor 2014 bijvoorbeeld kiest voor forfaitair, mag hij voor het jaar voorafgaand aan het controlejaar voor BEX kiezen. Voor elk volgend controlejaar mag op­nieuw een keus gemaakt worden voor de jaren 2014 en jaar voorafgaand aan het controlejaar.

Agrariërs Datum: 16 juni 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing