AGRONIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016

Afschrijving productierechten

Jaarlijks stelt de Belastingdienst landbouwnormen vast, die moeten worden gebruikt voor de berekening van de jaarwinst. Een onderdeel daarvan vormt de afschrijving van productierechten. 

Suikerquota
De aanschafkosten van suikerquota kunnen worden afgeschreven tot 1 oktober 2017. In 2015 of het boekjaar 2015/2016 kan maximaal 20% worden afgeschreven. Als de afschrijving wordt berekend op basis van tabel 18.1 van de normenbrochure en deze hoger is dan 20% van de aanschafkosten, mag deze hogere afschrijving worden gehanteerd. Er wordt dan van uitgegaan, dat de uitkomst van de berekening op basis van deze tabel leidt tot een lagere bedrijfswaarde.

Varkens- en pluimveerechten
Voor de afschrijving van varkens- en pluimveerechten wordt uitgegaan van de einddatum 31 december 2017. 

Voor kalenderjaarboekhoudingen geldt bij voor 1 januari 2014 aangeschafte rechten, dat van de boekwaarde op 31 december 2013 in de periode 2014-2017 jaarlijks 25% kan worden afgeschreven, met een maximum van 20% van de aanschafkosten. Bij na 2013 aangeschafte rechten kan jaarlijks maximaal 20% worden afgeschreven. Indien rechten in de loop van 2015 zijn aangeschaft, moet dit maximum naar tijdsgelang worden toegepast. 

Bij gebroken boekjaren geldt dat bij rechten die voor het boekjaar 2014/2015 zijn aangeschaft, de boekwaarde per einde boekjaar 2013/2014 gelijkmatig kan worden afgeschreven tot 31 december 2017, met een maximum van 20% per jaar van de aanschafkosten. Op rechten die zijn aangeschaft in het boekjaar 2014/2015 mag jaarlijks maximaal 20% worden afgeschreven. Bij aankoop in de loop van 2015/2016 moet dit maximum naar tijdsgelang worden toegepast.

De boekwaarde die resteert op het moment dat de varkens- en pluimveerechten worden afgeschaft, moet op dat moment in één keer ten laste van de winst worden gebracht. 

Betalingsrechten
Er kan niet worden afgeschreven op aangekochte betalingsrechten. Een gekocht betalingsrecht moet op de balans worden gewaardeerd op de aanschafwaarde of de lagere bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is gelijk aan de marktwaarde op de balansdatum.

Melkquota en ammoniakrechten
Melkquota en ammoniakrechten moeten in 2015 worden afgewaardeerd naar nihil.

Agrariërs Datum: 9 februari 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing