AGRONIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016

Aanscherping emissies gewasbeschermingsmiddelen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt gewijzigd met betrekking tot het gebruik en lozen van gewas­beschermingsmiddelen in de landbouw. Glastuin­bouw­bedrijven moeten vanaf 1 januari 2018 afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat zuiveren. In de open teelten worden de teeltvrije zones van enkele gewassen verbreed en moeten verdergaande drift­reducerende technieken worden toegepast (ingangs­datum 1 januari 2017).

Afvalwaterzuivering glastuinbouwbedrijven
Voor bedrijven (inrichtingen) waar gewassen in een kas worden geteeld of gekweekt, geldt dat afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen, niet mag worden geloosd, tenzij het is gezuiverd. Het gaat zowel om glastuinbouwbedrijven als om bedrijven met ‘onder­steunend glas’, dat bijvoorbeeld ten dienste staat van teelt in de open lucht. Deze verplichting gaat in op 1 januari 2018. Er wordt een zuiveringsrendement van 95% voorgeschreven.

Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift af­wijken van de zuiveringsverplichting voor lozingen van afvalwater. Het gaat daarbij om water dat afkomstig is van teelt waarbij gewassen op materiaal groeien dat in verbinding staat met de ondergrond of wanneer door kwel of inzijgend water het ondoelmatig is om 95% van de werkzame stoffen uit het afvalwater te verwij­deren.

Er kan bij maatwerkvoorschrift ook worden afgeweken van de zuiveringsplicht, als het aannemelijk is dat de inrichting uiterlijk op 1 januari 2021 is aangesloten op een collectieve zuiveringsvoorziening met een zuive­ringsrendement van ten minste 95%.

Open teelten
De teeltvrije zone voor de teelt van gras, graszaad en granen wordt met 25 centimeter verbreed naar 50 cen­timeter. Daarnaast moet bij het toepassen van gewas­beschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op braakliggend land in de open lucht een techniek worden gebruikt, die een driftreductie bereikt van ten minste 75% (was 50%). Deze wijzigingen gaan in op 1 januari 2017.

De reductie van een techniek moet worden aange­toond volgens een bij ministeriële regeling aangewe­zen testmethode. De bewijslast ligt bij de toepasser van een gewasbeschermingsmiddel.

Agrariërs Datum: 22 augustus 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing