AGRONIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016

Aanpassing excretienormen biolo-gische veehouderij

De Europese wetgeving bepaalt dat de veebezetting van een biologisch bedrijf ten hoogste mag resulteren in de productie van 170 kg stikstof per hectare per jaar. Het aantal vee-eenheden dat met deze productie overeenkomt is geregeld in de Regeling dierlijke pro­ducten. De normen daarvan zijn al geruime tijd niet herzien en dateren in veel gevallen uit 1996. Daarom is onlangs een conceptregeling gepubliceerd, waarin de stikstofexcretienormen zijn geactualiseerd. De rege­ling ligt tot 30 augustus 2016 ter consultatie en moet op 1 januari 2017 in werking treden.

Bijstelling normen
In de nieuwe normen (forfaits) is rekening gehouden met nieuwe wetenschappelijke inzichten in de excretie en de veranderde wijze van houden van dieren. Een belangrijke wijziging is het schrappen van de correctie­factor van 15% die in alle biologische forfaits werd toegepast. De extra correctiefactor van 5% bij graas­dieren en 10% bij paarden en pony’s is ook geschrapt. Deze correctiefactoren werden toegepast om het risico op onterechte beboeting (overschrijding gebruiks­nor­men) te verkleinen. De Europese Commissie had er op aangedrongen deze marge niet meer te hanteren.

In de nieuwe forfaits wordt rekening gehouden met de stalsystemen bij pluimvee en varkens, omdat bij elk stalsysteem de stikstofverliezen weer anders zijn.

Harmonisatie diercategorie-indeling
De diercategorieën in de Regeling dierlijke producten worden geharmoniseerd met die van de op gangbare wijze gehouden dieren. Voor sommige diercategorieën worden de forfaits voor de gangbare veehouderij voor­geschreven in plaats van de specifiek voor de biologi­sche veehouderij geldende forfaits.

Wijzigingen per diersoort
Bij veel diersoorten leiden de nieuwe forfaits tot een forse stijging van de excretie. De mate van stijging kan niet worden verklaard, vanwege het ontbreken van onderbouwing van de in 1996 berekende forfaits. De volgende wijzigingen treden op:

Fosfaatexcretie
Voor de berekening van de fosfaatexcretie van biolo­gische dieren moeten de gangbare normen worden gehanteerd.

Agrariërs Datum: 22 augustus 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing