AGRONIEUWSBRIEF APRIL 2016

Aanmelden stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde hectareopbrengsten hebben gerea­liseerd voor suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.

Tabel: minimale opbrengst per gewas over afgelopen drie jaar en hoogte extra stikstofgift. 

Gewas                     Minimale gewas     Extra stikstof

                                   opbrengst in              in kg N

                                 tonnen per ha             per jaar

Suikerbieten                                75                    15

Fritesaardappelen *)                     50                    30

Wintertarwe                                  9                    15

Zomertarwe                                  8                    20

Wintergerst                                  9                    20

Zomergerst                                  7                    30 

*) alleen voor aardappelrassen volgens tabel 1c van de tabellenbrochure mest 

Voorwaarden

Voor toepassing van de hogere stikstofnorm gelden de volgende voorwaarden:

Berekening gewasopbrengst

De gewasopbrengst moet worden berekend door de vastgestelde hoeveelheid tarra af te trekken van de hoeveelheid geoogst gewas in het betreffende jaar. 

Aanmelding

Men kan zich tot uiterlijk 15 mei aanmelden via mijn.rvo.nl. De aanmelding maakt geen onderdeel uit van de Gecombineerde opgave.

Agrariërs Datum: 4 april 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing