Van Opijnen & Voskuil [+rule2]]
Van Opijnen & Voskuil
Deskundig in agrarisch advies
Van Opijnen & Voskuil [+rule2]]
Van Opijnen & Voskuil
Gespecialiseerd in agrarisch advies
Van Opijnen & Voskuil [+rule2]]
Van Opijnen & Voskuil
Altijd direct antwoord

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel Advies

Administratie en advies voor agrariërs

U beschikt over een agrarisch bedrijf? Voor veel agrariërs in de brede omgeving van Kootwijkerbroek verzorgt Van Opijnen & Voskuil alle administratieve werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het jaarwerk en de omzetbelasting.

Van Opijnen & Voskuil houdt niet van lange en uitvoerige besprekingen. Bij vragen staat Van Opijnen & Voskuil altijd klaar om direct antwoord te geven. Bent u in de buurt? Dan staat de deur altijd open. Tussentijds worden de klanten op de hoogte gehouden middels een mailing.

Ook in de agrarische sector zijn er ontwikkelingen. Van Opijnen & Voskuil geeft passend advies voor deze ontwikkelingen. Recente voorbeelden hiervan zijn advies bij bedrijfsvoeringen, het wijzigen van bedrijfsfunctie en bedrijfsopvolging. Ook is er bij veel bedrijven herwaardering van landbouwgronden toegepast met goedkeuring van de fiscus. 

Van Opijnen & Voskuil vindt het van groot belang dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan het opstellen en bijstellen van testamenten. In vrijwel ieder advies wordt hier daarom ook op gewezen.

Wilt u zich door Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies laten adviseren? Bel 0342 44 3103 om een afspraak te maken.

Wijzigingen Gecombineerde opgave

Wijzigingen Gecombineerde opgave

De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde opgave 2018 zijn: • Grond is landbouwgrond als deze geschikt is en gebruikt wordt voor begrazing of het telen van gewassen. Grond met in overwegende mate (meer dan 50%) struiken of andere verruiging wordt niet gezien als subsidiabele landbouwgrond. De voorwaarde van minimaal eenmaal per jaar maaien vervalt.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Verlaging waarde betalingsrechten

Verlaging waarde betalingsrechten

In juli 2017 heeft de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken besloten om zowel in 2018 als 2019 € 30 miljoen over te hevelen van de eerste pijler van het GLB (directe betalingen) naar de tweede pijler, ten behoeve van de subsidie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Feitelijke beschikkingsmacht percelen

Feitelijke beschikkingsmacht percelen

Gronden die in gebruik zijn, tellen in principe mee voor de mestwetgeving, ongeacht de gebruikstitel (eigendom, pacht, grondgebruiksverklaring etc.). Bij grond van derden is het wel van belang dat men het volledige gebruik (feitelijke beschikkingsmacht) heeft.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Subsidiabele landbouwgrond

Subsidiabele landbouwgrond

Landbouwgrond die gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten kan subsidiabel zijn voor de betalingsrechten. Dit betekent dat voor deze landbouwgronden uitbetaling van de directe betalingen GLB aangevraagd kan worden (basis- en vergroeningsbetaling en/of extra betaling jonge landbouwers).
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Niet-subsidiabele landbouwgrond

Niet-subsidiabele landbouwgrond

De volgende gronden worden niet overwegend voor landbouwdoeleinden gebruikt en zijn daarom niet subsidiabel: - moes- en siertuinen; - bermen tot een breedte van drie meter van de weg of breder voor zover de verkeersbestemming de landbouw hindert;
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Toepassing 2%-marge bij vaststelling perceelsoppervlakte

Toepassing 2%-marge bij vaststelling perceelsoppervlakte

Een landbouwer vroeg in de Gecombineerde opgave 2015 toewijzing en uitbetaling van betalingsrechten aan. RVO.nl wees in totaal 0,39 ha af, waartegen de landbouwer beroep instelde.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Niet tot landbouwgrond behorende oppervlakte

Niet tot landbouwgrond behorende oppervlakte

Oppervlakten die geen deel uitmaken van een perceel landbouwgrond zijn: • Wegen en paden Uitzondering: tractorsporen midden in percelen die worden gebruikt voor zaaien, oogsten en sproeien.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Vervallen betalingsrechten

Vervallen betalingsrechten

Betalingsrechten vervallen als deze twee jaar achtereen om dezelfde reden niet worden uitbetaald. Een vervallen recht kan niet meer geactiveerd of overgedragen worden.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Tijdelijk gebruik perceel voor niet-landbouwactiviteiten

Tijdelijk gebruik perceel voor niet-landbouwactiviteiten

Op percelen landbouwgrond die langer dan 90 dagen in een kalenderjaar worden gebruikt voor niet-landbouwactiviteiten, bijvoorbeeld grond voor de opslag van materialen of zand bij de bouw van een stal, worden geen betalingsrechten uitbetaald.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Betalingsrechten uit Nationale reserve

Betalingsrechten uit Nationale reserve

In 2018 kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve: Jonge landbouwers. Startende landbouwers. Landbouwers die in 2015 90 dagen of langer geen landbouwactiviteiten konden ontplooien op percelen vanwege de aanleg van openbare werken of van nutsvoorzieningen.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Graasdierpremie

Graasdierpremie

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gronden worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdierpremie aanvragen.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Equivalente maatregelen akkerbouw

Equivalente maatregelen akkerbouw

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot 1 juni 2018 bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van een equivalente maatregel. Voor dit jaar zijn er vier mogelijkheden: 1. Hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Grasland scheuren: denk aan scheurmonster!

Grasland scheuren: denk aan scheurmonster!

Wanneer men na het scheuren van grasland een aangewezen relatief stikstofbehoeftig gewas teelt, is het gebruik van stikstofhoudende meststoffen alleen toegestaan als uit een representatief grondmonster (scheurmonster) blijkt dat de aanwezige hoeveelheid stikstof onvoldoende is om te voldoen aan de behoefte van het desbetreffende gewas.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Stikstofdifferentiatie

Stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Landelijke handhaving PAS

Landelijke handhaving PAS

De provincies zetten vanaf 2018 in op toezicht op en handhaving van de realisatietermijn van vergunningen waarbij ontwikkelingsruimte in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is toegekend Dit zijn vergunningen voor ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden of een bedrijf willen starten.
Agrariërs Datum: 19 maart 2018 Lees meer >
Afschaffing btw-landbouwvrijstelling

Afschaffing btw-landbouwvrijstelling

Per 1 januari 2018 is de btw-landbouwvrijstelling afgeschaft. Dat betekent dat alle landbouwondernemers vanaf deze datum btw-plichtig zijn en een btw-administratie moeten voeren.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Wijzigingen forfaits

Wijzigingen forfaits

Per 1 januari 2018 zijn meerdere forfaits in het kader van de mestwetgeving geactualiseerd en moeten vanaf dit jaar gebruikt worden. De forfaits zijn verwerkt in de mesttabellen.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Let op bij bedrijfsoverdrachten

Let op bij bedrijfsoverdrachten

In de landbouwsector komen veel bedrijfsoverdrachten voor, niet alleen van ouders naar (klein)kinderen of samenwerkingen tussen deze, maar ook het aangaan van samenwerkingen met derden.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Registratie percelen

Registratie percelen

De gebruikte grond moet worden registreerd in Mijn percelen. Hierbij gaat het onder meer om de oppervlakte, het gewas, de ligging en de wijzigingen daarvan.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Afschrijving dier- en fosfaatrechten

Afschrijving dier- en fosfaatrechten

De Belastingdienst stelde aanvankelijk dat er niet afgeschreven kon worden over fosfaatrechten vanwege het ontbreken van een einddatum in de wetgeving.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Extra maatregelen grondwaterbeschermingsgebieden

Extra maatregelen grondwaterbeschermingsgebieden

In veertig gebieden waar grondwater wordt gewonnen voor drinkwater wordt de norm voor nitraat overschreden of dreigt deze te worden overschreden.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Normen voor afschrijving gebouwen

Normen voor afschrijving gebouwen

Jaarlijks worden er landbouwnormen vastgesteld, die gebruikt moeten worden voor de winstbepaling en de belastingaangifte. Nieuw is dat er ook normen zijn vastgesteld voor de afschrijving op bedrijfsgebouwen.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Aandachtspunten fosfaatrechten

Aandachtspunten fosfaatrechten

Op 1 januari is het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking getreden. Alle melkveebedrijven hebben in januari een beschikking ontvangen met het aantal fosfaatrechten waar zij volgens de reguliere regeling recht op hebben.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Geen voer-mestovereenkomsten voor grondgebondenheid

Geen voer-mestovereenkomsten voor grondgebondenheid

Bij de behandeling van de Wet Grondgebonden groei melkveehouderij is destijds een amendement aangenomen om voer-mestovereenkomsten mogelijk te maken in het stelsel van verantwoorde groei en grondgebonden groei melkveehouderij.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Geen feitelijke beschikkingsmacht over percelen

Geen feitelijke beschikkingsmacht over percelen

Een landbouwer gaf in zijn Gecombineerde opgave enkele dijkpercelen op, die hij gebruikte voor beweiding door zijn schapen. Voor deze percelen had hij een pachtovereenkomst afgesloten met het waterschap.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Sinds 1 januari 2016 gold de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. Deze regels zijn per 1 januari 2018 opgenomen in de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Nieuw hierbij zijn de knelgevallen- en vrijstellingsregelingen.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Aanpassing voorschriften vergunning onterecht

Aanpassing voorschriften vergunning onterecht

Een gemeente verleende in 2010 een milieuvergunning aan een vleeskuikenbedrijf. In 2014 wijzigde zij de vergunning ambtshalve, door hieraan nieuwe voorschriften te verbinden.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Er wordt veel gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. In 2017 is uiteindelijk in totaal € 26,2 miljoen beschikbaar gesteld, waarbij een deel van het budget van 2018 naar voren is gehaald.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Wijzigingen duurzaamheidscertificaten

Wijzigingen duurzaamheidscertificaten

In plaats van te voldoen aan de generieke eisen van gewasdiversificatie, instandhouding blijvend grasland en aanwezigheid van ecologisch aandachtsgebied, kunnen landbouwers ook gebruik maken van duurzaamheidscertificaten.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Percentages verplichte mestverwerking

Percentages verplichte mestverwerking

De percentages verplichte mestverwerking worden jaarlijks vastgesteld op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de fosfaatplaatsingsruimte binnen de Nederlandse landbouw.
Agrariërs Datum: 7 februari 2018 Lees meer >
Eindejaars- en nieuwjaarstips overig

Eindejaars- en nieuwjaarstips overig

In de gewasbeschermingsmonitor moeten de daadwerkelijk getroffen maatregelen gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden, zoals teeltfrequentie, voorvrucht, rassenkeuze, mechanische onkruidbestrijding en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal

Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de zelfstandigenaftrek moet u in 2017 minimaal 1.225 uren werkzaam zijn in uw onderneming.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Begin 2018 moet de mestboekhouding over het jaar 2017 afgerond worden.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Geldlening te vroeg afgesloten, subsidie afgewezen

Geldlening te vroeg afgesloten, subsidie afgewezen

Bij veel subsidies geldt de voorwaarde dat pas verplichtingen mogen worden aangegaan nadat de subsidie is verleend.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Compensatieregeling zwangerschap zelfstandigen

Compensatieregeling zwangerschap zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen die vóór 7 mei 2005 bevielen hadden recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering via de WAZ. Op 4 juni 2008 trad de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) in werking.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

Een landbouwer verzocht in 2012 om uitbetaling van zijn toeslagrechten en gaf daarvoor in de Gecombineerde opgave in totaal 120,06 ha op.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Nieuwe beoordelingswijze percelen met een N-code

Nieuwe beoordelingswijze percelen met een N-code

Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden door RVO.nl uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten, omdat volgens haar op deze percelen voornamelijk nietlandbouwactiviteiten plaatsvinden.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Subsidie stoppende nertsenhouders

Subsidie stoppende nertsenhouders

Per 1 januari 2024 is de nertsenhouderij in Nederland verboden. Er komt begin volgend jaar een subsidieregeling voor nertsenhouders, die willen stoppen met hun bedrijf.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Medio oktober is het ontwerp van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gepubliceerd. Hierin staan de voorgenomen maatregelen in de periode 2018 tot en met 2021.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Subsidieregeling jonge landbouwers

Subsidieregeling jonge landbouwers

De subsidieregeling voor Jonge landbouwers wordt opengesteld van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018. Met deze regeling kunnen ondernemers jonger dan 41 jaar investeren in gebouwen, machines en verplaatsbare installaties.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Landbouwbeleid in het regeerakkoord

Landbouwbeleid in het regeerakkoord

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepubliceerd. De belangrijkste punten voor de landbouw leest u in dit artikel.
Agrariërs Datum: 29 november 2017 Lees meer >
Vergunning vervallen door bepaling in bestemmingsplan

Vergunning vervallen door bepaling in bestemmingsplan

In bestemmingsplannen wordt vaak bepaald dat het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. Indien het gebruik gedurende een bepaalde periode (veelal een jaar) wordt onderbroken, is het echter verboden dit gebruik daarna te hervatten.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Wijziging regels im- en export paarden

Wijziging regels im- en export paarden

Vanaf 1 januari 2018 is de im- en export van paarden vanuit en naar EU-lidstaten alleen toegestaan wanneer het vervoer rechtstreeks van of naar een primair bedrijf geschiedt, of dit via een erkend paardenverzamelcentrum gebeurt.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Fosfaatrechten melkvee en bedrijfsoverdrachten

Fosfaatrechten melkvee en bedrijfsoverdrachten

Bij overname van een bedrijf in de periode 2 juli 2015 tot het moment van inwerkingtreding van het stelsel van fosfaatrechten, kan het overnemende bedrijf ook de fosfaatrechten overnemen. Het bedrijf van de overdrager zal dan wel op het moment van inwerkingtreding van het stelsel beëindigd moeten zijn (uitgeschreven bij Kamer van Koophandel).
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden

Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden

Veel mensen zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden, waarbij in de akte een jaarlijks verrekenbeding is opgenomen. In een echtscheidingsprocedure draaide het onder meer om de vraag in hoeverre nog uitvoering moest worden gegeven aan dit beding. Partijen hadden tijdens het huwelijk nooit feitelijk periodiek verrekend.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Overgenomen verwerkingsverplichting leidt tot boete

Overgenomen verwerkingsverplichting leidt tot boete

RVO.nl legde een boete van € 90.000 op aan een veehouder, omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de overgenomen mestverwerkingsverplichtingen had gehouden.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
KringloopWijzer niet inzetbaar voor fosfaatproductie

KringloopWijzer niet inzetbaar voor fosfaatproductie

Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Afwijzing betalingsrechten

Afwijzing betalingsrechten

Een landbouwer diende in 2015 een Gecombineerde opgave in, waarbij hij verzocht om toekenning van betalingsrechten op bijna 13 hectare landbouwgrond. Daarnaast hield hij een dertigtal runderen. RVO.nl kende echter geen betalingsrechten toe, omdat zij de landbouwer niet als een ‘actieve landbouwer’ beschouwde.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Zuiveringsplicht glastuinbouw

Zuiveringsplicht glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven zijn met ingang van 1 januari 2018 bij wet verplicht hun gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren. Drainwater, drainagewater of spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, moet eerst door een zuiveringsvoorziening worden geleid.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Grond niet in gebruik bij landbouwer

Grond niet in gebruik bij landbouwer

Om gronden mee te kunnen tellen voor de mestgebruiksnormen is het niet alleen van belang over een geldige gebruikstitel (bijv. eigendom, pacht of grondgebruiksverklaring) te beschikken, maar ook deze grond feitelijk in gebruik te hebben.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Onafhankelijke bemonstering dikke fractie

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u bericht dat vanaf 1 oktober bij de afvoer van de dikke fractie na mestscheiding de bemonstering moet plaatsvinden door een onafhankelijke monsternemer.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Omgevingsvergunning windturbine afgewezen

Omgevingsvergunning windturbine afgewezen

Bestemmingsplannen kunnen voor ondergeschikte onderdelen van het plan voorzien zijn van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid. Een veel voorkomende ontheffingsregel is die waarbij het mogelijk wordt om van een in het plan opgenomen maximale bouwhoogte voor bouwwerken met maximaal 10 procent af te wijken.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Aanpassing gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Aanpassing gebruik gewasbeschermingsmiddelen

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn regels opgenomen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen in de open lucht binnen een afstand van 14 meter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam. Deze regels worden aangescherpt en gaan nog dit jaar gelden voor het gehele landbouwperceel, ongeacht de afstand tot het water. De exacte ingangsdatum is nog niet bekend.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Steun voor stoppende varkenshouder

Steun voor stoppende varkenshouder

Varkenshouders die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen zich tot en met 31 oktober 2017 aanmelden voor de Regeling Omgevingskwaliteit. Via deze regeling kan men een financiële vergoeding krijgen om verantwoord te stoppen met de varkenshouderij op deze locatie. De Regeling Omgevingskwaliteit maakt onderdeel uit van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en wordt uitgewerkt door het onlangs opgerichte Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij (OBV).
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Beoordeling oppervlakteverschillen

Beoordeling oppervlakteverschillen

Voor veel landbouwers is het een bron van ergernis: RVO.nl stelt de oppervlakte van percelen regelmatig kleiner vast dan opgegeven. In hoeverre heeft het zin om daar bezwaar tegen te maken? Een kleinere oppervlakte kan immers niet alleen gevolgen hebben voor de uitbetaling van de betalingsrechten, maar leidt ook tot een kleinere mestplaatsingsruimte.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Miljoenennota en belastingplan 2018

Miljoenennota en belastingplan 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2018 bekend gemaakt. De belangrijkste maatregelen die de land- en tuinbouw raken leest u in dit artikel.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2017 Lees meer >
Subsidie verwijderen asbestdaken

Subsidie verwijderen asbestdaken

Asbestdaken moeten in 2024 verwijderd zijn. Sinds 1 januari 2016 kan diegene voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt, hiervoor subsidie aanvragen.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
BEX en gemengde bedrijven

BEX en gemengde bedrijven

Melkveebedrijven mogen de mestproductie ook berekenen op basis van de Bedrijfs Specifeke Excretie (BEX). Op veel melkbedrijven zijn ook andere graasdieren aanwezig (bijvoorbeeld schapen, zoogkoeien of rosékalveren).
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Fiscale aspecten fosfaatregelingen melkvee

Fiscale aspecten fosfaatregelingen melkvee

Er is een werkgroep ingesteld die duidelijkheid moet verschaffen over de fiscale aspecten rondom ‘fosfaatregelingen’. De werkgroep bestaat uit: Belastingdienst, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Financiën, LTO Nederland en het VLB.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Alsnog compensatie voor zwangere zelfstandigen

Alsnog compensatie voor zwangere zelfstandigen

Ondernemers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, hadden destijds geen recht op een zwangerschapsuitkering.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Afschrijving bedrijfsgebouwen

Afschrijving bedrijfsgebouwen

Voor de fiscale afschrijving van agrarische bedrijfsgebouwen gelden regels. Afschrijving is in principe mogelijk zolang de boekwaarde niet lager is dan 50% van de WOZ-waarde. In de praktijk is dit nog niet zo gemakkelijk.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Scheurmonster grasland vaak verplicht

Scheurmonster grasland vaak verplicht

Wanneer men na het scheuren van grasland een aangewezen relatief stikstofbehoeftig gewas teelt, is het gebruik van stikstofhoudende meststoffen alleen toegestaan als een representatief grondmonster (scheurmonster) blijkt dat de aanwezige hoeveelheid stikstof onvoldoende is om te voldoen aan de behoefte van het desbetreffende gewas.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Flinke vermindering CO2-emissie glastuinbouw

Flinke vermindering CO2-emissie glastuinbouw

De glastuinbouw heeft in 2011 op eigen initiatief het CO2-kostenvereveningssysteem (CO2-sectorsysteem) ingevoerd om daarmee een vermindering van de CO2-emissie te bewerkstelligen.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Onafhankelijke bemonstering dikke fractie

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie

Vaste mestmonsters bestaande uit dikke fractie mogen vanaf 1 oktober 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie en niet meer door vervoerders.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Korting en uitbreiding knelgevallen fosfaatrechten

Korting en uitbreiding knelgevallen fosfaatrechten

De staatssecretaris van Economische Zaken wil het generieke kortingspercentage bij de toedeling van het aantal fosfaatrechten voor niet-grondgebonden melkveebedrijven vaststellen op 8,3%.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Afwijzing bedrijfstoeslag bij verhindering controle

Afwijzing bedrijfstoeslag bij verhindering controle

Volgens de Europese regelgeving worden steunaanvragen afgewezen, indien de landbouwer of zijn vertegenwoordiging de uitvoering van een controle ter plaatse hinderen.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Aanpassing beoordeling emissies stallen

Aanpassing beoordeling emissies stallen

Het systeem voor het beoordelen van emissies uit stallen wordt aangepast. Hiermee wil men bevorderen dat stalsystemen die de emissie van ammoniak, fijnstof en geur reduceren sneller toegang krijgen tot de markt en beschikbaar komen voor veehouders.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Uitschaarverklaring via rechter afgedwongen

Uitschaarverklaring via rechter afgedwongen

Een melkveehouder (eiser) had vanwege door noodweer beschadigde stallen in december 2014 tegen betaling tijdelijk 19 runderen gestald bij een andere melkveehouder (gedaagde). In september 2015 keerden alle runderen weer terug op het bedrijf van eiser.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Natuurbeheertype ongeschikt criterium voor subsidiabiliteit grond

Natuurbeheertype ongeschikt criterium voor subsidiabiliteit grond

EU-lidstaten mogen in het kader van de betalingsrechten een lijst opstellen van areaal dat overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt (ook wel negatieve lijst).
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Randvoorwaardenkorting terecht gebaseerd op proces-verbaal

Randvoorwaardenkorting terecht gebaseerd op proces-verbaal

Een lastig punt bij bedrijfscontroles, bijvoorbeeld door de NVWA, kan zijn wat je wel of niet moet verklaren. Enerzijds moet je oppassen geen dingen te verklaren, die later in de procedure tegen je gebruikt kunnen worden.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Compensatie rentederivaten: automatisch of aanmelden?

Compensatie rentederivaten: automatisch of aanmelden?

Banken hebben in het verleden de wettelijke eisen bij de advisering van rentederivaten (renteswap, rentecap) aan niet-professionele klanten onvoldoende nageleefd, waardoor veel MKB-ondernemers (waaronder landbouwers) schade hebben geleden.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Herschikking GLB-budget

Herschikking GLB-budget

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten om zowel in 2018 als in 2019 € 30 miljoen over te hevelen van de eerste naar de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Bedrijfsoverdrachten en pacht

Bedrijfsoverdrachten en pacht

Vader had sinds 1970 een perceel landbouwgrond tegen betaling in gebruik gekregen voor zijn bedrijf. Vanaf 1984 exploiteerde hij samen met zijn zoon het gemengde landbouwbedrijf, eerst in maatschap en later in vennootschap onder firma. In het najaar van 2014 werd de vennootschap onder firma ontbonden. Het bedrijf werd inclusief pachtrechten overgedragen aan de zoon.
Agrariërs Datum: 16 augustus 2017 Lees meer >
Verplichte energiebesparing voor grootverbruikers

Verplichte energiebesparing voor grootverbruikers

In 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei gesloten, op grond waarvan bedrijven verplicht zijn maatregelen te nemen om energie te besparen. Voor de land- en tuinbouwbedrijven zijn deze afspraken vastgelegd in het Activiteitenbesluit.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Regeling fosfaatreductie varkenshouderij

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij

Varkenshouders kunnen zich tot en met 26 juni 2017 via de website www.pov.nl aanmelden voor de Rege­ling fosfaatreductie varkenshouderij. Deze subsidiere­geling is bedoeld voor varkenshouders die in 2017 vrijwillig mengvoeders inkopen met een lager fosfor­gehalte dan in 2016.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Impasse PAS en natuurvergunningen

Impasse PAS en natuurvergunningen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over het Pro­gramma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling wil weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Succesvol beroep varkenshouders tegen WOZ-waarde

Succesvol beroep varkenshouders tegen WOZ-waarde

Acht varkenshouders zijn in beroep gegaan tegen de hoogte van de WOZ-waarde van hun bedrijven. Zij voerden aan dat de ‘Taxatiewijzer Agrarische gebou­wen’ voor het belastingjaar 2016 een alternatieve be­re­keningswijze voorschrijft voor het bepalen van de WOZ-waarde van varkensbedrijven.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Wijzigen zaaidatum EA-vanggewas

Wijzigen zaaidatum EA-vanggewas

Een onderdeel van de vergroeningseisen is de invul­ling van het Ecologisch aandachtsgebied (EA). Veel (akkerbouw)bedrijven vullen dit in met de teelt van een vanggewas. Een EA-vanggewas moet minimaal 10 we­ken in stand worden gehouden.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Steunaanvrager gekort voor gedraging overdrager perceel

Steunaanvrager gekort voor gedraging overdrager perceel

De NVWA constateerde medio april 2015 dat op een perceel bouwland vaste mest was uitgereden, waarbij deze mest niet in twee opeenvolgende werkgangen was ondergewerkt. Zij gaf daarop een schriftelijke waarschuwing aan de landbouwer en het loonwerk­bedrijf.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan

Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan

Eind mei zijn de beschikkingen verzonden over de eerste periode (maart en april) van het fosfaatreduc­tieplan. In de beschikking staat of men een boete ver­schuldigd is of een bonus ontvangt. De inning van de boete of de uitbetaling van de bonus vindt in principe in juni plaats.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Uitspraak kort geding fosfaatreductieplan

Uitspraak kort geding fosfaatreductieplan

Een aantal melkveehouders had een kort geding aan­gespannen tegen de Staat. Op 4 mei oordeelde de voorzieningenrechter dat het fosfaatreductieplan niet van toepassing is voor deze melkveehouders.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Wijziging pachtnormen

Wijziging pachtnormen

Het Wageningen Economic Research (WEcR, voor­heen LEI) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2017 van kracht worden.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Convenant nevenwerkzaamheden

Convenant nevenwerkzaamheden

Veel agrariërs ontplooien naast de eigen onderneming activiteiten bij andere ondernemingen. Deze liggen mees­­tal in het verlengde van die van de eigen onder­neming en zijn qua tijdsbesteding ondergeschikt aan de eigen onderneming.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Terechte mestboete voor hobbyboer

Terechte mestboete voor hobbyboer

Een hobbyboer hield in 2014 drie pony’s, twee jaarlingen en drie veulens op een oppervlakte van 3,85 ha grond. In dat jaar werd tevens een aanzienlijke hoeveelheid mest aangevoerd.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Ontbinding pachtovereenkomst afgewezen

Ontbinding pachtovereenkomst afgewezen

Een BV exploiteerde een landbouwbedrijf met 5.000 zeugen, 25.000 vleesvarkens en 440 hectare akker­bouw. Daarnaast verpachtte zij ca. 65 ha grond in re­guliere pacht. Een melkveehoudster exploiteerde samen met haar echtgenoot een bedrijf met 150 stuks vee op in totaal 24 ha grond. Met ingang van 1980 pachtte zij 1,70 ha grond van de BV.
Agrariërs Datum: 7 juni 2017 Lees meer >
Bedrijfsoverdrachten

Bedrijfsoverdrachten

Indien een bedrijf meldt en aantoont dat na de referentiedatum een beëindigd bedrijf is overgenomen, kan op verzoek het referentieaantal van die houder verhoogd worden met het referentieaantal dat het beëindigde bedrijf toegewezen zou krijgen.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Elke rundveehouder knelgeval?

Elke rundveehouder knelgeval?

Het fosfaatreductieplan raakt het ene bedrijf harder dan het andere. Vooral de melkveebedrijven hebben alleen de knelgevallenmelding om hun eigen specifieke situatie te laten beoordelen.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Stikstofdifferentiatie

Stikstofdifferentiatie

Akkerbouwers die de afgelopen drie jaar hogere opbrengsten hebben gerealiseerd voor suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
In- en uitscharen

In- en uitscharen

In het fosfaatreductieplan 2017 is een regeling opgenomen voor het in- en uitscharen van vee, maar deze is niet erg duidelijk en levert in de praktijk veel vragen op.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Beroep op bijzondere omstandigheden

Beroep op bijzondere omstandigheden

In het fosfaatreductieplan is een voorziening opgeno­men voor knelgevallen. Als het referentieaantal door bijzondere omstandigheden meer dan 5% lager is dan in normale omstandigheden het geval zou zijn, kan uiterlijk 1 april 2017 een verzoek ingediend worden.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Niet alle vleeskalverhouders uitgezonderd

Niet alle vleeskalverhouders uitgezonderd

Het fosfaatreductieplan geldt niet voor vleeskalverhouders.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Berekening GVE’s

Berekening GVE’s

Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Grondgebonden bedrijven

Grondgebonden bedrijven

In het fosfaatreductieplan wordt het referentieaantal bij melkproducerende bedrijven vastgesteld op basis van het aantal aanwezige stuks vee op 2 juli 2015 verminderd met 4%.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Niet-melkproducerende bedrijven

Niet-melkproducerende bedrijven

Niet-melkproducerende bedrijven, die (deels) groeien door aanvoer van runderen, vallen ook onder het fosfaat reductieplan en kunnen een geldsom voor boventallig vee verschuldigd zijn.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Fosfaatreductieplan - algemeen

Fosfaatreductieplan - algemeen

Op 1 maart 2017 is het fosfaatreductieplan 2017 in werking getreden. Dit moet er voor moet zorgen dat voor het einde van 2017 de fosfaatproductie in de Nederlandse rundveesector teruggebracht wordt.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Melkproducerende bedrijven

Melkproducerende bedrijven

Een melkproducerend bedrijf krijgt een referentieaantal toegewezen op basis van het aantal vrouwelijke dieren op 2 juli 2015, omgerekend naar GVE’s en verminderd met 4%.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Beroep op overmacht

Beroep op overmacht

Indien door uitzonderlijke omstandigheden (bijv. extreme weersomstandigheden, overlijden of dier- of plantenziekte) niet
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
GLB-betalingen bij verbonden bedrijven

GLB-betalingen bij verbonden bedrijven

Voor de uitbetaling van betalingsrechten moet voldaan worden aan het criterium ‘actieve landbouwer’. Daar­voor moet bij de Kamer van Koophandel de landbouw­activiteit als hoofdactiviteit van het bedrijf geregi­streerd staan.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Extra betaling jonge landbouwers

Extra betaling jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de waarde van het betalingsrecht. De extra betaling wordt toegekend over maximaal 90 te betalen betalingsrechten
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Tijdelijk gebruik perceel voor niet-landbouwactiviteiten

Tijdelijk gebruik perceel voor niet-landbouwactiviteiten

Op percelen landbouwgrond die langer dan 90 dagen in een kalenderjaar worden gebruikt voor niet-landbouwactiviteiten kunnen geen betalingsrechten verzilverd worden.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Attentiepunten en tips Gecombineerde opgave

Attentiepunten en tips Gecombineerde opgave

Bij het invullen van de Gecombineerde opgave is het belangrijk om op verschillende punten te letten. In dit bericht leest u ze.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Overdracht betalingsrechten

Overdracht betalingsrechten

Bij te weinig betalingsrechten of juist te veel, kan men rechten: • kopen of verkopen • huren of verhuren • afstaan aan de Nationale reserve • aanvragen uit de Nationale reserve
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Natuurterrein subsidiabel?

Natuurterrein subsidiabel?

Bij natuurterreinen is het belangrijk na te gaan of het perceel gebruikt kan worden voor de verzilvering van betalingsrechten. Eerst moet gekeken worden welk beheerstype voor het perceel geldt volgens het Natuurbeheerplan en of dit type subsidiabel is.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Voorkomen dat betalingsrechten vervallen

Voorkomen dat betalingsrechten vervallen

Betalingsrechten vervallen als deze twee jaar achter elkaar om dezelfde reden niet worden uitbetaald. Een vervallen recht kan niet meer geactiveerd of overge-dragen worden.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Betalingsrechten uit Nationale reserve

Betalingsrechten uit Nationale reserve

In 2017 kunnen een aantal ondernemers betalings-rechten aanvragen uit de Nationale reserve.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Wijzigingen Gecombineerde opgave

Wijzigingen Gecombineerde opgave

De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde Opgave 2017 op een rij.
Agrariërs Datum: 23 maart 2017 Lees meer >
Fosfaatreductie varkenshouderij

Fosfaatreductie varkenshouderij

Eind januari hebben de NVV en LTO varkenshouderij een voorstel gedaan voor het eenmalig reduceren van de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Uitgangs­punt is een vrijwillige aanpak, waarbij een varkenshou­der de keuze heeft fosforarmer voer te gebruiken.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Fosfaatreductieplan melkvee

Fosfaatreductieplan melkvee

Verschillende partijen uit de melkveesector hebben een pakket van maatregelen samengesteld om de fosfaatproductie door de melkveehouderij in 2017 substantieel te verminderen. Dit is nodig om te vol-doen aan eisen van derogatie. Het pakket bestaat uit drie sporen: voerspoor, bedrijfsbeëindigings- en krimpregeling en het fosfaatreductieplan ZuivelNL.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Zesde actieprogramma raakt akkerbouw

Zesde actieprogramma raakt akkerbouw

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de contouren geschetst van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021). Op grond van deze richtlijn moet een EU-lidstaat elke vier jaar een actieprogramma opstellen.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Ontbinding pachtovereenkomst wegens wanbetaling

Ontbinding pachtovereenkomst wegens wanbetaling

Een landbouwer pachtte sinds 1972 een aantal percelen van de Staat. Tot 2011 betaalde hij de pacht elk jaar netjes op tijd.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Afschrijving sleufsilo’s en erfverharding

Afschrijving sleufsilo’s en erfverharding

De Belastingdienst stelt zich momenteel op het standpunt dat aanhorigheden op het erf, zoals sleufsilo’s en erfverharding, tot de bedrijfsgebouwen behoren. Dat betekent dat hierover niet apart afgeschreven kan worden.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Telefonische intrekking bezwaar-schrift niet rechtsgeldig

Telefonische intrekking bezwaar-schrift niet rechtsgeldig

De Belastingdienst biedt iedereen die tussen 11 november 2009 en 1 november 2016 een bezwaarschrift uitsluitend telefonisch heeft ingetrokken, alsnog de mogelijkheid de behandeling van het bezwaar te laten voortzetten. Men kan hiervoor contact opnemen met de Belastingtelefoon.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Tweede Kamer akkoord met fosfaatrechten

Tweede Kamer akkoord met fosfaatrechten

De Tweede Kamer heeft op 6 december ingestemd met de invoering van het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Per 1 januari 2018 krijgen melkveehouders fosfaatrechten toegekend, waarbij direct een korting op de rechten plaatsvindt. Hiermee moet de sector onder het fosfaatplafond blijven.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming melkprod.

Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming melkprod.

Melkveehouders die zich in september hebben aangemeld voor een tegemoetkoming vermindering melkproductie, kunnen tot 14 februari 2017 een verzoek tot uitbetaling indienen bij de RVO (via Mijn Dossier).
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Aanpassing excretieforfaits per 1 januari 2017

Aanpassing excretieforfaits per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de tabellen met excretieforfaits, die gebruikt moeten worden bij de mestboekhouding.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Gewijzigde bevoegdheid bij aan-vraag Nb-vergunning

Gewijzigde bevoegdheid bij aan-vraag Nb-vergunning

Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming, het bijbehorende Besluit natuurbescherming en de eveneens bijbehorende Regeling natuurbescherming in werking getreden. De Wet natuurbescherming vervangt onder andere de Natuurbeschermingswet 1998 en moet zorgen voor een vereenvoudiging van de regelgeving.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Onafhankelijke bemonstering dikke fractie uitgesteld

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie uitgesteld

Vaste mest, zijnde dierlijke meststoffen die niet ver­pompbaar zijn, wordt in de huidige situatie bij afvoer handmatig bemonsterd door de vervoerder. Dit sys­teem is niet in alle gevallen houdbaar gebleken. Daarom wordt een systeem van onafhankelijke be­mon­stering gefaseerd ingevoerd, te beginnen met de dikke fractie.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Subsidie deelname kwaliteitssysteem kalfsvlees

Subsidie deelname kwaliteitssysteem kalfsvlees

Kalverhouders hebben door de wijziging van het systeem van bedrijfstoeslagen een fors deel van de directe betalingen verloren. Om de kalversector door te laten groeien naar een robuuste, duurzame en maatschappelijk verantwoorde sector, wil het kabinet deze sector een stimulans geven door de deelname aan vrijwillige kwaliteitssystemen te subsidiëren.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Wijzigingen GLB vanaf 2017

Wijzigingen GLB vanaf 2017

Met ingang van 1 januari 2017 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Uitstel verplichte drukregistratie spuitapparatuur

Uitstel verplichte drukregistratie spuitapparatuur

Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer zou vanaf 1 januari 2017 de spuitdruk waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegediend, geregistreerd moeten worden. Dit staat sinds 1 januari 2013 in het besluit. Reden voor het voorschrift is dat de spuitdruk van invloed is op de reductie van drift van gewasbeschermingsmiddelen.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
POR-regeling niet verlengd

POR-regeling niet verlengd

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten de ontheffingen in het kader van de POR-regeling die tot 31 december 2017 lopen niet te verlengen. Dit betekent dat de betreffende varkens- en pluimveehouders in 2018 extra dierrechten moeten verwerven of de veestapel moeten verkleinen.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Percentages verplichte mestverwerking 2017

Percentages verplichte mestverwerking 2017

In het stelsel van de verplichte mestverwerking worden jaarlijks per regio de percentages van het te verwerken deel van het fosfaatoverschot vastgesteld. Dit gebeurt op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Openstelling Gecombineerde opgave 2017 vervroegd

Openstelling Gecombineerde opgave 2017 vervroegd

In 2017 kan de Gecombineerde opgave al vanaf 1 maart verstuurd worden. Het is niet zeker of de opgave blijvend op 1 maart wordt opengesteld. Dit is afhankelijk van het aantal wijzigingen in de regelgeving. De uiterste indiendatum blijft 15 mei. Ondanks de vroegere openstelling blijven de peildata gelijk: 1 april voor het aantal aanwezige dieren en 15 mei voor de grondoppervlakte.
Agrariërs Datum: 8 februari 2017 Lees meer >
Eindejaars- en nieuwjaarstips overig

Eindejaars- en nieuwjaarstips overig

In de gewasbeschermingsmonitor moeten de daadwerkelijk getroffen maatregelen gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden, zoals teeltfrequentie, voorvrucht, rassenkeuze, mechanische onkruidbestrijding en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Op basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter onderbouwen.
Agrariërs Datum: 30 november 2016 Lees meer >
Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal

Eindejaars- en nieuwjaarstips fiscaal

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de zelfstandigenaftrek moet u in 2016 minimaal 1.225 uren werkzaam zijn in uw onderneming. De uren die u als gevolg van ziekte niet hebt kunnen werken, tellen niet mee bij de beoordeling of u aan het criterium hebt voldaan.
Agrariërs Datum: 30 november 2016 Lees meer >
Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Eindejaars- en nieuwjaarstips mestwetgeving

Begin 2017 moet de mestboekhouding over het jaar 2016 afgerond worden. De volgende zaken moeten worden berekend en vastgelegd worden.
Agrariërs Datum: 30 november 2016 Lees meer >
Gevolgen tijdelijk onbeteelde grond bij aanleg infrastructuur

Gevolgen tijdelijk onbeteelde grond bij aanleg infrastructuur

Wanneer landbouwgrond tijdelijk uit gebruik wordt genomen voor bijvoorbeeld aanleg of onderhoud van gas- of elektriciteitsleidingen en waterwegen, kan dit gevolgen hebben.
Agrariërs Datum: 30 november 2016 Lees meer >
Subsidieregeling jonge landbouwers

Subsidieregeling jonge landbouwers

De subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt opengesteld tussen 1 december 2016 en 16 januari 2017. Doel van de regeling is jonge landbouwers te stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf.
Agrariërs Datum: 30 november 2016 Lees meer >
Bestemmingsplannen en de Nb-vergunning

Bestemmingsplannen en de Nb-vergunning

Gemeenten moeten bij de vaststelling van een bestemmingsplan de effecten hiervan op Natura 2000- gebieden beoordelen. Zij moeten daarbij uitgaan van de maximale planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan. Dit is een forse klus. Bij veehouderijen betekent dit, dat de gemeente moet beoordelen wat de effecten op Natura 2000-gebieden zijn als het bouwvlak volledig wordt benut door bebouwing en daarin gehuisveste dieren.
Agrariërs Datum: 30 november 2016 Lees meer >
Verbod op sleepvoetbemester per 1 januari 2018

Verbod op sleepvoetbemester per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is het niet langer toegestaan om drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op de bodem van grasland gelegen op klei- en veengrond te brengen. De combinatie van een sleepvoetbemester met een sleepslang die met water verdunde mest aanvoert, is daarbij uitgezonderd. Dit verbod moet bijdragen aan de vermindering van de ammoniakemissie die wordt nagestreefd in het kader van de PAS om de ammoniakdepositie op natuur te verminderen.
Agrariërs Datum: 30 november 2016 Lees meer >
Kosten bewerking aangekochte grond aftrekbaar?

Kosten bewerking aangekochte grond aftrekbaar?

Indien men bij de aankoop van grond voor het landbouwbedrijf werkzaamheden moet verrichten om de grond in een staat te brengen waarin men deze wil gaan gebruiken, vallen de kosten daarvan onder de aanschafkosten van de grond en moeten deze worden geactiveerd op de balans. Oftewel: deze kosten kunnen niet ten laste van het resultaat worden gebracht.
Agrariërs Datum: 30 november 2016 Lees meer >
Nog geen goedkeuring equivalente maatregelen akkerbouw

Nog geen goedkeuring equivalente maatregelen akkerbouw

De Europese Commissie heeft nog geen goedkeuring gegeven aan het toepassen van zogenaamde equivalente maatregelen in de akkerbouw. Dit zijn maatregelen die landbouwers kunnen nemen om gelijke of betere milieuresultaten te boeken en die beter bij de bedrijfsvoering passen. Door toepassing van een dergelijke maatregel op bouwland zou een hogere gebruiksnorm mogen worden gehanteerd.
Agrariërs Datum: 30 november 2016 Lees meer >
Gevolgen uitstel invoering fosfaatrechten

Gevolgen uitstel invoering fosfaatrechten

De invoering van het stelsel van fosfaatrechten zal worden uitgesteld tot 1 januari 2018. Volgens de Euro­pese Commissie is er sprake van ongeoorloofde staats­steun, waardoor het stelsel aangepast moet worden. Nederland achtte het stelsel van fosfaat­rech­ten nodig om derogatie binnen te halen voor de perio­de na 2017. Nu blijkt echter dat het pas mag wor­den ingevoerd nadat Nederland onder het fosfaat­pro­duc­tieplafond is gebleven.
Agrariërs Datum: 30 november 2016 Lees meer >
Uitspraak over herwaardering landbouwgronden

Uitspraak over herwaardering landbouwgronden

Met het oog op een mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling hebben veel landbouwers in de afgelopen jaren hun landbouwgrond geherwaardeerd tot de marktwaarde.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2016 Lees meer >
Regels voor kortingen en sancties GLB vereenvoudigd

Regels voor kortingen en sancties GLB vereenvoudigd

De regels voor kortingen en sancties op directe betalingen GLB worden vereenvoudigd.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2016 Lees meer >
Raad van State kraakt tarieven NVWA

Raad van State kraakt tarieven NVWA

De tarieven van de NVWA zijn de laatste jaren verschillende keren verhoogd. Dit vormde voor de Tweede Kamer reden om de Raad van State te verzoeken hier een onderzoek naar te doen.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2016 Lees meer >
Stuur pachtovereenkomst tijdig naar grondkamer

Stuur pachtovereenkomst tijdig naar grondkamer

De pachtwetgeving schrijft voor dat een pachtovereenkomst binnen twee maanden na de ingangsdatum ter goedkeuring naar de Grondkamer moeten worden verzonden.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2016 Lees meer >
Verplichte deelname CBS-enquêtes

Verplichte deelname CBS-enquêtes

Lidstaten in de EU zijn verplicht om informatie aan Eurostat te leveren. Het CBS verzamelt gegevens in de landbouwsector door gebruik te maken van de Landbouwtelling en het houden van enquêtes
Agrariërs Datum: 5 oktober 2016 Lees meer >
Stand van zaken asbestsubsidies

Stand van zaken asbestsubsidies

Begin dit jaar is een subsidieregeling opengesteld voor het verwijderen van asbestdaken. De regeling loopt tot uiterlijk 31 december 2019. Voor dit jaar was een budget van € 10 miljoen beschikbaar.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2016 Lees meer >
Grond gekwalificeerd als natuurterrein

Grond gekwalificeerd als natuurterrein

Een melkveehouder gaf in 2011 in totaal ruim 78 hectare grond op als landbouwgrond in zijn Gecombineerde opgave. Naar aanleiding van een NVWA controle stelde Dienst Regelingen (voorganger RVO) echter de oppervlakte landbouwgrond op slechts 48 hectare vast.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2016 Lees meer >
Vergunningplicht voor bollenteelt op Veluwe

Vergunningplicht voor bollenteelt op Veluwe

Vanaf 1 januari 2017 is een Natuurbeschermingswetvergunning nodig voor de teelt van bollen langs beken op de Veluwe. De provincie Gelderland doet dit uit voorzorg, aangezien de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de kwetsbare waternatuur niet duidelijk zijn.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2016 Lees meer >
Behandeling PAS-zaken door Raad van State

Behandeling PAS-zaken door Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal naar verwachting in november of december 2016 enkele zaken behandelen waarbij de programmatische aanpak stikstof (PAS) een rol speelt.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2016 Lees meer >
Perceel grasland slechts deels subsidiabel

Perceel grasland slechts deels subsidiabel

Een landbouwer gaf in zijn Gecombineerde opgave 2013 een perceel grond op als blijvend grasland en vroeg op het perceel uitbetaling van toeslagrechten aan. De RVO keurde echter slechts een gedeelte van het perceel goed.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2016 Lees meer >
Inzaai vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Inzaai vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Maïstelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om direct aansluitend op de teelt van maïs een vanggewas te telen. Als vanggewas mogen gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst, triticale en Japanse haver gebruikt worden. Het vanggewas mag niet voor 1 februari vernietigd worden. Men krijgt geen extra (stikstof)gebruiksnorm voor deze verplichte teelt van vanggewassen.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2016 Lees meer >
Generieke afroming pluimvee- en varkensrechten mogelijk

Generieke afroming pluimvee- en varkensrechten mogelijk

De staatssecretaris van Economische Zaken acht het van het grootste belang dat ook in de varkens- en pluimveesector maatregelen worden genomen om de nationale fosfaatproductie weer onder het fosfaat productieplafond te brengen en te houden. Uit CBS cijfers bleek enkele maanden geleden dat de fosfaat productieplafonds in de varkenshouderij met 1%.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2016 Lees meer >
Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee

Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee

Op 8 september 2016 is het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij gepubliceerd. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2017 in werking treedt. Bedrijven met melkvee (waaronder vrouwelijk jongvee van vleesvee) mogen dan niet meer fosfaat produceren dan de hoeveelheid waarvoor zij over rechten beschikken.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2016 Lees meer >
Landbouwbeleid EZ in 2017

Landbouwbeleid EZ in 2017

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) zet in op speerpunten en beleidswijzigingen in de landbouwsector.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2016 Lees meer >
Belastingplan 2017

Belastingplan 2017

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2017 bekend gemaakt. De belangrijkste maatregelen kunt u lezen in dit bericht.
Agrariërs Datum: 5 oktober 2016 Lees meer >
Grondgebonden groei melkvee: ga rekenen!

Grondgebonden groei melkvee: ga rekenen!

Helaas blijkt in de praktijk dat diverse melkveehouders er nog niet van zijn doordrongen dat de melkveestapel dit jaar niet ongelimiteerd uitgebreid mag worden.
Agrariërs Datum: 22 augustus 2016 Lees meer >
EU-steunpakket voor veehouderij

EU-steunpakket voor veehouderij

De Europese Commissie heeft een pakket maatregelen ter waarde van € 500 miljoen voorgesteld om veehouders te ondersteunen die moeilijkheden ondervinden, met name op de zuivelmarkt.
Agrariërs Datum: 22 augustus 2016 Lees meer >
Subsidie marktintroductie glastuinbouw

Subsidie marktintroductie glastuinbouw

Het ministerie van Economische Zaken stelt €5 mil­joen aan subsidie beschikbaar voor glastuinbouw­ondernemingen die willen investeren in een duurzaam energiesysteem.
Agrariërs Datum: 22 augustus 2016 Lees meer >
Wet dieraantallen en volksgezondheid

Wet dieraantallen en volksgezondheid

Onlangs is het onderzoeksrapport ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ gepubliceerd. Er zijn mogelijke verbanden gevonden tussen het wonen in de omgeving van veehouderijen en de gezondheid.
Agrariërs Datum: 22 augustus 2016 Lees meer >
Compensatie voor ondernemers

Compensatie voor ondernemers

Diverse bedrijven hebben zich in het verleden ingedekt tegen een rentestijging door het afsluiten van rentederivaten (renteswap, rentecap).
Agrariërs Datum: 22 augustus 2016 Lees meer >
Aanpassing subsidie glastuinbouw

Aanpassing subsidie glastuinbouw

Op 1 juli 2016 is de subsidieregeling investeringen in energie glastuinbouw opengesteld (zie artikel in de vorige nieuwsbrief). Het budget is verhoogd en enkele voorwaarden zijn aangepast.
Agrariërs Datum: 22 augustus 2016 Lees meer >
Deutsche Bank geen aflossingsvergoeding

Deutsche Bank geen aflossingsvergoeding

Het gerechtshof heeft bepaald dat een fruitteler geen aflossingsvergoeding hoeft te betalen aan de Deutsche Bank vanwege het vervroegd aflossen van een lening.
Agrariërs Datum: 22 augustus 2016 Lees meer >
Basisgegevens fosfaatrechten melkvee controleren

Basisgegevens fosfaatrechten melkvee controleren

Momenteel is een wetsvoorstel in voorbereiding in verband met de invoering van het stelsel van fosfaatrechten in de melkveehouderij per 1 januari 2017.
Agrariërs Datum: 22 augustus 2016 Lees meer >
Ontbinding pachtovereenkomst

Ontbinding pachtovereenkomst

Het is raadzaam om gepachte gronden te gebruiken volgens de pachtovereenkomst en te zorgen dat er sprake is van bedrijfsmatige landbouw.
Agrariërs Datum: 22 augustus 2016 Lees meer >
Uitstel betaling belasting

Uitstel betaling belasting

Ondernemers met een gezond bedrijf die door bijzondere omstandigheden tijdelijk betalingsproblemen hebben, kunnen uitstel van betaling van belastingen aanvragen bij hun belastingkantoor.
Agrariërs Datum: 22 augustus 2016 Lees meer >
Melkveefosfaatreferentie

Melkveefosfaatreferentie

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 15 juni 2016 twee uitspraken gedaan in een beroepsprocedure die door 32 melkveehouders was aangespannen.
Agrariërs Datum: 22 augustus 2016 Lees meer >
ZZP-werkzaamheden vastleggen in overeenkomst

ZZP-werkzaamheden vastleggen in overeenkomst

Veel (land- en tuinbouw)bedrijven hebben vast of tijdelijk werk, dat ingevuld moet worden met arbeid van derden.
Agrariërs Datum: 22 augustus 2016 Lees meer >
Aanpassing excretienormen biolo-gische veehouderij

Aanpassing excretienormen biolo-gische veehouderij

De Europese wetgeving bepaalt dat de veebezetting van een biologisch bedrijf ten hoogste mag resulteren in de productie van 170 kg stikstof per hectare per jaar.
Agrariërs Datum: 22 augustus 2016 Lees meer >
Aanscherping emissies gewasbeschermingsmiddelen

Aanscherping emissies gewasbeschermingsmiddelen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt gewijzigd met betrekking tot het gebruik en lozen van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw.
Agrariërs Datum: 22 augustus 2016 Lees meer >
Attentiepunten EA-vanggewas

Attentiepunten EA-vanggewas

Sommige landbouwers zullen na de oogst van gewassen een EA-vanggewas moeten telen om te voldoen aan de vergroeningsverplichtingen (ecologisch aandachtsgebied).
Agrariërs Datum: 22 augustus 2016 Lees meer >
Onduidelijkheid over betalingsrechten

Onduidelijkheid over betalingsrechten

Door de late toekenning van betalingsrechten en bezwaren die nog lopen tegen de toekenning of afwijzing van betalingsrechten, weten veel landbouwers niet waar ze aan toe zijn bij de benutting voor 2016. Hierdoor kunnen zich lastige situaties voordoen.
Agrariërs Datum: 16 juni 2016 Lees meer >
Mestscheiding vereist scherp toezicht

Mestscheiding vereist scherp toezicht

Afvoer van vaste of gescheiden mest wordt steeds vaker door de RVO geweigerd of gewaardeerd tegen lagere gehaltes. Het gevolg is een grote overschrijding van de gebruiksnormen en torenhoge boetes.
Agrariërs Datum: 16 juni 2016 Lees meer >
Uitvoering en actualiteit huwelijkse voorwaarden

Uitvoering en actualiteit huwelijkse voorwaarden

Veel ondernemers kiezen ervoor om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Enerzijds wordt daarmee bij een eventuele echtscheiding voorkomen dat de partner meedeelt in het ondernemingsvermogen.
Agrariërs Datum: 16 juni 2016 Lees meer >
Gebruik grond om niet is geen pacht

Gebruik grond om niet is geen pacht

In twee recente rechtszaken draaide het om de vraag of er sprake was van een pachtovereenkomst.
Agrariërs Datum: 16 juni 2016 Lees meer >
Geen bedrijfstoeslag na verhinderen bedrijfscontrole

Geen bedrijfstoeslag na verhinderen bedrijfscontrole

Een controleur van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) bezocht begin oktober 2013 een veehouder voor een onaangekondigde controle op de randvoorwaarden.
Agrariërs Datum: 16 juni 2016 Lees meer >
Fosfaatefficiëntie melkvee

Fosfaatefficiëntie melkvee

De fosfaatefficiëntie is voor veel melkveebedrijven een belangrijk kengetal. Een lagere fosfaatproductie levert namelijk een aantal belangrijke voordelen op:
Agrariërs Datum: 16 juni 2016 Lees meer >
GPS-meting bewijst ongelijk RVO niet

GPS-meting bewijst ongelijk RVO niet

Menig landbouwbedrijf heeft een GPS-meting laten uitvoeren om daarmee aan te tonen dat de oppervlakte landbouwgrond groter is dan dat de RVO aanneemt.
Agrariërs Datum: 16 juni 2016 Lees meer >
Berekeningswijze grondgebonden groei melkvee

Berekeningswijze grondgebonden groei melkvee

Vanaf 1 januari 2016 moet de melkveehouderij rekening houden met de AMvB grondgebonden groei. Dit houdt in dat melkveehouders, afhankelijk van het fosfaatoverschot, een deel van de groei van het melkveefosfaatoverschot moeten invullen met extra grond.
Agrariërs Datum: 16 juni 2016 Lees meer >
Subsidie voor investeringen in energie glastuinbouw

Subsidie voor investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwers kunnen met de subsidie Energie efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2016 investeren in milieuvriendelijke maatregelen. Voorheen viel deze regeling onder twee subsidies
Agrariërs Datum: 16 juni 2016 Lees meer >
Stoppersregeling alleen voor stoppers

Stoppersregeling alleen voor stoppers

Alle varkens- en pluimveehouders moeten in principe voldoen aan het Besluit huisvesting. In het Actieplan Ammoniak Veehouderij is een uitzondering gemaakt voor veehouders die willen stoppen voor 1 januari 2020.
Agrariërs Datum: 16 juni 2016 Lees meer >
Vaccineren tegen Q-koorts voor 1 augustus

Vaccineren tegen Q-koorts voor 1 augustus

Publieksbedrijven (bijvoorbeeld kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings), professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven en opfokbe­drijven hebben tot 1 augustus 2016 de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts. Geiten- en schapenhouders moeten de vaccinatie altijd zelf betalen.
Agrariërs Datum: 16 juni 2016 Lees meer >
Wijziging pachtnormen

Wijziging pachtnormen

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2016 van kracht worden.
Agrariërs Datum: 16 juni 2016 Lees meer >
Knelgevallenregeling wet grondgebonden groei melkvee

Knelgevallenregeling wet grondgebonden groei melkvee

Per 1 januari 2016 is de AMvB grondgebonden groei in werking getreden, die bepaalt dat melkveebedrijven de groei van het melkveefosfaatoverschot ten opzichte van 2014 gedeeltelijk moeten compenseren met extra grond.
Agrariërs Datum: 16 juni 2016 Lees meer >
Voorkomen dat betalingsrechten vervallen

Voorkomen dat betalingsrechten vervallen

Betalingsrechten vervallen als deze twee jaar achter elkaar om dezelfde reden niet worden uitbetaald. Een vervallen recht kan niet meer geactiveerd of overgedragen worden.
Agrariërs Datum: 4 april 2016 Lees meer >
Geen rioolheffing voor stallen

Geen rioolheffing voor stallen

Een belastingplichtige is eigenaar van een boerderij en zes pluimveestallen. De boerderij is aangesloten op de gemeentelijke riolering, de pluimveestallen niet omdat het spoelwater uit de pluimveestallen niet geloosd mag worden op de riolering. Belastingplichtige heeft daarom op eigen kosten een spoelwaterbassin laten aanleggen.
Agrariërs Datum: 4 april 2016 Lees meer >
Herziening omzetbelasting op gebruiksvee mogelijk

Herziening omzetbelasting op gebruiksvee mogelijk

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 2 maart geoordeeld dat een ondernemer die overgaat van de landbouwregeling naar de btw-regeling, recht heeft op aftrek van btw op de aanfokkosten van jongvee en melkkoeien die op dat moment op het bedrijf aanwezig zijn. Dit kan een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren.
Agrariërs Datum: 4 april 2016 Lees meer >
Fosfaatrechten melkvee per 1 januari 2017 ingevoerd

Fosfaatrechten melkvee per 1 januari 2017 ingevoerd

Het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij zal per 1 januari 2017 worden ingevoerd. Dit stelsel heeft tot doel de nationale fosfaatproductie beneden het fosfaatproductieplafond te brengen.
Agrariërs Datum: 4 april 2016 Lees meer >
Wijzigingen EA-vanggewassen

Wijzigingen EA-vanggewassen

Dit jaar zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving met betrekking tot vanggewassen, die worden geteeld in het kader van de vergroening (ecologische aandachtsgebieden).
Agrariërs Datum: 4 april 2016 Lees meer >
Blijvend grasland

Blijvend grasland

Een perceel grasland wordt als blijvend grasland gezien, wanneer het perceel tenminste vijf jaar niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is opgenomen. Is dit niet het geval, dan is er sprake van tijdelijk grasland, dat onder bouwland valt.
Agrariërs Datum: 4 april 2016 Lees meer >
Aanmelden stikstofdifferentiatie

Aanmelden stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde hectareopbrengsten hebben gerea­liseerd voor suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.
Agrariërs Datum: 4 april 2016 Lees meer >
Aanscherping criterium actieve landbouwer

Aanscherping criterium actieve landbouwer

Om voor uitbetaling van betalingsrechten in aanmerking te komen, moet men voldoen aan het criterium actieve landbouwer. Dit criterium is per 1 januari 2016 aange­past
Agrariërs Datum: 4 april 2016 Lees meer >
Attentiepunten Gecombineerde opgave

Attentiepunten Gecombineerde opgave

Let bij het invullen van de Gecombineerde opgave op een aantal belangrijke punten. Bekijk de punten via onderstaande link.
Agrariërs Datum: 4 april 2016 Lees meer >
Wijzigingen Gecombineerde opgave

Wijzigingen Gecombineerde opgave

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen in de gecombineerde uitgave. Klik op onderstaande knop om de wijzigingen te bekijken. 
Agrariërs Datum: 4 april 2016 Lees meer >
Investeringssubsidie duurzame energie

Investeringssubsidie duurzame energie

Het ministerie van Economische Zaken stelt in 2016 € 70 miljoen beschikbaar voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Met deze regeling kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
Agrariërs Datum: 9 februari 2016 Lees meer >
Fiscaal voordelig investeren met MIA, Vamil en EIA

Fiscaal voordelig investeren met MIA, Vamil en EIA

Bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kan er fiscaal voordeel behaald worden door gebruik te maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Vamil-regeling. Bij bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen kan de Energie-investeringsaftrek (EIA) toegepast worden. De bedrijfsmiddelen moeten dan wel op de Milieulijst, respectievelijk de Energielijst staan.
Agrariërs Datum: 9 februari 2016 Lees meer >
Geen strafvervolging na randvoorwaardenkorting

Geen strafvervolging na randvoorwaardenkorting

In de praktijk komt het regelmatig voor dat landbouwers die een overtreding hebben begaan, bestraft worden met zowel een boete als een randvoorwaardenkorting (korting op bedrijfstoeslag). Bijvoorbeeld bij het onjuist uitrijden van mest, het overschrijden van de gebruiksnormen of het onjuist toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft nu geoordeeld dat als er een randvoorwaardenkorting is opgelegd, er geen verdere strafvervolging meer mogelijk is.
Agrariërs Datum: 9 februari 2016 Lees meer >
Geen omgevingsvergunning vanwege spuitzone

Geen omgevingsvergunning vanwege spuitzone

Een aardbeienteler vroeg een omgevingsvergunning aan voor het verbouwen en gebruiken van een veldschuur voor de huisvesting van tijdelijke werknemers. Op het direct naastgelegen perceel bevond zich op 4 meter van de veldschuur een fruitboomgaard, die ook als zodanig in het bestemmingsplan stond. De boomgaard werd alleen nog hobbymatig gebruikt.
Agrariërs Datum: 9 februari 2016 Lees meer >
Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Asbestdaken zijn vanwege de gezondheidsrisico’s vanaf 1 januari 2024 verboden en zullen voor deze datum verwijderd moeten worden. Om de verwijdering te stimuleren heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu begin dit jaar een subsidieregeling opengesteld, die tot uiterlijk 31 december 2019 geldt.
Agrariërs Datum: 9 februari 2016 Lees meer >
Voorwaarden lager energiebelastingtarief tuinders

Voorwaarden lager energiebelastingtarief tuinders

Tuinders kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een lager tarief op aardgas wanneer dit wordt gebruikt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten. Normaliter betreft dit de glastuinbouw.
Agrariërs Datum: 9 februari 2016 Lees meer >
NVWA-controle op naleving milieuvoorschriften in fruitteelt

NVWA-controle op naleving milieuvoorschriften in fruitteelt

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft in een kamerbrief aangekondigd dat de NVWA in 2016 zal controleren op de naleving van milieuvoorschriften in de fruitteelt.
Agrariërs Datum: 9 februari 2016 Lees meer >
Afschrijving productierechten

Afschrijving productierechten

Jaarlijks stelt de Belastingdienst landbouwnormen vast, die moeten worden gebruikt voor de berekening van de jaarwinst. Een onderdeel daarvan vormt de afschrijving van productierechten.
Agrariërs Datum: 9 februari 2016 Lees meer >
Percentages verplichte mestverwerking 2016

Percentages verplichte mestverwerking 2016

Het stelsel van verplichte mestverwerking voorziet in de mogelijkheid het percentage van het overschot dat verwerkt moet worden, jaarlijks vast te stellen op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte.
Agrariërs Datum: 9 februari 2016 Lees meer >
Aanscherping criterium actieve landbouwer

Aanscherping criterium actieve landbouwer

Landbouwers konden in 2015 alleen in aanmerking komen voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten (en overige rechtstreekse betalingen) wanneer voldaan werd aan het vereiste ‘actieve landbouwer’.
Agrariërs Datum: 9 februari 2016 Lees meer >
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing